Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ceutorhynchus syrites

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Ceutorhynchus syrites
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,7–3,1 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kroppen är svart med en ljus fjällbeklädnad som ger översidan en jämnt grå färgton. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör därför granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Ceutorhynchus syrites Observationer i Sverige för Ceutorhynchus syrites
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare känd från Öland, Östergötland, Västergötland, Södermanland och Uppland. Har uppgivits från fler landskap och i vissa fall förväxlats med den närstående C. inaffectatus. Efter 1950 endast påträffad inom ett begränsat område på södra och mellersta Öland. Det är tänkbart att tidigare odling av oljedådra kan ha påverkat spridningen för arten. Närmast i Danmark och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever på Camelina, främst på oljedådra som förr odlades, eventuellt även på andra korsblomstriga växter. Förr påträffad i några landskap från Öland upp till Uppland. Sentida fynd föreligger endast från några få lokaler på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (100-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Lever på den förr odlade växten oljedådra (Camelina sativa), men troligen även på sanddådra (C. microcarpa). I torra och varma miljöer såsom slänter i grustag, väg- och åkerslänter. Larvutvecklingen sker under sommaren i värdväxtens frukter och förpuppas i marken (Dieckmann 1972). De fullbildade skalbaggarna övervintrar och anträffas på värdväxten främst under våren och försommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· dådror
· dådror
· oljedådra
· oljedådra
· sanddådra
· sanddådra
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Ceutorhynchus, Art Ceutorhynchus syrites Germar, 1824 Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever på Camelina, främst på oljedådra som förr odlades, eventuellt även på andra korsblomstriga växter. Förr påträffad i några landskap från Öland upp till Uppland. Sentida fynd föreligger endast från några få lokaler på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (100-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En 2,7–3,1 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kroppen är svart med en ljus fjällbeklädnad som ger översidan en jämnt grå färgton. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör därför granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Ceutorhynchus syrites

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Ceutorhynchus syrites

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare känd från Öland, Östergötland, Västergötland, Södermanland och Uppland. Har uppgivits från fler landskap och i vissa fall förväxlats med den närstående C. inaffectatus. Efter 1950 endast påträffad inom ett begränsat område på södra och mellersta Öland. Det är tänkbart att tidigare odling av oljedådra kan ha påverkat spridningen för arten. Närmast i Danmark och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Ceutorhynchus  
 • Art
  Ceutorhynchus syritesGermar, 1824

Lever på den förr odlade växten oljedådra (Camelina sativa), men troligen även på sanddådra (C. microcarpa). I torra och varma miljöer såsom slänter i grustag, väg- och åkerslänter. Larvutvecklingen sker under sommaren i värdväxtens frukter och förpuppas i marken (Dieckmann 1972). De fullbildade skalbaggarna övervintrar och anträffas på värdväxten främst under våren och försommaren.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· dådror - Camelina (Viktig)
· oljedådra - Camelina sativa (Har betydelse)
· sanddådra - Camelina microcarpa (Viktig)
Den starka tillbakagången står förmodligen i samband med att värdväxterna har minskat som en följd av ändrade brukningsformer.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Behåll trädor, obesprutade kantzoner och andra småbiotoper i jordbrukslandskapet. Arten bör dessutom eftersökas systematiskt, och dess exakta värdväxtval fastställas.

Dieckmann, L. (1972) Beiträge zur Insekterfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae, Ceutorhynchinae. Beiträge zur Entomologie 22 (1-2)

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Ceutorhynchus  
 • Art
  Ceutorhynchus syrites, Germar, 1824
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.