Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Mogulones crucifer

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Mogulones crucifer
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3.7-4.6 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kroppen är svart med en svartbrun behåring och en ljus fjällbeklädnad som bildar en korsformad fläck vid skutellen, tvärband mot sidokanterna och en gemensam fläck vid spetsen. Benen är svarta. Arten kan vara svår att skilja från den närstående C. javeti.
Utbredning
Länsvis förekomst för Mogulones crucifer Observationer i Sverige för Mogulones crucifer
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, Öland, Gotland, Västergötland (Kinnekulle), Bohuslän, Uppland och Västmanland. Sentida fynd finns från Skåne, Öland och Västergötland (Kinnekulle). Från de nordligaste landskapen är endast få fynd kända, och nuvarande status i detta område är dåligt känd. Närmast i Danmark, Norge och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika till mellersta Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på hundtunga på torra, varma lokaler. Störda sandmarker, kustklintar, ruderatmark. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Uppland och Västmanland. Sentida fynd finns från Skåne, Öland och Västergötland (Kinnekulle). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på hundtunga (Cynoglossum officinale). På störd sandmark, såsom stränder, grustag eller på ruderatmark i torra, varma miljöer, gärna i sydvända slänter. Larvutvecklingen sker under sommaren i värdväxtens stängel och rothals (Rheinheimer et al. 2010). De fullbildade skalbaggarna övervintrar, och anträffas på värdväxten dels under våren och försommaren då fortplantningen sker, dels under sensommaren och hösten. De kan ofta hittas under värdväxtens bladrosett (Koch 1992).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hundtunga
· hundtunga
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Mogulones, Art Mogulones crucifer (Pallas, 1781) Synonymer Mogulones crucifer (Pallas, 1781), Ceutorhynchus cruciger (Herbst, 1784), Ceutorhynchus crucifer (Pallas, 1781)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på hundtunga på torra, varma lokaler. Störda sandmarker, kustklintar, ruderatmark. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Uppland och Västmanland. Sentida fynd finns från Skåne, Öland och Västergötland (Kinnekulle). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 3.7-4.6 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kroppen är svart med en svartbrun behåring och en ljus fjällbeklädnad som bildar en korsformad fläck vid skutellen, tvärband mot sidokanterna och en gemensam fläck vid spetsen. Benen är svarta. Arten kan vara svår att skilja från den närstående C. javeti.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Mogulones crucifer

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Mogulones crucifer

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, Öland, Gotland, Västergötland (Kinnekulle), Bohuslän, Uppland och Västmanland. Sentida fynd finns från Skåne, Öland och Västergötland (Kinnekulle). Från de nordligaste landskapen är endast få fynd kända, och nuvarande status i detta område är dåligt känd. Närmast i Danmark, Norge och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika till mellersta Asien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Mogulones  
 • Art
  Mogulones crucifer(Pallas, 1781)
  Synonymer
  Mogulones crucifer (Pallas, 1781)
  Ceutorhynchus cruciger (Herbst, 1784)
  Ceutorhynchus crucifer (Pallas, 1781)

Lever på hundtunga (Cynoglossum officinale). På störd sandmark, såsom stränder, grustag eller på ruderatmark i torra, varma miljöer, gärna i sydvända slänter. Larvutvecklingen sker under sommaren i värdväxtens stängel och rothals (Rheinheimer et al. 2010). De fullbildade skalbaggarna övervintrar, och anträffas på värdväxten dels under våren och försommaren då fortplantningen sker, dels under sensommaren och hösten. De kan ofta hittas under värdväxtens bladrosett (Koch 1992).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hundtunga - Cynoglossum officinale (Viktig)
Artens begränsade utbredning i kombination med att dess miljöer är utsatta för igenväxningshot gör den sårbar för t.ex. ändringar i brukningsformer eller täktrestaurering.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Många rödlistade insekter är knutna till de tidiga successionsstadier som ofta skapas i sandtäkter och stenbrott. Rutinerna vid brytning och efterbehandling bör ses över, så att täkternas positiva betydelse kan bibehållas.

Koch, K. (1992) Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Band 3. Krefeld

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Sörensson, M. 1979. Uppgifter om svenska skalbaggar. Entomologisk Tidskrift 100: 67-69.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Mogulones  
 • Art
  Mogulones crucifer, (Pallas, 1781)
  Synonymer
  Mogulones crucifer (Pallas, 1781)
  Ceutorhynchus cruciger (Herbst, 1784)
  Ceutorhynchus crucifer (Pallas, 1781)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.