Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cis rugulosus

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Cis rugulosus
  Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En högvälvd, trög skalbagge som blir 3–4 mm lång. Den har parallella sidor på kroppen. Färgen är svartbrun och översidan är klädd med mycket fina fjäll. Arten är svår att skilja från flera närstående släktingar och det krävs att en specialist gör artbestämningen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cis rugulosus Observationer i Sverige för Cis rugulosus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Östergötland, Södermanland, Uppland, Värmland, Ångermanland och Lule Lappmark. Närmast i Danmark, Finland och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av bland annat sidenticka (Polyporus versicolor) på lövträd. Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Östergötland, Södermanland, Uppland, Värmland, Ångermanland och Lule Lappmark. Delvis kan felbestämningar föreligga. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (150-1000). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (600-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av bland annat sidenticka (Polyporus versicolor) på lövträdsstubbar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· sälg
· sälg
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· cinnoberticka
· cinnoberticka
· fnöskticka
· fnöskticka
· sidenticka
· sidenticka
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Ciidae (trädsvampborrare), Släkte Cis, Art Cis rugulosus Mellié, 1848 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av bland annat sidenticka (Polyporus versicolor) på lövträd. Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Östergötland, Södermanland, Uppland, Värmland, Ångermanland och Lule Lappmark. Delvis kan felbestämningar föreligga. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (150-1000). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (600-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En högvälvd, trög skalbagge som blir 3–4 mm lång. Den har parallella sidor på kroppen. Färgen är svartbrun och översidan är klädd med mycket fina fjäll. Arten är svår att skilja från flera närstående släktingar och det krävs att en specialist gör artbestämningen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cis rugulosus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cis rugulosus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Östergötland, Södermanland, Uppland, Värmland, Ångermanland och Lule Lappmark. Närmast i Danmark, Finland och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Ciidae - trädsvampborrare 
 • Underfamilj
  Ciinae  
 • Släkte
  Cis  
 • Art
  Cis rugulosusMellié, 1848

Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av bland annat sidenticka (Polyporus versicolor) på lövträdsstubbar.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Triviallövskog, Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· cinnoberticka - Trametes cinnabarina (Har betydelse)
· fnöskticka - Fomes fomentarius (Viktig)
· sidenticka - Trametes versicolor (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Avverkning av lövskog med god förekomst av trädsvampar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara äldre lövskogsbestånd i största möjliga utsträckning.

Baranowski, R. 1982. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 3. Ent. Tidskr. 103: 65–70.

Lundberg, S. 1966. Catalogus Insectorum Sueciae. XVII. Coleoptera 1960. Några kompletteringar. Opusc. Ent. 31: 171–177.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Ciidae - trädsvampborrare 
 • Underfamilj
  Ciinae  
 • Släkte
  Cis  
 • Art
  Cis rugulosus, Mellié, 1848
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.