Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strandsenapvivel

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Ceutorhynchus scapularis
Strandsenapvivel Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,1–2,7 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kropp och ben är enfärgat svarta, täckvingarna med starkt blå metallglans. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör därför granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för strandsenapvivel Observationer i Sverige för strandsenapvivel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från Skåne och Norrbotten. I Skåne påträffades arten från 1940-talet fram till början av 1960-talet på sammanlagt ett halvdussin lokaler, men har sedan dess ej återfunnits. I Norrbotten finns fynd från flera lokaler, även från senare år. Den splittrade utbredningen är sannolikt resultatet av två skilda invandringsvägar: en sydlig över Danmark och en nordlig över Finland. Det bör dock beaktas att arten knappast eftersökts systematiskt i det mellanliggande området, och därför till viss del kan vara förbisedd. Avsaknaden av aktuella fynd i Sydsverige indikerar en minskning, som dock bör tolkas med viss försiktighet. Närmast i Danmark (sentida fynd endast från Själland), Finland och Baltikum. I norra Finland uppges arten vara ej sällsynt. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever på sump- och vattenfräne på fuktiga lokaler, såsom vattendrag och dammar. Påträffad i Skåne samt i Norrbotten. Inga sentida fynd från Skåne (senast funnen 1960), men kan till viss del vara förbisedd då den sällan går upp på värdväxten. Hot mot arten är igenväxning av strandmiljöer som följd av upphörd hävd eller eutrofiering, förvärrat av att expansiva arter som t.ex. jättegröe konkurrerar ut värdväxterna. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på arter av släktet Rorippa, främst vattenfräne (R. amphibia) men också sumpfräne (R. palustris). De skånska fynden förefaller vara gjorda på vattenfräne, de norrbottniska på sumpfräne. Vid stränder av älvar, åar eller dammar. De fullbildade skalbaggarna anträffas dels på försommaren, dels i augusti-september. De går sällan upp på värdväxten, utan påträffas oftare på marken under bladrosetten eller mer tillfälligtvis i driftmaterial vid översvämningar. Larven utvecklas i nedre delen av stjälken eller i rothalsen. Larvutvecklingen sker under sommaren, och de fullbildade skalbaggarna övervintrar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fränen
· fränen
· sumpfräne
· sumpfräne
· vattenfräne
· vattenfräne
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Ceutorhynchus, Art Ceutorhynchus scapularis Gyllenhal, 1837 - strandsenapvivel Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever på sump- och vattenfräne på fuktiga lokaler, såsom vattendrag och dammar. Påträffad i Skåne samt i Norrbotten. Inga sentida fynd från Skåne (senast funnen 1960), men kan till viss del vara förbisedd då den sällan går upp på värdväxten. Hot mot arten är igenväxning av strandmiljöer som följd av upphörd hävd eller eutrofiering, förvärrat av att expansiva arter som t.ex. jättegröe konkurrerar ut värdväxterna. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 2,1–2,7 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kropp och ben är enfärgat svarta, täckvingarna med starkt blå metallglans. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör därför granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strandsenapvivel

Länsvis förekomst och status för strandsenapvivel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strandsenapvivel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från Skåne och Norrbotten. I Skåne påträffades arten från 1940-talet fram till början av 1960-talet på sammanlagt ett halvdussin lokaler, men har sedan dess ej återfunnits. I Norrbotten finns fynd från flera lokaler, även från senare år. Den splittrade utbredningen är sannolikt resultatet av två skilda invandringsvägar: en sydlig över Danmark och en nordlig över Finland. Det bör dock beaktas att arten knappast eftersökts systematiskt i det mellanliggande området, och därför till viss del kan vara förbisedd. Avsaknaden av aktuella fynd i Sydsverige indikerar en minskning, som dock bör tolkas med viss försiktighet. Närmast i Danmark (sentida fynd endast från Själland), Finland och Baltikum. I norra Finland uppges arten vara ej sällsynt. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Ceutorhynchus  
 • Art
  Ceutorhynchus scapularisGyllenhal, 1837 - strandsenapvivel

Lever på arter av släktet Rorippa, främst vattenfräne (R. amphibia) men också sumpfräne (R. palustris). De skånska fynden förefaller vara gjorda på vattenfräne, de norrbottniska på sumpfräne. Vid stränder av älvar, åar eller dammar. De fullbildade skalbaggarna anträffas dels på försommaren, dels i augusti-september. De går sällan upp på värdväxten, utan påträffas oftare på marken under bladrosetten eller mer tillfälligtvis i driftmaterial vid översvämningar. Larven utvecklas i nedre delen av stjälken eller i rothalsen. Larvutvecklingen sker under sommaren, och de fullbildade skalbaggarna övervintrar.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fränen - Rorippa (Viktig)
· sumpfräne - Rorippa palustris (Viktig)
· vattenfräne - Rorippa amphibia (Viktig)
Nuvarande status och eventuell hotbild är dåligt utredda. Arten kan dock möjligen missgynnas av igenväxning av stränder förorsakad av bl.a. regleringar av vattendrag.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
Arten bör inventeras i södra Sverige genom riktat eftersök på värdväxten.

Israelsson, G. 1955. Skalbaggar från Hässleholmstrakten V. Natur i Göinge 1955/1-2: 1-6.

Lundberg, S. 1969. Bidrag till kännedom om svenska vivlar. Entomologisk Tidskrift 90: 225-229.

Palm, T. 1961. Anteckningar om svenska skalbaggar. XIV. Entomologisk Tidskrift 82: 74-79.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Ceutorhynchus  
 • Art
  Ceutorhynchus scapularis, Gyllenhal, 1837 - strandsenapvivel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.