Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Synchita variegata

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Synchita variegata
  Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd ca 3 mm. Kropp platt, parallellsidig, ben och antenner korta. Färgen är svartbrun, täckvingarna med talrika roströda fläckar eller tvärband som varierar starkt i form och utbredning. Halssköld och täckvingar har upprättstående, ojämnt fördelade borst. Antennernas sista led är kraftigt utvecklad och förlängd.
Utbredning
Länsvis förekomst för Synchita variegata Observationer i Sverige för Synchita variegata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne norrut till östra Småland och Göteborgstrakten. Närmast i Danmark, ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa samt Nordafrika österut till Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutvecklingen sker troligen i fruktkroppar av kolkärnsvampar, främst bokdyna (Hypoxylon fragiforme) och stubbdyna (Ustulina deusta), på död grov bokved. Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Västergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (120-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (480-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker troligen i fruktkroppar av kulsvampar, främst bokdyna (Hypoxylon fragiforme) och stubbdyna (Ustulina deusta), på död grov bokved. Främst i äldre bokbestånd med god tillgång på död ved. Arten övervintrar som fullbildad insekt.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· ekar
· ekar
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Xylariales
· Xylariales
· bokdyna
· bokdyna
· stubbdyna
· stubbdyna
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Zopheridae (barkbaggar), Släkte Synchita, Art Synchita variegata Hellwig, 1792 Synonymer Cicones variegatus (Hellwig, 1792)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutvecklingen sker troligen i fruktkroppar av kolkärnsvampar, främst bokdyna (Hypoxylon fragiforme) och stubbdyna (Ustulina deusta), på död grov bokved. Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Västergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (120-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (480-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Längd ca 3 mm. Kropp platt, parallellsidig, ben och antenner korta. Färgen är svartbrun, täckvingarna med talrika roströda fläckar eller tvärband som varierar starkt i form och utbredning. Halssköld och täckvingar har upprättstående, ojämnt fördelade borst. Antennernas sista led är kraftigt utvecklad och förlängd.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Synchita variegata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Synchita variegata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne norrut till östra Småland och Göteborgstrakten. Närmast i Danmark, ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa samt Nordafrika österut till Turkiet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Zopheridae - barkbaggar 
 • Underfamilj
  Colydiinae  
 • Tribus
  Synchitini  
 • Släkte
  Synchita  
 • Art
  Synchita variegataHellwig, 1792
  Synonymer
  Cicones variegatus (Hellwig, 1792)

Larvutvecklingen sker troligen i fruktkroppar av kulsvampar, främst bokdyna (Hypoxylon fragiforme) och stubbdyna (Ustulina deusta), på död grov bokved. Främst i äldre bokbestånd med god tillgång på död ved. Arten övervintrar som fullbildad insekt.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· bokdyna - Hypoxylon fragiforme (Viktig)
· stubbdyna - Kretzschmaria deusta (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten är knutern till äldre bestånd med en kontinuitet av grövre död bokved bevuxen med dynsvampar. Det är stor risk att den kommer att minska ytterligare i framtida kulturskogsbestånd.


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Flera gamla bokbestånd bör avsättas som naturreservat. Man bör även göra allt för att öka mängden död, grövre ved i kulturskogsbestånden.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddel. 33: 281.

Lundblad, O. & Olsson, 1954. Insektfaunan på Hallands Väderö. Kungl. Sv. Vetensk. Akad. avh. i natursk.ärenden. Nr. 9: 41.

Palm, T. 1950. Anteckningar om svenska skalbaggar. V. Ent. Tidskr. 71: 136.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 269.

Sundholm, A. 1950. Några intressanta skalbaggar från Blekinge. Opusc. Ent. 15: 206.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Zopheridae - barkbaggar 
 • Underfamilj
  Colydiinae  
 • Tribus
  Synchitini  
 • Släkte
  Synchita  
 • Art
  Synchita variegata, Hellwig, 1792
  Synonymer
  Cicones variegatus (Hellwig, 1792)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2018.