Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Chrysolina limbata

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Chrysolina limbata
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6–8,5 mm lång bladbagge med en långsträckt oval, starkt välvd kroppsform. Grundfärgen är svart med svagt metallskimmer, täckvingarna har en röd bård längs ytterkanten som (till skillnad från hos närstående arter) också omfattar deras basalkant.
Utbredning
Länsvis förekomst för Chrysolina limbata Observationer i Sverige för Chrysolina limbata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är tidigare känd från Skåne, Halland, Småland, Öland, Östergötland, Västergötland och Södermanland. Den har minskat markant under 1900-talets senare del. Efter 1985 har den påträffats vid Kullen i Skåne, på några få lokaler på Öland samt på en lokal i Östergötland. Närmast är den känd från Danmark, där den inte setts på länge och anses akut hotad, samt Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Sibirien. Längre söderut i Europa är arten uppdelad i flera geografiska raser.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på torra öppna marker som alvar och grustag, förmodligen knuten till svartkämpar. Förr påträffad i några landskap från Skåne till Södermanland. Sentida fynd finns endast från några få lokaler på Öland och en lokal i Östergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-45). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (80-180) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på kämpar Plantago, troligen främst svartkämpar (P. lanceolata), på torra och öppna marker: alvarmark, torrängar, sandmark, sydvända slänter, ruderatmarker. Den fullbildade skalbaggen är nattaktiv och klättrar sällan upp på värdväxten under dagen, utan påträffas oftare krypande på marken eller under stenar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· kämpar
· kämpar
· svartkämpar
· svartkämpar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Chrysolina, Art Chrysolina limbata (Fabricius, 1775) Synonymer Chrysomela limbata (Fabricius, 1775)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på torra öppna marker som alvar och grustag, förmodligen knuten till svartkämpar. Förr påträffad i några landskap från Skåne till Södermanland. Sentida fynd finns endast från några få lokaler på Öland och en lokal i Östergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-45). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (80-180) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 6–8,5 mm lång bladbagge med en långsträckt oval, starkt välvd kroppsform. Grundfärgen är svart med svagt metallskimmer, täckvingarna har en röd bård längs ytterkanten som (till skillnad från hos närstående arter) också omfattar deras basalkant.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Chrysolina limbata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Chrysolina limbata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är tidigare känd från Skåne, Halland, Småland, Öland, Östergötland, Västergötland och Södermanland. Den har minskat markant under 1900-talets senare del. Efter 1985 har den påträffats vid Kullen i Skåne, på några få lokaler på Öland samt på en lokal i Östergötland. Närmast är den känd från Danmark, där den inte setts på länge och anses akut hotad, samt Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Sibirien. Längre söderut i Europa är arten uppdelad i flera geografiska raser.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Chrysomelinae  
 • Tribus
  Chrysomelini  
 • Släkte
  Chrysolina  
 • Art
  Chrysolina limbata(Fabricius, 1775)
  Synonymer
  Chrysomela limbata (Fabricius, 1775)

Lever på kämpar Plantago, troligen främst svartkämpar (P. lanceolata), på torra och öppna marker: alvarmark, torrängar, sandmark, sydvända slänter, ruderatmarker. Den fullbildade skalbaggen är nattaktiv och klättrar sällan upp på värdväxten under dagen, utan påträffas oftare krypande på marken eller under stenar.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· kämpar - Plantago (Viktig)
· svartkämpar - Plantago lanceolata (Viktig)
Artens starka tillbakagång på fastlandet står förmodligen i samband med en tilltagande igenväxning förorsakad av ett upphörande bete på torra, magra marker. Tillbakagången på Öland är mer svårförklarlig, eftersom till synes lämpliga biotoper fortfarande är vanliga.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd av sandmarker och alvartorrängar.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Chrysomelinae  
 • Tribus
  Chrysomelini  
 • Släkte
  Chrysolina  
 • Art
  Chrysolina limbata, (Fabricius, 1775)
  Synonymer
  Chrysomela limbata (Fabricius, 1775)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.