Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cis submicans

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Cis submicans
  Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En högvälvd cirka 2,5 mm lång skalbagge med parallella sidor på kroppen. Arten är svartbrun med en kort nedliggande fjällbeklädnad på översidan. Arten är svår att skilja från de närmaste släktingarna varför en specialist bör göra artbestämningen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cis submicans Observationer i Sverige för Cis submicans
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Östergötland, Bohuslän, Dalsland och Värmland. Känd från de övriga nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa österut till Mongoliet och östra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Utvecklas i olika trädsvampar på stubbar och döda stammar av främst ek, men även bok. Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Östergötland, Bohuslän, Dalsland och Värmland. Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (200-1800). Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (800-7200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av olika trädsvampar, t.ex. sidenticka (Polyporus versicolor) på stubbar och döda stammar av främst ek, men även bok.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· sälg
· sälg
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· björkmussling
· björkmussling
· borstticka
· borstticka
· korkticka
· korkticka
· sidenticka
· sidenticka
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Ciidae (trädsvampborrare), Släkte Cis, Art Cis submicans Abeille de Perrin, 1874 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Utvecklas i olika trädsvampar på stubbar och döda stammar av främst ek, men även bok. Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Östergötland, Bohuslän, Dalsland och Värmland. Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (200-1800). Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (800-7200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En högvälvd cirka 2,5 mm lång skalbagge med parallella sidor på kroppen. Arten är svartbrun med en kort nedliggande fjällbeklädnad på översidan. Arten är svår att skilja från de närmaste släktingarna varför en specialist bör göra artbestämningen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cis submicans

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cis submicans

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Östergötland, Bohuslän, Dalsland och Värmland. Känd från de övriga nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa österut till Mongoliet och östra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Ciidae - trädsvampborrare 
 • Underfamilj
  Ciinae  
 • Släkte
  Cis  
 • Art
  Cis submicansAbeille de Perrin, 1874

Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av olika trädsvampar, t.ex. sidenticka (Polyporus versicolor) på stubbar och döda stammar av främst ek, men även bok.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· björkmussling - Trametes betulina (Har betydelse)
· borstticka - Trametes hirsuta (Har betydelse)
· korkticka - Trametes gibbosa (Har betydelse)
· sidenticka - Trametes versicolor (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Avverkning av äldre ek- och bokskogsbestånd med rik förekomst av trädsvampar.


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Bevara ek- och bokskogar, i synnerhet äldre bestånd, i största möjliga utsträckning.

Andersson, B. 1977. Notiser om svenska skalbaggar. 2 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 98: 97–102.

Lundberg, S. 1993. Sällsynta och hotade skalbaggar i Hornsö- och Strömsrumstrakten i östra Småland. Ent. Tidskr. 114: 83–96.

Nilsson, S. G. & Baranowski, R. 1993. Skogshistorikens betydelse för artsammansättning av vedskalbaggar i urskogsartad blandskog. Ent. Tidskr. 114: 133–146.

Palm, T. 1938. Bidrag till kännedomen om den skånska coleopterfaunan. 2. Kåsebergatrakten. Opusc. Ent. 3: 38–49.

Roth, C. D. E. 1897. Bidrag till en bild af Skånes insektsfauna. Ent. Tidskr. 18: 127–138.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Ciidae - trädsvampborrare 
 • Underfamilj
  Ciinae  
 • Släkte
  Cis  
 • Art
  Cis submicans, Abeille de Perrin, 1874
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. © ArtDatabanken, SLU 2006.