Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ceutorhynchus rhenanus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Ceutorhynchus rhenanus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,7–3,1 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kroppen är svart med en ljus fjällbeklädnad som ger översidan en jämnt grå färgton, benen är svartbruna. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen måste därför granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Ceutorhynchus rhenanus Observationer i Sverige för Ceutorhynchus rhenanus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare känd från Skåne, Blekinge, Öland, Gotland, Östergötland, Västergötland, Närke, Södermanland, Uppland och Värmland. Få sentida lokaler är kända, men arten kan till viss del vara förbisedd, då riktade eftersök på värdväxten ej har företagits. Närmast i Danmark, Norge och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker i frökapslarna av åkerkårel, Erysimum cheiranthoides, möjligen också på andra Erysimum-arter. Arten är också funnen på penningört och löktrav. I torra och varma miljöer såsom slänter i grustag, väg- och åkerslänter. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Värmland. Sentida fynd finns från Gotland och Östergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på åkerkårel (Erysimum cheiranthoides), möjligen även på andra Erysimum-arter. I torra och öppna miljöer såsom slänter i grustag, väg- och åkerslänter. Larvutvecklingen sker troligen i frökapslarna, men dess utveckling är inte helt känd (Rheinheimer et al. 2010). Larvutvecklingen sker under sommaren, och de fullbildade skalbaggarna övervintrar. De anträffas på värdväxten främst under våren och försommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· kårlar
· kårlar
· åkerkårel
· åkerkårel
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Ceutorhynchus, Art Ceutorhynchus rhenanus Schultze, 1895 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i frökapslarna av åkerkårel, Erysimum cheiranthoides, möjligen också på andra Erysimum-arter. Arten är också funnen på penningört och löktrav. I torra och varma miljöer såsom slänter i grustag, väg- och åkerslänter. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Värmland. Sentida fynd finns från Gotland och Östergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 2,7–3,1 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kroppen är svart med en ljus fjällbeklädnad som ger översidan en jämnt grå färgton, benen är svartbruna. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen måste därför granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Ceutorhynchus rhenanus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Ceutorhynchus rhenanus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare känd från Skåne, Blekinge, Öland, Gotland, Östergötland, Västergötland, Närke, Södermanland, Uppland och Värmland. Få sentida lokaler är kända, men arten kan till viss del vara förbisedd, då riktade eftersök på värdväxten ej har företagits. Närmast i Danmark, Norge och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Ceutorhynchus  
 • Art
  Ceutorhynchus rhenanusSchultze, 1895

Lever på åkerkårel (Erysimum cheiranthoides), möjligen även på andra Erysimum-arter. I torra och öppna miljöer såsom slänter i grustag, väg- och åkerslänter. Larvutvecklingen sker troligen i frökapslarna, men dess utveckling är inte helt känd (Rheinheimer et al. 2010). Larvutvecklingen sker under sommaren, och de fullbildade skalbaggarna övervintrar. De anträffas på värdväxten främst under våren och försommaren.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· kårlar - Erysimum (Viktig)
· åkerkårel - Erysimum cheiranthoides (Viktig)
Arten förefaller ha minskat kraftigt, men dess nuvarande status är otillräckligt utredd. Möjligen kan ändrade brukningsformer vara en anledning till minskningen.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
Behåll trädor, obesprutade kantzoner och andra småbiotoper i jordbrukslandskapet. Arten bör dessutom eftersökas systematiskt, och dess exakta krav klarläggas.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Ceutorhynchus  
 • Art
  Ceutorhynchus rhenanus, Schultze, 1895
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.