Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dvärgklokrypare

Organismgrupp Spindeldjur, Klokrypare Cheiridium museorum
Dvärgklokrypare Spindeldjur, Klokrypare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framkroppen hos den här arten är koniskt formad, dvs trekantig med spetsen framåt. Hela djuret får därför en tydlig droppform. Utmärkande för arten är en rund grop på bakre delen av framkroppen i kombination med att framkroppen är ihopsnörd av en ovanligt djup tvärfåra framför gropen. Arten är dessutom en av de minsta arterna i Sverige med en kroppslängd på bara 1,3–1,4 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för dvärgklokrypare Observationer i Sverige för dvärgklokrypare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Dvärgklokryparen är en utpräglad kosmopolitisk art som är funnen i alla de Nordiska länderna och större delen av Europa. I Sverige är arten funnen i enstaka exemplar i Skåne, Västergötland, Östergötland, Närke, Södermanland, Uppland, och på Gotland. De flesta sentida fynden är från Östergötland med omnejd. Arten kan vara förbisedd pga dess ringa storlek.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Dvärgklokryparen är en utpräglad kosmopolitisk art som är funnen i alla de Nordiska länderna och större delen av Europa. I Sverige är arten funnen från Skåne till Uppland, sentida fynd är framförallt från östra Götaland. De flesta fynden i Sverige kommer från ihåliga lövträd ofta i association till fågelbon, men även i hölador. Artens habitat i form av ihåliga lövträd minskar men hur vanlig arten är i uthus, avfall och komposter är inte känt. Arten kan ha ett större mörkertal då dessa alternativa levnadsställen är dåligt undersökta. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
De flesta fynden i Sverige kommer från ihåliga lövträd ofta i association till fågelbon. Arten är ofta funnen vid sållning av mulm och annat material som ansamlats i håligheterna, alternativt vid uppsättning av fallfällor i ihåliga träd. Utanför Sverige finns många uppgifter om fynd i lador, stall och bostadshus, i avfall, komposter, i hö eller fågelbon. I Sverige är dvärgklokryparen i de flesta fall funnen i skogsliknande parker och i ädellövträdsdominerade hagmarker, lokaler med en lång trädkontinuitet. Klokrypare är rovdjur på mindre leddjur som hoppstjärtar och kvalster.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Ved och bark
Ved och bark
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Pseudoscorpiones (klokrypare), Familj Cheiridiidae (dvärgklokrypare), Släkte Cheiridium, Art Cheiridium museorum (Leach, 1817) - dvärgklokrypare Synonymer Cheridium museorum (Leach, 1817)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Dvärgklokryparen är en utpräglad kosmopolitisk art som är funnen i alla de Nordiska länderna och större delen av Europa. I Sverige är arten funnen från Skåne till Uppland, sentida fynd är framförallt från östra Götaland. De flesta fynden i Sverige kommer från ihåliga lövträd ofta i association till fågelbon, men även i hölador. Artens habitat i form av ihåliga lövträd minskar men hur vanlig arten är i uthus, avfall och komposter är inte känt. Arten kan ha ett större mörkertal då dessa alternativa levnadsställen är dåligt undersökta. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).

Åtgärdsprogram Utgått ur ÅGP
Framkroppen hos den här arten är koniskt formad, dvs trekantig med spetsen framåt. Hela djuret får därför en tydlig droppform. Utmärkande för arten är en rund grop på bakre delen av framkroppen i kombination med att framkroppen är ihopsnörd av en ovanligt djup tvärfåra framför gropen. Arten är dessutom en av de minsta arterna i Sverige med en kroppslängd på bara 1,3–1,4 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dvärgklokrypare

Länsvis förekomst och status för dvärgklokrypare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dvärgklokrypare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Dvärgklokryparen är en utpräglad kosmopolitisk art som är funnen i alla de Nordiska länderna och större delen av Europa. I Sverige är arten funnen i enstaka exemplar i Skåne, Västergötland, Östergötland, Närke, Södermanland, Uppland, och på Gotland. De flesta sentida fynden är från Östergötland med omnejd. Arten kan vara förbisedd pga dess ringa storlek.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Pseudoscorpiones - klokrypare 
 • Familj
  Cheiridiidae - dvärgklokrypare 
 • Släkte
  Cheiridium  
 • Art
  Cheiridium museorum(Leach, 1817) - dvärgklokrypare
  Synonymer
  Cheridium museorum (Leach, 1817)

De flesta fynden i Sverige kommer från ihåliga lövträd ofta i association till fågelbon. Arten är ofta funnen vid sållning av mulm och annat material som ansamlats i håligheterna, alternativt vid uppsättning av fallfällor i ihåliga träd. Utanför Sverige finns många uppgifter om fynd i lador, stall och bostadshus, i avfall, komposter, i hö eller fågelbon. I Sverige är dvärgklokryparen i de flesta fall funnen i skogsliknande parker och i ädellövträdsdominerade hagmarker, lokaler med en lång trädkontinuitet. Klokrypare är rovdjur på mindre leddjur som hoppstjärtar och kvalster.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Avverkning av gamla lövträd, såväl levande träd med håligheter som högstubbar och lågor men även plombering av trädhåligheter utgör direkta hot mot artens begränsade livsmiljö. Detta gäller såväl slutna bestånd som, hagmarksträd, parkträd och sannolikt alléträd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lokaler som hyser dvärgklokrypare bör så långt möjligt fredas, inte minst på grund av att arten alltid tycks ha många sällsynta följearter. Gamla ihåliga träd, liksom högstubbar, lågor och större nedfallna grenar, bör lämnas kvar orörda även i parker. Det är viktigt att tillgodose att en kontinuitet i produktionen av hålträd upprätthålls.

Åtgärdsprogram Utgått ur ÅGP
Arten har omfattats av ett åtgärdsprogram ” Läderbagge med följearter”.

Gärdenfors, U. & Wilander, P. 1992. Sveriges klokrypare med nyckel till arterna. Ent. Tidskr. 113: 20–35.

Lohmander, H. 1939. Zur Kenntnis der Pseudoscorpionenfauna Schwedens. Ent. Tidskr. 60: 279–298.

Thydsen Meinertz, N. 1962. Mosskorpioner og mejere. Danmarks Fauna 67. Dansk Naturhistorisk Forening., Köpenhamn.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Pseudoscorpiones - klokrypare 
 • Familj
  Cheiridiidae - dvärgklokrypare 
 • Släkte
  Cheiridium  
 • Art
  Cheiridium museorum, (Leach, 1817) - dvärgklokrypare
  Synonymer
  Cheridium museorum (Leach, 1817)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.