Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ceutorhynchus chalybaeus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Ceutorhynchus chalybaeus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,9–2,5 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kropp och ben är enfärgat svarta, täckvingarna metalliskt blå. Arten ingår i en grupp av sinsemellan mycket svårskilda arter, och bestämningen måste därför granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Ceutorhynchus chalybaeus Observationer i Sverige för Ceutorhynchus chalybaeus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Artens utbredning är ej fullständigt utredd. Den uppges i litteraturen vara utbredd från Skåne till Hälsingland (med vissa luckor), men sannolikt föreligger åtminstone i de nordligaste landskapen förväxling med den mycket snarlika arten C. thomsoni. Säkra exemplar har hittills konstaterats från från Skåne, Blekinge, Småland och Öland. Närmast i Danmark, Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika till Mongoliet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på olika korsblommiga örter, enligt mellaneuropeiska uppgifter särskilt på penningört, Thlaspi arvense. I Sverige (Skåne) är flertalet fynd gjorda på löktrav, Alliaria petiolata, men det är okänt om larvutvecklingen sker på denna växt. I vägkanter, skogsbryn och gles skog. Artens värdväxtval behöver utredas närmare. Penningört har minskat i jordbrukslandskapet, och om den är artens viktigaste värdväxt finns det anledning att vara vaksam (jämför släktingen Ceutorhynchus gerhardti, som lever på samma värdväxt och har minskat dramatiskt under efterkrigstiden). Utbredning och status har varit dåligt känd pga omfattande felbestämningar. Säkra fynd finns från Skåne, Blekinge, Småland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på olika korsblommiga örter, enligt mellaneuropeiska uppgifter särskilt på penningört (Thlaspi arvense). I Sverige (Skåne) är flertalet fynd gjorda på löktrav (Alliaria petiolata), men det är okänt om larvutvecklingen sker på denna växt. Enligt en publicerad uppgift har C. chalybaeus i Skåne kläckts ur stamgaller på penningört (Wahlgren 1944), men möjligen behöver artbestämningen verifieras för att utesluta förväxling med C. thomsoni. I vägkanter, skogsbryn och gles skog. De fullbildade skalbaggarna anträffas på värdväxten främst under våren och försommaren. Larverna utvecklas i galler i stjälken. Larvutvecklingen sker under sommaren, och de fullbildade skalbaggarna övervintrar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· löktrav
· löktrav
· penningört
· penningört
· vägsenap
· vägsenap
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Ceutorhynchus, Art Ceutorhynchus chalybaeus Germar, 1824 Synonymer Ceutorhynchus chalibaeus Germar, 1824

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på olika korsblommiga örter, enligt mellaneuropeiska uppgifter särskilt på penningört, Thlaspi arvense. I Sverige (Skåne) är flertalet fynd gjorda på löktrav, Alliaria petiolata, men det är okänt om larvutvecklingen sker på denna växt. I vägkanter, skogsbryn och gles skog. Artens värdväxtval behöver utredas närmare. Penningört har minskat i jordbrukslandskapet, och om den är artens viktigaste värdväxt finns det anledning att vara vaksam (jämför släktingen Ceutorhynchus gerhardti, som lever på samma värdväxt och har minskat dramatiskt under efterkrigstiden). Utbredning och status har varit dåligt känd pga omfattande felbestämningar. Säkra fynd finns från Skåne, Blekinge, Småland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 1,9–2,5 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kropp och ben är enfärgat svarta, täckvingarna metalliskt blå. Arten ingår i en grupp av sinsemellan mycket svårskilda arter, och bestämningen måste därför granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Ceutorhynchus chalybaeus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Ceutorhynchus chalybaeus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Artens utbredning är ej fullständigt utredd. Den uppges i litteraturen vara utbredd från Skåne till Hälsingland (med vissa luckor), men sannolikt föreligger åtminstone i de nordligaste landskapen förväxling med den mycket snarlika arten C. thomsoni. Säkra exemplar har hittills konstaterats från från Skåne, Blekinge, Småland och Öland. Närmast i Danmark, Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika till Mongoliet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Ceutorhynchus  
 • Art
  Ceutorhynchus chalybaeusGermar, 1824
  Synonymer
  Ceutorhynchus chalibaeus Germar, 1824

Lever på olika korsblommiga örter, enligt mellaneuropeiska uppgifter särskilt på penningört (Thlaspi arvense). I Sverige (Skåne) är flertalet fynd gjorda på löktrav (Alliaria petiolata), men det är okänt om larvutvecklingen sker på denna växt. Enligt en publicerad uppgift har C. chalybaeus i Skåne kläckts ur stamgaller på penningört (Wahlgren 1944), men möjligen behöver artbestämningen verifieras för att utesluta förväxling med C. thomsoni. I vägkanter, skogsbryn och gles skog. De fullbildade skalbaggarna anträffas på värdväxten främst under våren och försommaren. Larverna utvecklas i galler i stjälken. Larvutvecklingen sker under sommaren, och de fullbildade skalbaggarna övervintrar.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
· löktrav - Alliaria petiolata (Har betydelse)
· penningört - Thlaspi arvense (Har betydelse)
· vägsenap - Sisymbrium officinale (Har betydelse)
Artens värdväxtval behöver utredas närmare. Penningört har dock minskat i jordbrukslandskapet, och om den är artens viktigaste värdväxt finns det anledning att vara vaksam (jämför släktingen Ceutorhynchus granulicollis, som lever på penningört och har minskat dramatiskt under efterkrigstiden).

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Behåll trädor, obesprutade kantzoner och andra småbiotoper i jordbrukslandskapet. Arten bör dessutom inventeras, och dess utbredning och exakta krav fastställas.

Lundberg, S. 1967. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 10. Entomologisk Tidskrift 88: 76-82.

Wahlgren, E. (1944) Cecidiologiska anteckningar. V. Entomologisk Tidskrift 64 (3-4), s.50-121

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Ceutorhynchus  
 • Art
  Ceutorhynchus chalybaeus, Germar, 1824
  Synonymer
  Ceutorhynchus chalibaeus Germar, 1824
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.