Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kilstreckad röllikasäckmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Coleophora partitella
Kilstreckad röllikasäckmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för kilstreckad röllikasäckmal Observationer i Sverige för kilstreckad röllikasäckmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är denna art endast känd från sex lokaler i Blekinge, Södermanland, Uppland och Västmanland, men kan sannolikt finnas på ytterligare någon lokal.. Den påträffades för första gången vid Sala 7/7 1980. C. partitella förekommer även lokalt i Norge och Finland och är vidare känd från Baltikum och Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten som lever på röllika (Achillea millefolium) och renfana (Tanacetum vulgare) är trots detta endast känd från sex, från varandra isolerade områden i Sverige. Gemensamt för flera av lokalerna: Västmanland, Sala; Uppsala län, Gräsö, Stockholms län, Rådmansö, Utö och Stora Vika; Blekinge Tjurkö tycks vara att de utgörs av extensivt betad hagmark med berg eller sten i dagen. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12500 (712-34200) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (12-80) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii)).
Ekologi
Larven minerar från säck i blad av rölleka (Achillea millefolium) på betesmarker och berghällar. I Finland lever larven även på renfana (Tanacetum vulgare). Från utlandet anges malört (Artemisia absinthium) som näringsväxt, men detta har inte kunnat bekräftas i Norden. Fjärilen flyger i juli. Larvutvecklingen är tvåårig.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· renfana
· renfana
· röllika
· röllika
· röllikor
· röllikor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Coleophora, Art Coleophora partitella Zeller, 1849 - kilstreckad röllikasäckmal Synonymer kilstreckad rölleksäckmal

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten som lever på röllika (Achillea millefolium) och renfana (Tanacetum vulgare) är trots detta endast känd från sex, från varandra isolerade områden i Sverige. Gemensamt för flera av lokalerna: Västmanland, Sala; Uppsala län, Gräsö, Stockholms län, Rådmansö, Utö och Stora Vika; Blekinge Tjurkö tycks vara att de utgörs av extensivt betad hagmark med berg eller sten i dagen. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12500 (712-34200) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (12-80) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kilstreckad röllikasäckmal

Länsvis förekomst och status för kilstreckad röllikasäckmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kilstreckad röllikasäckmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är denna art endast känd från sex lokaler i Blekinge, Södermanland, Uppland och Västmanland, men kan sannolikt finnas på ytterligare någon lokal.. Den påträffades för första gången vid Sala 7/7 1980. C. partitella förekommer även lokalt i Norge och Finland och är vidare känd från Baltikum och Mellaneuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora partitellaZeller, 1849 - kilstreckad röllikasäckmal
  Synonymer
  kilstreckad rölleksäckmal

Larven minerar från säck i blad av rölleka (Achillea millefolium) på betesmarker och berghällar. I Finland lever larven även på renfana (Tanacetum vulgare). Från utlandet anges malört (Artemisia absinthium) som näringsväxt, men detta har inte kunnat bekräftas i Norden. Fjärilen flyger i juli. Larvutvecklingen är tvåårig.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· renfana - Tanacetum vulgare (Har betydelse)
· röllika - Achillea millefolium (Viktig)
· röllikor - Achillea (Viktig)
Igenväxning och skogsplantering eller annan exploatering.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Om möjligt bör måttlig betning vidmakthållas, undvik dock fårbete! Buskröjning kan behövas vid alltför stark igenväxning. Avstå från skogsplantering eller annan exploatering av lokalerna.

Svensson, I. 1981. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1980. Ent. Tidskr. 102: 89.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora partitella, Zeller, 1849 - kilstreckad röllikasäckmal
  Synonymer
  kilstreckad rölleksäckmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994.