Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ceutorhynchus griseus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Ceutorhynchus griseus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,9–2,4 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kroppen är enfärgat svart med en gles fjällbeklädnad. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Ceutorhynchus griseus Observationer i Sverige för Ceutorhynchus griseus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd främst i östra delen av landet från Skåne till Södermanland (fynd saknas från Halland, Bohuslän och Dalsland). Närmast i Danmark och Finland, saknas i Baltikum. Världsutbredningen omfattar Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larverna utvecklas i galler i stänglarna av backtrav, Arabidopsis thaliana, möjligen också på andra korsblommiga örter. På torra öppna marker, t. ex. åkerkanter och ruderatmarker. Utbredd från Skåne till Södermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på backtrav (Arabidopsis thaliana), möjligen också på andra korsblommiga örter. På torra öppna marker, t. ex. åkerkanter och ruderatmarker. Larverna utvecklas i galler i stänglarna (Wahlgren 1944). Larvutvecklingen sker under sommaren, och de fullbildade skalbaggarna övervintrar. De anträffas på värdväxten främst under våren och försommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· backtrav
· backtrav
· grustrav
· grustrav
· åkersenap
· åkersenap
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Ceutorhynchus, Art Ceutorhynchus griseus Brisout de Barneville, 1869 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larverna utvecklas i galler i stänglarna av backtrav, Arabidopsis thaliana, möjligen också på andra korsblommiga örter. På torra öppna marker, t. ex. åkerkanter och ruderatmarker. Utbredd från Skåne till Södermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 1,9–2,4 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kroppen är enfärgat svart med en gles fjällbeklädnad. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Ceutorhynchus griseus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Ceutorhynchus griseus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd främst i östra delen av landet från Skåne till Södermanland (fynd saknas från Halland, Bohuslän och Dalsland). Närmast i Danmark och Finland, saknas i Baltikum. Världsutbredningen omfattar Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Ceutorhynchus  
 • Art
  Ceutorhynchus griseusBrisout de Barneville, 1869

Lever på backtrav (Arabidopsis thaliana), möjligen också på andra korsblommiga örter. På torra öppna marker, t. ex. åkerkanter och ruderatmarker. Larverna utvecklas i galler i stänglarna (Wahlgren 1944). Larvutvecklingen sker under sommaren, och de fullbildade skalbaggarna övervintrar. De anträffas på värdväxten främst under våren och försommaren.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· backtrav - Arabidopsis thaliana (Viktig)
· grustrav - Arabidopsis suecica (Viktig)
· åkersenap - Sinapis arvensis (Har betydelse)
Någon tillbakagång hos arten är ej dokumenterad, men såsom knuten till öppna torrmarker i tidiga successionsstadier är den missgynnad av igenväxning p.g.a. upphörd beteshävd, upphört trädesbruk eller restaurering av sandtäkter.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Beteshävd eller annan störning krävs för att vidmakthålla tidiga successionsstadier på torrmark.

Wahlgren, E. (1944) Cecidiologiska anteckningar. V. Entomologisk Tidskrift 64 (3-4), s.50-121

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Ceutorhynchus  
 • Art
  Ceutorhynchus griseus, Brisout de Barneville, 1869
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.