Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Chalcionellus decemstriatus

Organismgrupp Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar Chalcionellus decemstriatus
  Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3-4 mm lång, brett rundad och starkt välvd skalbagge. Översidan är blankt svart med svagt grönaktigt skimmer. Benen är mycket kraftiga, skenbenen är breda och platta och försedda med korta tänder på utsidan. Antennernas yttersta leder bildar en tydlig klubba. På täckvingarna finns 5 längsgående punktrader. Arten kan fälla in ben och antenner i fåror på kroppen undersida om den störs. De två sista rygglederna täcks ej av täckvingarna. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist
Utbredning
Länsvis förekomst för Chalcionellus decemstriatus Observationer i Sverige för Chalcionellus decemstriatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Småland, Öland och Gotland. Flertalet fynd är gamla, och aktuella fynd finns endast från Öland och Gotland. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till västra Sibirien och delar av södra Asien. Arten är rödlistad i Danmark som Starkt hotad.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Ett rovdjur som påträffas i spillning i öppna, torra betesmarker såsom sandmark och torrängar. Tidigare känd från Skåne, Småland, Öland och Gotland. Sentida fynd endast från Öland och Gotland. Som rovdjur med huvudsaklig förekomst i spillning påverkas arten negativt både av ändringar i betesdriften (minskad areal välhävdade magra naturbetesmarker) och av ändringar i dyngfaunans sammansättning (minskad tillgång på bytesdjur förorsakad av bl.a. påverkan från avmaskningsmedel). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-70). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-280) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever i spillning på torra, öppna marker. I Sverige funnen i välhävdade betesmarker, såväl på sandmark med borsttåtelvegetation som på sandiga torrängar och alvartorrängar. Påträffas ofta i spillning som ligger direkt an mot mineraljorden, och främst då i gränsskiktet mellan spillning och jord eller i jorden närmast under spillningen. Även i Mellaneuropa funnen under halvtorr spillning av till exempel ko och får på sandiga marker. Den fullbildade skalbaggen påträffas främst under maj-juni.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Histeridae (stumpbaggar), Släkte Chalcionellus, Art Chalcionellus decemstriatus (Rossi, 1792) Synonymer Saprinus decemstriatus (Rossi, 1792), Saprinus conjungens (Paykull, 1798)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Ett rovdjur som påträffas i spillning i öppna, torra betesmarker såsom sandmark och torrängar. Tidigare känd från Skåne, Småland, Öland och Gotland. Sentida fynd endast från Öland och Gotland. Som rovdjur med huvudsaklig förekomst i spillning påverkas arten negativt både av ändringar i betesdriften (minskad areal välhävdade magra naturbetesmarker) och av ändringar i dyngfaunans sammansättning (minskad tillgång på bytesdjur förorsakad av bl.a. påverkan från avmaskningsmedel). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-70). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-280) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 3-4 mm lång, brett rundad och starkt välvd skalbagge. Översidan är blankt svart med svagt grönaktigt skimmer. Benen är mycket kraftiga, skenbenen är breda och platta och försedda med korta tänder på utsidan. Antennernas yttersta leder bildar en tydlig klubba. På täckvingarna finns 5 längsgående punktrader. Arten kan fälla in ben och antenner i fåror på kroppen undersida om den störs. De två sista rygglederna täcks ej av täckvingarna. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Chalcionellus decemstriatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Chalcionellus decemstriatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Småland, Öland och Gotland. Flertalet fynd är gamla, och aktuella fynd finns endast från Öland och Gotland. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till västra Sibirien och delar av södra Asien. Arten är rödlistad i Danmark som Starkt hotad.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Saprininae  
 • Släkte
  Chalcionellus  
 • Art
  Chalcionellus decemstriatus(Rossi, 1792)
  Synonymer
  Saprinus decemstriatus (Rossi, 1792)
  Saprinus conjungens (Paykull, 1798)

Ett rovdjur som lever i spillning på torra, öppna marker. I Sverige funnen i välhävdade betesmarker, såväl på sandmark med borsttåtelvegetation som på sandiga torrängar och alvartorrängar. Påträffas ofta i spillning som ligger direkt an mot mineraljorden, och främst då i gränsskiktet mellan spillning och jord eller i jorden närmast under spillningen. Även i Mellaneuropa funnen under halvtorr spillning av till exempel ko och får på sandiga marker. Den fullbildade skalbaggen påträffas främst under maj-juni.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Hotas framför allt av nerläggning av betesmark, men också av ändringar i betesdriften. Minskningen av arealen betesmark har slagit särskilt hårt mot de magra, sandiga markerna. Ett generellt sett lägre betestryck leder dessutom till en tätare vegetationsstruktur med färre markblottor. Detta leder till ett mindre gynnsamt mikroklimat, och den tätare grässvålen missgynnar också på ett mer direkt sätt de grävande arterna. Användandet av avmaskningsmedel (avermectiner) utgör en ytterligare belastning på populationer som redan är hårt trängda.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Upprätthåll en relativt hård hävd av magra, ogödslade naturbetesmarker, och undvik användandet av avmaskningsmedel.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Ent Medd. XXXIII: 195.

Koch, C. H. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologi Bd 2: 155. Krefeld.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Saprininae  
 • Släkte
  Chalcionellus  
 • Art
  Chalcionellus decemstriatus, (Rossi, 1792)
  Synonymer
  Saprinus decemstriatus (Rossi, 1792)
  Saprinus conjungens (Paykull, 1798)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.