Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Choragus horni

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Choragus horni
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,2–2,3 mm lång, brunsvart-svart skalbagge med bred, cylindriskt byggd kropp med välvd halssköld och spetsigt utdraget huvud. Täckvingar med regelbundna och tydliga punktstrimmor. Arten har hoppförmåga.
Utbredning
Länsvis förekomst för Choragus horni Observationer i Sverige för Choragus horni
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige funnen i spridda landskap norrut till Dalarna. Närmast i Danmark och Norge samt i Baltikum. Arten är annars känd från centrala och sydöstra Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker i och under fruktkroppar av kolkärnsvampar (Xylariales) på klena grenar och stammar av rönn, hagtorn, sälg och alm. Arten är bl.a funnen i sälgnästing (Diatrype bullata) på sälg. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (200-700). Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (800-2800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i och under kärnsvampar (Pyrenomyceter) på klena grenar och stammar av rönn, hagtorn, sälg och alm. Larven gör en några mm lång cirkelrund gång, löst packad med gnagspån, från fruktkroppen rakt in i veden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· bok
· bok
· hagtornar
· hagtornar
· hassel
· hassel
· hägg
· hägg
· oxlar
· oxlar
· rönn
· rönn
· sälg
· sälg
· viden
· viden
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Diatrype
· Diatrype
· Xylariales
· Xylariales
· sälgnästing
· sälgnästing
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Anthribidae (plattnosbaggar), Släkte Choragus, Art Choragus horni Wolfrum, 1930 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i och under fruktkroppar av kolkärnsvampar (Xylariales) på klena grenar och stammar av rönn, hagtorn, sälg och alm. Arten är bl.a funnen i sälgnästing (Diatrype bullata) på sälg. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (200-700). Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (800-2800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 1,2–2,3 mm lång, brunsvart-svart skalbagge med bred, cylindriskt byggd kropp med välvd halssköld och spetsigt utdraget huvud. Täckvingar med regelbundna och tydliga punktstrimmor. Arten har hoppförmåga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Choragus horni

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Choragus horni

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige funnen i spridda landskap norrut till Dalarna. Närmast i Danmark och Norge samt i Baltikum. Arten är annars känd från centrala och sydöstra Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Anthribidae - plattnosbaggar 
 • Underfamilj
  Choraginae  
 • Tribus
  Choragini  
 • Släkte
  Choragus  
 • Art
  Choragus horniWolfrum, 1930

Larvutvecklingen sker i och under kärnsvampar (Pyrenomyceter) på klena grenar och stammar av rönn, hagtorn, sälg och alm. Larven gör en några mm lång cirkelrund gång, löst packad med gnagspån, från fruktkroppen rakt in i veden.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· hagtornar - Crataegus (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· hägg - Prunus padus (Har betydelse)
· oxlar - Sorbus (Har betydelse)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· Xylariales (Viktig)
· sälgnästing - Diatrype bullata (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas av en brist på lämpligt utvecklingssubstrat på grund av en ökad användning av vedflis från lövträd. Kraftigt viltbete kan i vissa områden begränsa lövföryngringen och på sikt minska förekomsten av lämpliga värdträd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Begränsa utnyttjandet av ved för energiändamål. I samband med röjningsinsatser i hagmarker och bryn kan arten gynnas genom att ris läggs upp i högar.

Ehnström, B. & Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken. SLU Gönget, H. 2003. The Nemonychidae, Anthribidae, and Attelabidae (Coleoptera) of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica 38. Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. 16: 348.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Åke Lindelöw 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Anthribidae - plattnosbaggar 
 • Underfamilj
  Choraginae  
 • Tribus
  Choragini  
 • Släkte
  Choragus  
 • Art
  Choragus horni, Wolfrum, 1930
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Åke Lindelöw 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.