Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skarpringad stjärnblomssäckmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Coleophora solitariella
Skarpringad stjärnblomssäckmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvingar är enfärgat brunockra och bakvingarna är mörkgråa. Huvud något mörkare brunockra och antenner är svartvitrandiga utom nära spetsen då mönstret är otydligt eller saknas. För säker artidentifiering hänvisas till litteratur nedan då skarpringad stjärnblomsäckmal är mycket lik flera arter bland säckmalarna. Fjärilen och larvsäcken är avbildade i Emmet (1996). Vingspann: 10-12 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för skarpringad stjärnblomssäckmal Observationer i Sverige för skarpringad stjärnblomssäckmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är skarpringad stjärnblomsäckmal endast känd från några få lokaler i Skåne, Blekinge, Småland och Östergötland, från sistnämnda landskap möjligen uppgiven felaktigt. Sommaren 2004 påträffades arten som ny för Öland. Vidare förekommer arten lokalt i Danmark och Finland samt från Baltikum söderut genom Europa till Italien, Österrike och Ungern men med lokala förekomster och stora luckor i utbredningen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten är mycket lokalt förekommande i ljusa rika lövskogar längs östkusten från Skåne till Östergötland och på Öland. Den är kustbunden och har en fragmenterad utbredning. Värdväxten är buskstjärnblomma (Stellaria holostea). Missgynnas både av för hårt bete och igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 19000 (100-37000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-80) km². -2005. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Larven påträffas i soliga gläntor och backsluttningar minerande från sin säck i blad av buskstjärnblomma Stellaria holostea och möjligen andra närstående örter. Den påträffas i september samt efter övervintring åter i april-maj. Fjärilen flyger i (juni-)juli.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· buskstjärnblomma
· buskstjärnblomma
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Coleophora, Art Coleophora solitariella Zeller, 1849 - skarpringad stjärnblomssäckmal Synonymer skarpringad stjärnblomsäckmal

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten är mycket lokalt förekommande i ljusa rika lövskogar längs östkusten från Skåne till Östergötland och på Öland. Den är kustbunden och har en fragmenterad utbredning. Värdväxten är buskstjärnblomma (Stellaria holostea). Missgynnas både av för hårt bete och igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 19000 (100-37000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-80) km². -2005. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Framvingar är enfärgat brunockra och bakvingarna är mörkgråa. Huvud något mörkare brunockra och antenner är svartvitrandiga utom nära spetsen då mönstret är otydligt eller saknas. För säker artidentifiering hänvisas till litteratur nedan då skarpringad stjärnblomsäckmal är mycket lik flera arter bland säckmalarna. Fjärilen och larvsäcken är avbildade i Emmet (1996). Vingspann: 10-12 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skarpringad stjärnblomssäckmal

Länsvis förekomst och status för skarpringad stjärnblomssäckmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skarpringad stjärnblomssäckmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är skarpringad stjärnblomsäckmal endast känd från några få lokaler i Skåne, Blekinge, Småland och Östergötland, från sistnämnda landskap möjligen uppgiven felaktigt. Sommaren 2004 påträffades arten som ny för Öland. Vidare förekommer arten lokalt i Danmark och Finland samt från Baltikum söderut genom Europa till Italien, Österrike och Ungern men med lokala förekomster och stora luckor i utbredningen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora solitariellaZeller, 1849 - skarpringad stjärnblomssäckmal
  Synonymer
  skarpringad stjärnblomsäckmal

Larven påträffas i soliga gläntor och backsluttningar minerande från sin säck i blad av buskstjärnblomma Stellaria holostea och möjligen andra närstående örter. Den påträffas i september samt efter övervintring åter i april-maj. Fjärilen flyger i (juni-)juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· buskstjärnblomma - Stellaria holostea (Viktig)
Skogsplantering på naturbetesmarker, hagar och övergivna åkrar och gläntor. Igenväxning av övergivna marker.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Skogsplantering på lokalerna bör undvikas. Naturvårdsanpassat nötkreatursbete är att föredra framför fårbete då risken är stor att värdväxten helt äts bort. Buskröjning och gallring för att förhindra pågående igenväxning är nödvändig för att arten skall finnas kvar.

Benander, P. 1939. Die Coleophoriden Schwedens. Opusc. Ent. 4: 50.

Emmet, A. M., Langmaid, J. R., Bland, K. P., Corley, M.F.V., Razowski, J. Coleophoridae in Emmet, A. (ed.). 1996. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. Volume 3.

Razowski, J. 1990. Motyle (Lepidoptera) Polski 16- Coleophoridae. Monografie Fauny Polski. Panstwowe Wydawnictwo.Naukowe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994. Rev. Göran Palmqvist 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora solitariella, Zeller, 1849 - skarpringad stjärnblomssäckmal
  Synonymer
  skarpringad stjärnblomsäckmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994. Rev. Göran Palmqvist 2011.