Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Claviger longicornis

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Claviger longicornis
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket speciellt byggd art, blind art som är 2,5 mm lång. Färgen är rödbrun. Antennerna består endast av fyra leder, varav den yttersta är påfallande stor. Såväl antenner som ben är kraftigt byggda. På fötterna sitter endast en klo. Vid täckvingarnas bakhörn finns en hårpensel. Täckvingarna täcker knappt halva bakkroppen. Kroppens största bredd ligger i den bakre delen av bakkroppen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Claviger longicornis Observationer i Sverige för Claviger longicornis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, Halland och Öland. De flesta fynden är gjorda i östra Skåne och på Öland. Närmast i Danmark, ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen omfattar Mellaneuropa och angränsande delar av Sydeuropa samt den europeiska delen av Ryssland. Arten är rödlistad i Danmark som sårbar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever hos myror, främst hos Lasius umbratus på öppna torrmarker. Även hos myror under bark och ved av stubbar. Känd från Skåne, Blekinge, Halland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 21000 (13000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 240 (160-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever i bon av myror tillhörande släktet Lasius, i Sverige främst hos L. umbratus, men även hos L. mixtus. Utomlands är arten angiven från bon av gul tuvmyra L. flavus och trädgårdsmyra L. niger. På torra, öppna sand-, grus- eller alvarmarker. I Danmark och Mellaneuropa tycks arten ej sällan leva tillsammans med olika Lasius-arter under bark och i ved av stubbar. Arten tolereras av myrorna, och antas åtminstone som fullvuxen livnära sig av kvalster i myrboet. Fullbildade skalbaggar påträffas främst under vår och försommar, men också på hösten.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Claviger, Art Claviger longicornis Müller, 1818 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever hos myror, främst hos Lasius umbratus på öppna torrmarker. Även hos myror under bark och ved av stubbar. Känd från Skåne, Blekinge, Halland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 21000 (13000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 240 (160-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En mycket speciellt byggd art, blind art som är 2,5 mm lång. Färgen är rödbrun. Antennerna består endast av fyra leder, varav den yttersta är påfallande stor. Såväl antenner som ben är kraftigt byggda. På fötterna sitter endast en klo. Vid täckvingarnas bakhörn finns en hårpensel. Täckvingarna täcker knappt halva bakkroppen. Kroppens största bredd ligger i den bakre delen av bakkroppen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Claviger longicornis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Claviger longicornis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, Halland och Öland. De flesta fynden är gjorda i östra Skåne och på Öland. Närmast i Danmark, ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen omfattar Mellaneuropa och angränsande delar av Sydeuropa samt den europeiska delen av Ryssland. Arten är rödlistad i Danmark som sårbar.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Clavigerini  
 • Släkte
  Claviger  
 • Art
  Claviger longicornisMüller, 1818

Lever i bon av myror tillhörande släktet Lasius, i Sverige främst hos L. umbratus, men även hos L. mixtus. Utomlands är arten angiven från bon av gul tuvmyra L. flavus och trädgårdsmyra L. niger. På torra, öppna sand-, grus- eller alvarmarker. I Danmark och Mellaneuropa tycks arten ej sällan leva tillsammans med olika Lasius-arter under bark och i ved av stubbar. Arten tolereras av myrorna, och antas åtminstone som fullvuxen livnära sig av kvalster i myrboet. Fullbildade skalbaggar påträffas främst under vår och försommar, men också på hösten.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Arten missgynnas främst av igenväxning av öppna, beteshävdade torrängar, sand-, grus- och alvarmarker.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Förhindra igenväxning av öppna torrmarker bl.a. i östra Skåne och på Ölands alvar genom att t.ex. bibehålla beteshävden.

Baranowski, R. 1982. Intressanta skalbaggsfynd 6. Ent. Tidskr. 103: 130–136 Lindgren, L. 1945. Entomologiska notiser 2. Ent. Tidskr. 66: 73–78 Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Clavigerini  
 • Släkte
  Claviger  
 • Art
  Claviger longicornis, Müller, 1818
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.