Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Mogulones euphorbiae

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Mogulones euphorbiae
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,3–2,6 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kroppen är svart med en svartbrun behåring och en ljus fjällbeklädnad som bildar en T-formad fläck vid skutellen, tvärband mot sidokanterna och en gemensam fläck vid spetsen. Benen är svarta.
Utbredning
Länsvis förekomst för Mogulones euphorbiae Observationer i Sverige för Mogulones euphorbiae
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, Öland, Östergötland, Uppland, Dalarna, Hälsingland och Jämtland. Få lokaler är kända, och möjligen har arten minskat. Den är dock svår att finna, och det är troligt att mörkertalet är högt. Närmast i Danmark, Norge och Baltikum. Utbredd i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Lever på olika arter av förgätmigej (Myosotis), såväl i fuktiga miljöer vid stränder av sjöar och vattendrag eller på fuktiga ängsmarker som i torra miljöer såsom ängs- och åkermarker samt ruderatmarker (Fägerström & Lundkvist 2005, Rheinheimer et al 2010). Vid Klövsjö i Jämtland på en slåtterhävdad fuktäng med riklig förekomst av fjällförgätmigej (M. decumbens). I Danmark och på Öland har arten också påträffats på åkerförgätmigej (M. arvensis) i torra miljöer. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (80-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på olika arter av förgätmigej (Myosotis), såväl på sumpförgätmigej (M. laxa) i fuktiga miljöer vid stränder av sjöar och vattendrag eller på fuktiga ängsmarker, som på åkerförgätmigej (M. arvensis) i torra miljöer såsom ängs- och åkermarker samt ruderatmarker (Fägerström & Lundkvist 2005, Rheinheimer et al 2010). I Jämtland funnen på en slåtterhävdad fuktäng med riklig förekomst av fjällförgätmigej (M. decumbens). Fynd i torra miljöer är främst gjorda i södra Sverige, liksom i Danmark. Djuren sitter hårt på värdväxten, till skillnad från många andra vivlar som låter sig falla till marken vid fara, vilket kan förklara varför arten relativt sällan noteras vid håvning. De fullbildade skalbaggarna anträffas på värdväxten dels under våren och försommaren, dels i en ny generation under sensommaren och hösten. Larvutvecklingen sker under sommaren, och de fullbildade skalbaggarna övervintrar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fjällförgätmigej
· fjällförgätmigej
· förgätmigejer
· förgätmigejer
· sumpförgätmigej
· sumpförgätmigej
· äkta förgätmigej
· äkta förgätmigej
· åkerförgätmigej
· åkerförgätmigej
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Mogulones, Art Mogulones euphorbiae (Brisout de Barneville, 1866) Synonymer Mogulones euphorbiae (Brisout de Barneville, 1866), Ceutorhynchus euphorbiae Brisout de Barneville, 1866

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Lever på olika arter av förgätmigej (Myosotis), såväl i fuktiga miljöer vid stränder av sjöar och vattendrag eller på fuktiga ängsmarker som i torra miljöer såsom ängs- och åkermarker samt ruderatmarker (Fägerström & Lundkvist 2005, Rheinheimer et al 2010). Vid Klövsjö i Jämtland på en slåtterhävdad fuktäng med riklig förekomst av fjällförgätmigej (M. decumbens). I Danmark och på Öland har arten också påträffats på åkerförgätmigej (M. arvensis) i torra miljöer. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (80-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,3–2,6 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kroppen är svart med en svartbrun behåring och en ljus fjällbeklädnad som bildar en T-formad fläck vid skutellen, tvärband mot sidokanterna och en gemensam fläck vid spetsen. Benen är svarta.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Mogulones euphorbiae

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Mogulones euphorbiae

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, Öland, Östergötland, Uppland, Dalarna, Hälsingland och Jämtland. Få lokaler är kända, och möjligen har arten minskat. Den är dock svår att finna, och det är troligt att mörkertalet är högt. Närmast i Danmark, Norge och Baltikum. Utbredd i Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Mogulones  
 • Art
  Mogulones euphorbiae(Brisout de Barneville, 1866)
  Synonymer
  Mogulones euphorbiae (Brisout de Barneville, 1866)
  Ceutorhynchus euphorbiae Brisout de Barneville, 1866

Lever på olika arter av förgätmigej (Myosotis), såväl på sumpförgätmigej (M. laxa) i fuktiga miljöer vid stränder av sjöar och vattendrag eller på fuktiga ängsmarker, som på åkerförgätmigej (M. arvensis) i torra miljöer såsom ängs- och åkermarker samt ruderatmarker (Fägerström & Lundkvist 2005, Rheinheimer et al 2010). I Jämtland funnen på en slåtterhävdad fuktäng med riklig förekomst av fjällförgätmigej (M. decumbens). Fynd i torra miljöer är främst gjorda i södra Sverige, liksom i Danmark. Djuren sitter hårt på värdväxten, till skillnad från många andra vivlar som låter sig falla till marken vid fara, vilket kan förklara varför arten relativt sällan noteras vid håvning. De fullbildade skalbaggarna anträffas på värdväxten dels under våren och försommaren, dels i en ny generation under sensommaren och hösten. Larvutvecklingen sker under sommaren, och de fullbildade skalbaggarna övervintrar.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fjällförgätmigej - Myosotis decumbens (Viktig)
· förgätmigejer - Myosotis (Viktig)
· sumpförgätmigej - Myosotis laxa (Viktig)
· äkta förgätmigej - Myosotis scorpioides (Har betydelse)
· åkerförgätmigej - Myosotis arvensis (Har betydelse)
Artens status och hotbilden är otillräckligt utredd. Den förmodade tillbakagången kan möjligen sättas i samband med igenväxning av ängsmark och strandmiljöer p.g.a upphörd betes- eller slåtterhävd. Vattenregleringar kan också vara en negativ faktor.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras.

Fägerström, C., Lundkvist, H. 2005. Intressanta skalbaggsfynd från Öland (5). Lucanus 10:58-64.

Lundblad, O. 1952. Anteckningar om intressantare eller mindre kända coleoptera. Entomologisk Tidskrift 73: 17-22.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Sjöberg, O. 1962. Coleoptera från Hälsingland och Hamra Kapellag. Entomologisk Tidskrift Supplement 2.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2006. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Mogulones  
 • Art
  Mogulones euphorbiae, (Brisout de Barneville, 1866)
  Synonymer
  Mogulones euphorbiae (Brisout de Barneville, 1866)
  Ceutorhynchus euphorbiae Brisout de Barneville, 1866
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2006. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.