Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cassida seladonia

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Cassida seladonia
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5–7 mm lång bladbagge tillhörande underfamiljen sköldbaggar (Cassidinae), vilka kännetecknas av en brett oval kroppsform där halssköldens och täckvingarnas kanter är starkt utplattade så att huvudet och benen ej är synliga ovanifrån. Översidan är grön med täckvingarnas bas röd.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cassida seladonia Observationer i Sverige för Cassida seladonia
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige endast känd från Skåne. Få fynd är rapporterade och efter 1985 finns fynd endast från Revingefältet öster om Lund. Arten är också funnen i stranddrift vid den skånska ostkusten. Närmast förekommer arten i Danmark och i Baltikum (Litauen). Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika till södra Ryssland (Krim). I Danmark är arten rödlistad som akut hotad.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Lever på ullört (Filago) på öppna sandmarker. Endast känd från Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (2000-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-60) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)).
Ekologi
Lever i Sverige på ullört (Filago arvensis), i Mellaneuropa också på andra arter av släktet Filago. Hos oss liksom i Danmark är arten funnen på torr, öppen sandmark. En av de skånska lokalerna är en igenväxande sandtäkt, där marken regelbundet rörs om genom körning med militära bandfordon. Larvutvecklingen sker under sommaren. De fullbildade skalbaggarna övervintrar och fortplantar sig under försommaren nästföljande år.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ullört
· ullört
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Cassida, Art Cassida seladonia Gyllenhal, 1827 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Lever på ullört (Filago) på öppna sandmarker. Endast känd från Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (2000-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-60) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)).
En 5–7 mm lång bladbagge tillhörande underfamiljen sköldbaggar (Cassidinae), vilka kännetecknas av en brett oval kroppsform där halssköldens och täckvingarnas kanter är starkt utplattade så att huvudet och benen ej är synliga ovanifrån. Översidan är grön med täckvingarnas bas röd.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cassida seladonia

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cassida seladonia

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige endast känd från Skåne. Få fynd är rapporterade och efter 1985 finns fynd endast från Revingefältet öster om Lund. Arten är också funnen i stranddrift vid den skånska ostkusten. Närmast förekommer arten i Danmark och i Baltikum (Litauen). Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika till södra Ryssland (Krim). I Danmark är arten rödlistad som akut hotad.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cassidinae  
 • Tribus
  Cassidini  
 • Släkte
  Cassida  
 • Art
  Cassida seladoniaGyllenhal, 1827

Lever i Sverige på ullört (Filago arvensis), i Mellaneuropa också på andra arter av släktet Filago. Hos oss liksom i Danmark är arten funnen på torr, öppen sandmark. En av de skånska lokalerna är en igenväxande sandtäkt, där marken regelbundet rörs om genom körning med militära bandfordon. Larvutvecklingen sker under sommaren. De fullbildade skalbaggarna övervintrar och fortplantar sig under försommaren nästföljande år.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ullört - Filago arvensis (Viktig)
Artens status är dåligt känd. Tänkbara hotfaktorer är igenväxning av sandmarker p.g.a upphörande av hävd eller annan störning. Arten tycks alltid ha varit sällsynt och endast få fynd är kända. Värdväxten ullört är emellertid inte ovanlig i sandområden och arten bör eftersökas.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Artens förekomst och status i landet behöver undersökas närmare.

Baranowski, R. 1979. Intressanta skalbaggsfynd 4. - Ent. Tidskr. 100:71-79.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cassidinae  
 • Tribus
  Cassidini  
 • Släkte
  Cassida  
 • Art
  Cassida seladonia, Gyllenhal, 1827
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.