Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Colydium elongatum

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Colydium elongatum
  Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En cirka 7 mm lång och ytterst smalt byggd, cylindrisk art. Färgen är brunsvart till svart, men täckvingarnas bas är ofta lite ljusare. På halsskölden finns tre tydliga fåror och på täckvingarna skarpa, längsgående åsar.
Utbredning
Länsvis förekomst för Colydium elongatum Observationer i Sverige för Colydium elongatum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna mycket sällsynta art är i gamla tider påträffad i Skåne, Småland, Gotland, Öster- och Västergötland, Dalsland och Södermanland. Från de senaste sextio åren föreligger endast fynd av några exemplar från Småland (Hornsö) och Östergötland (Omberg och St. Åby). Arten är dock tagen i större antal i olika barriärfällor i södra Norge i samband med härjningar av den åttatandade barkborren (Ips typographus) under 1970-talet. Den är även påträffad i Danmark samt inom ett område som sträcker sig från England till Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Knuten till gångar av andra bark- och vedlevande insekter i bark och ved av såväl gran som lövträd. I Sverige flera gånger påträffad i gran med angrepp av Ips typographus, Dryocoetes autographus och Trypodendron lineatum. I Danmark påträffad i ekgrenar med angrepp av Xyleborus dispar, i Mellaneuropa dessutom påträffad i bok, avenbok, lärk, tall och silvergran. Tidigare känd från Skåne, Småland, Gotland, Östergötland, Västergötland, Dalsland och Södermanland. Sentida fynd endast från östra Småland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i gångar av andra bark- och vedlevande insekter i bark och ved av såväl gran som lövträd. Förmodligen lever den inte som rovdjur på andra insekter som det har påståtts, utan mera som svamp- och detritusätare i de övergivna insektsgångarna. I Sverige flera gånger påträffad i gran med angrepp av Ips typographus, Dryocoetes autographus och Trypodendron lineatum. I Danmark påträffad i ekgrenar med angrepp av Xyleborus dispar, i Mellaneuropa dessutom påträffad i bok, avenbok, lärk, tall och silvergran.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Zopheridae (barkbaggar), Släkte Colydium, Art Colydium elongatum (Fabricius, 1787) Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Knuten till gångar av andra bark- och vedlevande insekter i bark och ved av såväl gran som lövträd. I Sverige flera gånger påträffad i gran med angrepp av Ips typographus, Dryocoetes autographus och Trypodendron lineatum. I Danmark påträffad i ekgrenar med angrepp av Xyleborus dispar, i Mellaneuropa dessutom påträffad i bok, avenbok, lärk, tall och silvergran. Tidigare känd från Skåne, Småland, Gotland, Östergötland, Västergötland, Dalsland och Södermanland. Sentida fynd endast från östra Småland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En cirka 7 mm lång och ytterst smalt byggd, cylindrisk art. Färgen är brunsvart till svart, men täckvingarnas bas är ofta lite ljusare. På halsskölden finns tre tydliga fåror och på täckvingarna skarpa, längsgående åsar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Colydium elongatum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Colydium elongatum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna mycket sällsynta art är i gamla tider påträffad i Skåne, Småland, Gotland, Öster- och Västergötland, Dalsland och Södermanland. Från de senaste sextio åren föreligger endast fynd av några exemplar från Småland (Hornsö) och Östergötland (Omberg och St. Åby). Arten är dock tagen i större antal i olika barriärfällor i södra Norge i samband med härjningar av den åttatandade barkborren (Ips typographus) under 1970-talet. Den är även påträffad i Danmark samt inom ett område som sträcker sig från England till Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Zopheridae - barkbaggar 
 • Underfamilj
  Colydiinae  
 • Tribus
  Colydiini  
 • Släkte
  Colydium  
 • Art
  Colydium elongatum(Fabricius, 1787)

Larvutvecklingen sker i gångar av andra bark- och vedlevande insekter i bark och ved av såväl gran som lövträd. Förmodligen lever den inte som rovdjur på andra insekter som det har påståtts, utan mera som svamp- och detritusätare i de övergivna insektsgångarna. I Sverige flera gånger påträffad i gran med angrepp av Ips typographus, Dryocoetes autographus och Trypodendron lineatum. I Danmark påträffad i ekgrenar med angrepp av Xyleborus dispar, i Mellaneuropa dessutom påträffad i bok, avenbok, lärk, tall och silvergran.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten är flera gånger påträffad i naturskogsliknande miljöer som hyser många andra rödlistade vedinsekter. Den är säkert i behov av ett rikt utbud av död ved och har antagligen försvunnit från största delen av sitt utbredningsområde på grund av den minskande frekvensen av död ved i skogen. Den starkt ökade mängden död gran i Norge i samband med granbarkborrehärjningarna där ökade säkert den norska populationen av C. elongatum. Genom de bekämpningsaktioner vi genomför mot granbarkborren finns en viss risk att vi även påverkar denna särpräglade art på ett negativt sätt.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Återfinns arten på någon lokal i Sydsverige bör vi öka andelen nyligen död ved i skogen. Speciellt viktigt är att det inte går slentrian i avlägsnandet av nyligen död gran. Föreligger ingen uppenbar risk för barkborreangrepp inom en region bör man alltid spara några kubikmeter torrgran för att gynna denna och många andra rödlistade arter.

Bangsholt, F. 1981. Femte tillaeg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). Entom. Meddel. 48: 88.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddel. 33: 281.

Koch, K. 1989. Die Käfer Mitteleuropa, Ökologi, Bd. 2: 226.

Palm, T. 1931. Om Coleopterfaunan i Ombergstrakten. Ent. Tidskr. 52: 65.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Zopheridae - barkbaggar 
 • Underfamilj
  Colydiinae  
 • Tribus
  Colydiini  
 • Släkte
  Colydium  
 • Art
  Colydium elongatum, (Fabricius, 1787)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.