Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Attactagenus plumbeus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Attactagenus plumbeus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5,5–9 mm lång vivel med klumpig och starkt välvd kroppsform, kort snyte och korta ben. Ögonen är utstående. Kroppen är svart, översidan är täckt av en gråaktig fjällbeklädnad. Arten kan vara svårbestämd, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Attactagenus plumbeus Observationer i Sverige för Attactagenus plumbeus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd genom tre fynd av enstaka exemplar: från Skåne (Glumslöv 1977), Halland (Halmstad 1915) och Västergötland (Svenljunga 1951). Arten kan till viss del vara förbisedd p.g.a. den stora likheten med den allmänna släktingen Philopedon plagiatus. Närmast i Danmark där den är utbredd men sällsynt, ej funnen i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till de västra delarna av Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Utvecklas vid växtrötter på torra, sandiga hedmarker och är främst påträffad på olika ärtväxter. Endast påträffad på tre lokaler från Skåne till Västergötland. Senast funnen 1977 i västra Skåne. Arten har en allmän förväxlingsart, och kan därför lätt förbises. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (0-10). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (0-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker vid växtrötter, och arten är förmodligen polyfag. Främst på torra och öppna sandmarker. Vuxna individer har i utlandet observerats såväl på olika örter som på buskar och träd (Palm 1996, Koch 1992). I Danmark har fullbildade skalbaggar påträffas från april till augusti, främst under maj och juni. De är troligen nattaktiva, men kan under dagen påträffas uppe i vegetationen (Palm 1996).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Attactagenus, Art Attactagenus plumbeus (Marsham, 1802) Synonymer Cneorrhinus exaratus (Marsham, 1802) nec (Gmelin, 1790), Attactogenus plumbeus (Marsham, 1802)

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Utvecklas vid växtrötter på torra, sandiga hedmarker och är främst påträffad på olika ärtväxter. Endast påträffad på tre lokaler från Skåne till Västergötland. Senast funnen 1977 i västra Skåne. Arten har en allmän förväxlingsart, och kan därför lätt förbises. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (0-10). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (0-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 5,5–9 mm lång vivel med klumpig och starkt välvd kroppsform, kort snyte och korta ben. Ögonen är utstående. Kroppen är svart, översidan är täckt av en gråaktig fjällbeklädnad. Arten kan vara svårbestämd, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Attactagenus plumbeus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Attactagenus plumbeus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd genom tre fynd av enstaka exemplar: från Skåne (Glumslöv 1977), Halland (Halmstad 1915) och Västergötland (Svenljunga 1951). Arten kan till viss del vara förbisedd p.g.a. den stora likheten med den allmänna släktingen Philopedon plagiatus. Närmast i Danmark där den är utbredd men sällsynt, ej funnen i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till de västra delarna av Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Entiminae  
 • Tribus
  Cneorhinini  
 • Släkte
  Attactagenus  
 • Art
  Attactagenus plumbeus(Marsham, 1802)
  Synonymer
  Cneorrhinus exaratus (Marsham, 1802) nec (Gmelin, 1790)
  Attactogenus plumbeus (Marsham, 1802)

Larvutvecklingen sker vid växtrötter, och arten är förmodligen polyfag. Främst på torra och öppna sandmarker. Vuxna individer har i utlandet observerats såväl på olika örter som på buskar och träd (Palm 1996, Koch 1992). I Danmark har fullbildade skalbaggar påträffas från april till augusti, främst under maj och juni. De är troligen nattaktiva, men kan under dagen påträffas uppe i vegetationen (Palm 1996).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarkerPåverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras.

Koch, K. (1992) Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Band 3. Krefeld

Palm, E. 1996. Nordeuropas snudebiller. 1. De kortsnudede arter. Danmarks Dyreliv, Bd 7. Apollo books, Stenstrup.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Entiminae  
 • Tribus
  Cneorhinini  
 • Släkte
  Attactagenus  
 • Art
  Attactagenus plumbeus, (Marsham, 1802)
  Synonymer
  Cneorrhinus exaratus (Marsham, 1802) nec (Gmelin, 1790)
  Attactogenus plumbeus (Marsham, 1802)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.