Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Chennium bituberculatum

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Chennium bituberculatum
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En speciellt byggd, långsmal, 2,7 mm lång skalbagge med mycket breda antennleder. Färgen är rödbrun. På huvudet finns två gropar och ett par knölar. På halsskölden finns även tre gropar och på täckvingarna, som täcker halva bakkroppen, syns ett par fina längsfåror.
Utbredning
Länsvis förekomst för Chennium bituberculatum Observationer i Sverige för Chennium bituberculatum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från södra och mellersta Öland. Arten kan dock till viss del vara förbisedd. I övrigt förekommer den i södra Mellaneuropa och norra Sydeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Lever hos myrarten Tetramorium caespitum på öppna torrmarker, t.ex. alvartorrängar. Endast påträffad på Öland. Endast ett fåtal lokaler är kända men arten kan till viss del vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 600 (400-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Lever i bon av myrarten Tetramorium caespitum. På torra, öppna marker, t.ex. torrängar och alvarmark. Utomlands är arten även tillfälligtvis funnen i bon av andra myror. Fullbildade individer kan under våren påträffas under stenar i anslutning till myrsamhällena.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Chennium, Art Chennium bituberculatum Latreille, 1807 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Lever hos myrarten Tetramorium caespitum på öppna torrmarker, t.ex. alvartorrängar. Endast påträffad på Öland. Endast ett fåtal lokaler är kända men arten kan till viss del vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 600 (400-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En speciellt byggd, långsmal, 2,7 mm lång skalbagge med mycket breda antennleder. Färgen är rödbrun. På huvudet finns två gropar och ett par knölar. På halsskölden finns även tre gropar och på täckvingarna, som täcker halva bakkroppen, syns ett par fina längsfåror.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Chennium bituberculatum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Chennium bituberculatum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från södra och mellersta Öland. Arten kan dock till viss del vara förbisedd. I övrigt förekommer den i södra Mellaneuropa och norra Sydeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Ctenistini  
 • Släkte
  Chennium  
 • Art
  Chennium bituberculatumLatreille, 1807

Lever i bon av myrarten Tetramorium caespitum. På torra, öppna marker, t.ex. torrängar och alvarmark. Utomlands är arten även tillfälligtvis funnen i bon av andra myror. Fullbildade individer kan under våren påträffas under stenar i anslutning till myrsamhällena.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Materialet är alltför begränsat för att dra direkta slutsatser om tillbakagång, men arten är som värmekrävande torrmarksart säkerligen hotad av igenväxning p.g.a. upphörd eller minskad hävd.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd av alvartorrängar.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Lundberg, S. 1982. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggar 20. Ent. Tidskr. 103: 12–14.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Ctenistini  
 • Släkte
  Chennium  
 • Art
  Chennium bituberculatum, Latreille, 1807
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.