Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ceutorhynchus granulicollis

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Ceutorhynchus granulicollis
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,8–2,2 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kroppen är svart med en sparsam ljus fjällbeklädnad, benen ofta brunaktiga. Halssköldens punktur är påfallande grov och rivjärnsartad. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Ceutorhynchus granulicollis Observationer i Sverige för Ceutorhynchus granulicollis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare känd från Skåne, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Närke och Värmland. Efter 1950 är endast en lokal känd, nära Alvastra i Östergötland. Här påträffades arten under några år kring mitten av 1960-talet. Närmast i Finland och Baltikum (Estland), saknas däremot i Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Armenien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever på penningört i åker- och vägkanter samt på ruderatmarker. Förr påträffad i spridda landskap från Skåne till Värmland. Inga sentida fynd (senast 1966 i Östergötland), men arten kan möjligen till viss del vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (0-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 8 (0-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på penningört (Thlaspi arvense). I åker- och vägkanter samt på ruderatmarker. Ett gotländskt fynd gjordes på en trädesåker med penningört, lomme och åkersenap (Jansson 1927). Det senaste svenska fyndet gjordes i en igenväxande grustäkt. De fullbildade skalbaggarna anträffas på värdväxten under sommarhalvåret. Larverna utvecklas i frökapslarna, och förpuppas nere i marken.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· penningört
· penningört
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Ceutorhynchus, Art Ceutorhynchus granulicollis Thomson, 1865 Synonymer Ceutorhynchus gerhardti Schultze, 1899

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever på penningört i åker- och vägkanter samt på ruderatmarker. Förr påträffad i spridda landskap från Skåne till Värmland. Inga sentida fynd (senast 1966 i Östergötland), men arten kan möjligen till viss del vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (0-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 8 (0-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 1,8–2,2 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kroppen är svart med en sparsam ljus fjällbeklädnad, benen ofta brunaktiga. Halssköldens punktur är påfallande grov och rivjärnsartad. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Ceutorhynchus granulicollis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Ceutorhynchus granulicollis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.



Tidigare känd från Skåne, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Närke och Värmland. Efter 1950 är endast en lokal känd, nära Alvastra i Östergötland. Här påträffades arten under några år kring mitten av 1960-talet. Närmast i Finland och Baltikum (Estland), saknas däremot i Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Armenien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Ceutorhynchus  
 • Art
  Ceutorhynchus granulicollisThomson, 1865
  Synonymer
  Ceutorhynchus gerhardti Schultze, 1899

Lever på penningört (Thlaspi arvense). I åker- och vägkanter samt på ruderatmarker. Ett gotländskt fynd gjordes på en trädesåker med penningört, lomme och åkersenap (Jansson 1927). Det senaste svenska fyndet gjordes i en igenväxande grustäkt. De fullbildade skalbaggarna anträffas på värdväxten under sommarhalvåret. Larverna utvecklas i frökapslarna, och förpuppas nere i marken.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· penningört - Thlaspi arvense (Viktig)
Penningört var förr ett mycket vanligt åkerogräs. Vivelns starka tillbakagång står förmodligen i samband med att värdväxten minskat som en följd av ändrade brukningsformer.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Arten är möjligen försvunnen från landet. Den bör dock eftersökas systematiskt.

Jansson, A. 1927. Coleopterologiska bidrag. 13-15. Entomologisk Tidskrift 48: 25-34.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Ceutorhynchus  
 • Art
  Ceutorhynchus granulicollis, Thomson, 1865
  Synonymer
  Ceutorhynchus gerhardti Schultze, 1899
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.