Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ceutorhynchus puncticollis

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Ceutorhynchus puncticollis
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,9–3,4 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kroppen är enfärgat svart utan tydlig fjällbeklädnad, benen svarta med de yttre fotlederna rödbruna. Halsskölden är påfallande grovt och tätt punkterad. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Ceutorhynchus puncticollis Observationer i Sverige för Ceutorhynchus puncticollis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från nordöstra Skåne. Arten är förmodligen nyinvandrad; den påträffades som ny för landet i mitten av 1960-talet. Förekomsten är fortfarande inskränkt till ett begränsat område i Kristianstadstrakten. Närmast i Finland och i Baltikum; saknas däremot i Danmark. Har i Mellaneuropa ökat sin utbredning under efterkrigstiden.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1b(iii)+2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever på sandvita, Berteroa incana. I torra och varma miljöer såsom slänter i grustag, trädesåkrar på sandjord, väg- och åkerslänter. Endast känd från nordöstra Skåne. Arten är förmodligen nyinvandrad; den påträffades som ny för landet i mitten av 1960-talet. Förekomsten är fortfarande inskränkt till ett begränsat område i Kristianstadstrakten. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (1000-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (120-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii)+2b(iii)).
Ekologi
Lever på sandvita (Berteroa incana). I torra och varma miljöer såsom slänter i grustag, trädesåkrar på sandjord, väg- och åkerslänter. Larvutvecklingen sker under sommaren, och de fullbildade skalbaggarna övervintrar. De fullbildade skalbaggarna anträffas på värdväxten dels under våren och försommaren, dels under sensommaren och hösten.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· sandvita
· sandvita
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Ceutorhynchus, Art Ceutorhynchus puncticollis Boheman, 1845 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1b(iii)+2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever på sandvita, Berteroa incana. I torra och varma miljöer såsom slänter i grustag, trädesåkrar på sandjord, väg- och åkerslänter. Endast känd från nordöstra Skåne. Arten är förmodligen nyinvandrad; den påträffades som ny för landet i mitten av 1960-talet. Förekomsten är fortfarande inskränkt till ett begränsat område i Kristianstadstrakten. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (1000-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (120-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii)+2b(iii)).
En 2,9–3,4 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kroppen är enfärgat svart utan tydlig fjällbeklädnad, benen svarta med de yttre fotlederna rödbruna. Halsskölden är påfallande grovt och tätt punkterad. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Ceutorhynchus puncticollis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Ceutorhynchus puncticollis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från nordöstra Skåne. Arten är förmodligen nyinvandrad; den påträffades som ny för landet i mitten av 1960-talet. Förekomsten är fortfarande inskränkt till ett begränsat område i Kristianstadstrakten. Närmast i Finland och i Baltikum; saknas däremot i Danmark. Har i Mellaneuropa ökat sin utbredning under efterkrigstiden.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Ceutorhynchus  
 • Art
  Ceutorhynchus puncticollisBoheman, 1845

Lever på sandvita (Berteroa incana). I torra och varma miljöer såsom slänter i grustag, trädesåkrar på sandjord, väg- och åkerslänter. Larvutvecklingen sker under sommaren, och de fullbildade skalbaggarna övervintrar. De fullbildade skalbaggarna anträffas på värdväxten dels under våren och försommaren, dels under sensommaren och hösten.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· sandvita - Berteroa incana (Viktig)
Artens begränsade utbredning i kombination med att dess miljöer är utsatta för igenväxningshot gör den sårbar för t.ex. ändringar i brukningsformer eller täktrestaurering.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Bibehåll extensiva brukningsformer med trädesperioder på sandiga åkrar. Många rödlistade insekter är knutna till de tidiga successionsstadier som ofta skapas i sand- och lertäkter. Rutinerna vid brytning och efterbehandling bör ses över, så att täkternas positiva betydelse kan bibehållas.

Baranowski, R. & Sörensson, M. 1981. Bland sandmarksskalbaggar vid östskånska Ripa. Entomologisk Tidskrift 102: 17-21.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Ceutorhynchus  
 • Art
  Ceutorhynchus puncticollis, Boheman, 1845
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.