Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Colydium elongatum

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Colydium elongatum
  Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 3,5-5,5 mm. Kropp cylindrisk, mycket smal och parallellsidig, ben och antenner korta. Färgen är brunsvart till svart, täckvingarna ofta ljusare framtill. Halssköld med tre skarpa längsfåror, täckvingarna med längsgående upphöjda ribbor. Halssköld parallellsidig, täckvingarna i spetsen avrundade gemensamt. Kan förväxlas med C. filiforme, som har en mer kontrasterande ljus täckvingebas, halsskölden tydligare avsmalnande bakåt och täckvingarnas spetsar avrundade separat.
Utbredning
Länsvis förekomst för Colydium elongatum Observationer i Sverige för Colydium elongatum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från spridda landskap från Skåne till Dalsland och Södermanland. Efter 2000 saknas fynd från Skåne, Östergötland, Södermanland och Dalsland. Närmast i Danmark, Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika österut till Ryssland,och Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Knuten till gångar av andra bark- och vedlevande insekter i bark och ved av såväl gran som lövträd. I Sverige flera gånger påträffad i gran med angrepp av Ips typographus, Dryocoetes autographus och Trypodendron lineatum. I Danmark påträffad i ekgrenar med angrepp av Xyleborus dispar, i Mellaneuropa dessutom påträffad i bok, avenbok, lärk, tall och silvergran. Tidigare känd från Skåne, Småland, Gotland, Östergötland, Västergötland, Dalsland och Södermanland. Sentida fynd endast från östra Småland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i gångar av andra bark- och vedlevande insekter i bark och ved av såväl gran som lövträd. Arten har antagits vara ett rovdjur, men lever troligen huvudsakligen som svamp- och detritusätare i de övergivna insektsgångarna. I Sverige flera gånger påträffad i gran med angrepp av Ips typographus, Dryocoetes autographus och Trypodendron lineatum. Även i Norge funnen talrikt i samband med härjningar av Ips typographus under 1970-talet. I Västergötland funnen på björkar dödade av översvämmning i en bäverdamm, med pågående angrepp av Trypodendron domesticum och Scolytus ratzeburgii. I Danmark påträffad i ekgrenar med angrepp av Xyleborus dispar, i Mellaneuropa dessutom påträffad i bok, avenbok, lärk, tall och silvergran.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Zopheridae (barkbaggar), Släkte Colydium, Art Colydium elongatum (Fabricius, 1787) Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Knuten till gångar av andra bark- och vedlevande insekter i bark och ved av såväl gran som lövträd. I Sverige flera gånger påträffad i gran med angrepp av Ips typographus, Dryocoetes autographus och Trypodendron lineatum. I Danmark påträffad i ekgrenar med angrepp av Xyleborus dispar, i Mellaneuropa dessutom påträffad i bok, avenbok, lärk, tall och silvergran. Tidigare känd från Skåne, Småland, Gotland, Östergötland, Västergötland, Dalsland och Södermanland. Sentida fynd endast från östra Småland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Längd 3,5-5,5 mm. Kropp cylindrisk, mycket smal och parallellsidig, ben och antenner korta. Färgen är brunsvart till svart, täckvingarna ofta ljusare framtill. Halssköld med tre skarpa längsfåror, täckvingarna med längsgående upphöjda ribbor. Halssköld parallellsidig, täckvingarna i spetsen avrundade gemensamt. Kan förväxlas med C. filiforme, som har en mer kontrasterande ljus täckvingebas, halsskölden tydligare avsmalnande bakåt och täckvingarnas spetsar avrundade separat.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Colydium elongatum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Colydium elongatum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från spridda landskap från Skåne till Dalsland och Södermanland. Efter 2000 saknas fynd från Skåne, Östergötland, Södermanland och Dalsland. Närmast i Danmark, Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika österut till Ryssland,och Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Zopheridae - barkbaggar 
 • Underfamilj
  Colydiinae  
 • Tribus
  Colydiini  
 • Släkte
  Colydium  
 • Art
  Colydium elongatum(Fabricius, 1787)

Larvutvecklingen sker i gångar av andra bark- och vedlevande insekter i bark och ved av såväl gran som lövträd. Arten har antagits vara ett rovdjur, men lever troligen huvudsakligen som svamp- och detritusätare i de övergivna insektsgångarna. I Sverige flera gånger påträffad i gran med angrepp av Ips typographus, Dryocoetes autographus och Trypodendron lineatum. Även i Norge funnen talrikt i samband med härjningar av Ips typographus under 1970-talet. I Västergötland funnen på björkar dödade av översvämmning i en bäverdamm, med pågående angrepp av Trypodendron domesticum och Scolytus ratzeburgii. I Danmark påträffad i ekgrenar med angrepp av Xyleborus dispar, i Mellaneuropa dessutom påträffad i bok, avenbok, lärk, tall och silvergran.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
Artens koppling till äldre, barkborreangripna träd i naturskogsbestånd gör att den starkt missgynnas av skogsbruk. Den kan tillfälligt öka i samband med större barkborreangrepp, t.ex. i anknytning till stormfällningar eller annan störning.


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Områden med känd eller potentiell förekomst av arten bör skyddas.

Bangsholt, F. 1981. Femte tillaeg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). Entom. Meddel. 48: 88.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddel. 33: 281.

Koch, K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologi, Bd. 2: 226.

Palm, T. 1931. Om Coleopterfaunan i Ombergstrakten. Ent. Tidskr. 52: 65.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Zopheridae - barkbaggar 
 • Underfamilj
  Colydiinae  
 • Tribus
  Colydiini  
 • Släkte
  Colydium  
 • Art
  Colydium elongatum, (Fabricius, 1787)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2018.