Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Glocianus moelleri

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Glocianus moelleri
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,4–2,8 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kroppen är svart med en svartbrun behåring och en ljus fjällbeklädnad som är förtätad till en fläck vid skutellen och i övrigt ger översidan en gråaktig färgton. Benen är svarta med ljusare fötter. Arten är svårbestämd, och bestämningen måste därför granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Glocianus moelleri Observationer i Sverige för Glocianus moelleri
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Halland och Västergötland på svenska västkusten, samt Blekinge, Öland och Uppland i Östersjölandskapen. Närmast i Danmark, Finland och Baltikum. Världsutbredningen omfattar Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever på flockfibbla på öppna torrmarker. Känd från Skåne, Blekinge, Halland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever enligt litteraturuppgifter på fibblor av släktena Hieracium, Crepis och Leontodon. I Norden konstaterad från flockfibbla (Hieracium umbellatum), vilket troligen är dess främsta värdväxt hos oss. Främst på öppen, torr sandmark, t.ex. torrängar, dynområden, kustklintar, trädesåkrar eller gamla sandtäkter. Larvutvecklingen är inte helt känd, men troligen leven den av de omogna frukterna i knopparna (Rheinheimer et al. 2010). De fullbildade skalbaggarna anträffas på värdväxten främst under hög- och sensommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· flockfibbla
· flockfibbla
· höstfibbla
· höstfibbla
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Glocianus, Art Glocianus moelleri (Thomson, 1868) Synonymer Ceutorhynchus moelleri Thomson, 1868, Ceutorhynchus molleri Thomson, 1868, Glocianus molleri (Thomson, 1868)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever på flockfibbla på öppna torrmarker. Känd från Skåne, Blekinge, Halland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,4–2,8 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kroppen är svart med en svartbrun behåring och en ljus fjällbeklädnad som är förtätad till en fläck vid skutellen och i övrigt ger översidan en gråaktig färgton. Benen är svarta med ljusare fötter. Arten är svårbestämd, och bestämningen måste därför granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Glocianus moelleri

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Glocianus moelleri

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Halland och Västergötland på svenska västkusten, samt Blekinge, Öland och Uppland i Östersjölandskapen. Närmast i Danmark, Finland och Baltikum. Världsutbredningen omfattar Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Glocianus  
 • Art
  Glocianus moelleri(Thomson, 1868)
  Synonymer
  Ceutorhynchus moelleri Thomson, 1868
  Ceutorhynchus molleri Thomson, 1868
  Glocianus molleri (Thomson, 1868)

Lever enligt litteraturuppgifter på fibblor av släktena Hieracium, Crepis och Leontodon. I Norden konstaterad från flockfibbla (Hieracium umbellatum), vilket troligen är dess främsta värdväxt hos oss. Främst på öppen, torr sandmark, t.ex. torrängar, dynområden, kustklintar, trädesåkrar eller gamla sandtäkter. Larvutvecklingen är inte helt känd, men troligen leven den av de omogna frukterna i knopparna (Rheinheimer et al. 2010). De fullbildade skalbaggarna anträffas på värdväxten främst under hög- och sensommaren.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· flockfibbla - Hieracium umbellatum (Viktig)
· höstfibbla - Scorzoneroides autumnalis (Har betydelse)
Någon tillbakagång hos arten är ej dokumenterad, men såsom knuten till öppna torrmarker i tidiga successionsstadier är den missgynnad av igenväxning p.g.a. upphörd beteshävd, upphört trädesbruk eller restaurering av sandtäkter.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Beteshävd eller annan störning krävs för att vidmakthålla tidiga successionsstadier på sandmark.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Glocianus  
 • Art
  Glocianus moelleri, (Thomson, 1868)
  Synonymer
  Ceutorhynchus moelleri Thomson, 1868
  Ceutorhynchus molleri Thomson, 1868
  Glocianus molleri (Thomson, 1868)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.