Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Mogulones javetii

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Mogulones javetii
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3,7–4,6 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kroppen är svart med en svartbrun behåring och en ljus fjällbeklädnad som bildar en korsformad fläck vid skutellen, tvärband mot sidokanterna och en gemensam fläck vid spetsen. Benen är svarta. Arten kan vara svår att skilja från den närstående C. crucifer.
Utbredning
Länsvis förekomst för Mogulones javetii Observationer i Sverige för Mogulones javetii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige förekommer arten endast i Skåne och på Gotland. Uppgifter om fynd på Öland baseras på felbestämda exemplar av C. crucifer (Lundblad 1950). Någon markant tillbakagång har ej kunnat observeras. Närmast i Danmark och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europas mellersta, östra och sydöstra delar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever främst på oxtunga men har även påträffats på hundtunga, främst på torra sandmarker. Påträffad i Skåne och på Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på oxtunga (Anchusa officinalis), på torr sandmark eller ruderatmark, gärna i sydvända slänter. Larvutvecklingen sker under sommaren, och de fullbildade skalbaggarna övervintrar. De anträffas på värdväxten dels under våren och försommaren då fortplantningen sker, dels under sensommaren och hösten. Skalbaggarna hittas främst under värdväxtens bladrosett, och går sällan högt upp på plantan (Dieckmann 1972).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· oxtunga
· oxtunga
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Mogulones, Art Mogulones javetii (Gerhardt, 1867) Synonymer Mogulones javetii (Gerhardt, 1867), Ceutorhynchus javeti Brisout de Barneville, 1869, Ceutorhynchus javetii Gerhardt, 1867

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever främst på oxtunga men har även påträffats på hundtunga, främst på torra sandmarker. Påträffad i Skåne och på Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 3,7–4,6 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kroppen är svart med en svartbrun behåring och en ljus fjällbeklädnad som bildar en korsformad fläck vid skutellen, tvärband mot sidokanterna och en gemensam fläck vid spetsen. Benen är svarta. Arten kan vara svår att skilja från den närstående C. crucifer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Mogulones javetii

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Mogulones javetii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige förekommer arten endast i Skåne och på Gotland. Uppgifter om fynd på Öland baseras på felbestämda exemplar av C. crucifer (Lundblad 1950). Någon markant tillbakagång har ej kunnat observeras. Närmast i Danmark och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europas mellersta, östra och sydöstra delar.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Mogulones  
 • Art
  Mogulones javetii(Gerhardt, 1867)
  Synonymer
  Mogulones javetii (Gerhardt, 1867)
  Ceutorhynchus javeti Brisout de Barneville, 1869
  Ceutorhynchus javetii Gerhardt, 1867

Lever på oxtunga (Anchusa officinalis), på torr sandmark eller ruderatmark, gärna i sydvända slänter. Larvutvecklingen sker under sommaren, och de fullbildade skalbaggarna övervintrar. De anträffas på värdväxten dels under våren och försommaren då fortplantningen sker, dels under sensommaren och hösten. Skalbaggarna hittas främst under värdväxtens bladrosett, och går sällan högt upp på plantan (Dieckmann 1972).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· oxtunga - Anchusa officinalis (Viktig)
Artens begränsade utbredning i kombination med att dess miljöer är utsatta för igenväxningshot gör den sårbar för t.ex. ändringar i brukningsformer eller täktrestaurering.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Bibehåll extensiva brukningsformer med trädesperioder på sandiga åkrar. Många rödlistade insekter är knutna till de tidiga successionsstadier som ofta skapas i sand- och lertäkter. Rutinerna vid brytning och efterbehandling bör ses över, så att täkternas positiva betydelse kan bibehållas.

Baranowski, R. & Sörensson, M. 1981. Bland sandmarksskalbaggar vid östskånska Ripa. Entomologisk Tidskrift 102: 17-21.

Dieckmann, L. (1972) Beiträge zur Insekterfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae, Ceutorhynchinae. Beiträge zur Entomologie 22 (1-2)

Lundblad, O. (1950) Några skalbaggsfynd från Öland. Entomologisk Tidskrift 71 (1), s.63-78

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Mogulones  
 • Art
  Mogulones javetii, (Gerhardt, 1867)
  Synonymer
  Mogulones javetii (Gerhardt, 1867)
  Ceutorhynchus javeti Brisout de Barneville, 1869
  Ceutorhynchus javetii Gerhardt, 1867
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.