Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ceutorhynchus thomsoni

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Ceutorhynchus thomsoni
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,9–2,3 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kropp och ben är enfärgat svarta, täckvingarna metalliskt blå. Arten ingår i en grupp av sinsemellan mycket svårskilda arter, och bestämningen måste därför granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Ceutorhynchus thomsoni Observationer i Sverige för Ceutorhynchus thomsoni
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Främst känd från östra delarna av Götaland och Svealand med enstaka fynd från Norrbotten. Sedan 1980 är arten bara återfunnen i Skåne och på Öland samt i Stockholmstrakten. I Norge är den endast funnen i Osloområdet, i Finland är den klassad som sårbar (VU). Från Danmark finns inga fynd från de senaste 100 åren och den är klassad som akut hotad (EN). Arten har en mycket begränsad utbredning och utanför Norden är den endast känd från norra Tyskland där den är klassad som akut hotad (1) i Schleswig-Holstein (Gürlich m. fl., 2011) och lokalt i södra Storbritannien (Morris 2008).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever på löktrav (Alliaria petiolata), eventuellt också på andra korsblommiga örter. På öppen mark i skogsbryn, betesmarker, ruderatmark. Funnen med vissa luckor från Skåne till Norrbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Artens värdväxt är såvida känt löktrav Alliaria petiolata (pers. obs, Morris 2008). De fullvuxna skalbaggarna påtträffas på värdväxten särskilt under blomningen på försommaren. Larvutvecklingen är okänd.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Buskmark
Buskmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· korsblommiga
· korsblommiga
· löktrav
· löktrav
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Ceutorhynchus, Art Ceutorhynchus thomsoni Kolbe, 1900 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever på löktrav (Alliaria petiolata), eventuellt också på andra korsblommiga örter. På öppen mark i skogsbryn, betesmarker, ruderatmark. Funnen med vissa luckor från Skåne till Norrbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 1,9–2,3 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kropp och ben är enfärgat svarta, täckvingarna metalliskt blå. Arten ingår i en grupp av sinsemellan mycket svårskilda arter, och bestämningen måste därför granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Ceutorhynchus thomsoni

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Ceutorhynchus thomsoni

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Främst känd från östra delarna av Götaland och Svealand med enstaka fynd från Norrbotten. Sedan 1980 är arten bara återfunnen i Skåne och på Öland samt i Stockholmstrakten. I Norge är den endast funnen i Osloområdet, i Finland är den klassad som sårbar (VU). Från Danmark finns inga fynd från de senaste 100 åren och den är klassad som akut hotad (EN). Arten har en mycket begränsad utbredning och utanför Norden är den endast känd från norra Tyskland där den är klassad som akut hotad (1) i Schleswig-Holstein (Gürlich m. fl., 2011) och lokalt i södra Storbritannien (Morris 2008).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Ceutorhynchus  
 • Art
  Ceutorhynchus thomsoniKolbe, 1900

Artens värdväxt är såvida känt löktrav Alliaria petiolata (pers. obs, Morris 2008). De fullvuxna skalbaggarna påtträffas på värdväxten särskilt under blomningen på försommaren. Larvutvecklingen är okänd.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· korsblommiga - Brassicaceae (Viktig)
· löktrav - Alliaria petiolata (Viktig)
Arten verkar vara minskande och hotad i hela sitt begränsade utbredningsområde (utom möjligen Storbritannien). Detta är förvånande, eftersom löktrav, är under spridning och med den ett antal besläktade vivlar med samma värdväxt.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Orsakerna till artens minskning är okända. Artens biologi och aktuella förekomst bör undersökas.

Gürlich, S., Suikat, S., Ziegler, W. 2011. Die Käfer Schleswig-Holsteins, Rote Liste, Band 3. Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (MLUR)

Morris, M. 2008. True Weevils (Part II), Coleoptera: Curculionidae, Ceutorhynchinae). Royal Entomological Society.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Ceutorhynchus  
 • Art
  Ceutorhynchus thomsoni, Kolbe, 1900
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.