Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Colydium filiforme

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Colydium filiforme
  Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En extremt långsmal art som blir ca 6 mm lång. Halsskölden är försedd med tre längsfåror och täckvingarna har tydliga längsribbor. Färgen är dominerande svart. I motsats till den likaså rödlistade arten C. elongatum är dock täckvingarnas bas hos C. filiforme alltid ljusare i färgen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Colydium filiforme Observationer i Sverige för Colydium filiforme
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare känd från Skåne, Småland, Öland, Östergötland, Västergötland, Södermanland, Uppland och Västmanland. Sentida fynd endast från östra Småland och Mälarlandskapen. Den är vidare funnen i Norge samt i Mellan- och Sydeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Knuten till gångar av andra insekter, främst skeppsvarvsflugan, i döda, barklösa solexponerade stampartier av gamla ekar. Tidigare känd från Skåne, Småland, Öland, Östergötland, Västergötland, Södermanland, Uppland och Västmanland. Sentida fynd endast från östra Småland och Mälarlandskapen. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i gångar av vedlevande insekter, främst skeppsvarvsfluga (Lymexylon navale), i döda, barklösa solexponerade stampartier av gamla ekar. Förmodligen lever den inte som rovdjur på andra insekter som det har påståtts, utan mera som svamp- och detritusätare i de övergivna insektsgångarna. I Mellaneuropa anges att arten även skulle kunna leva hos trägnagare och att den är påträffad på bok. Detta är dock ej observerat i Sverige. Den fullbildade skalbaggen ses nästan enbart vid varmt och kvavt väder under sena eftermiddagar, huvudsakligen i juni och juli, då den kryper ut ur hålen och visar sig framme på vedytan. C. filiforme förekommer ofta tillsammans med den rödlistade skalbaggen brokig svartbagge (Corticeus fasciatus) som tycks ha en liknande biologi.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Zopheridae (barkbaggar), Släkte Colydium, Art Colydium filiforme Fabricius, 1792 Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Knuten till gångar av andra insekter, främst skeppsvarvsflugan, i döda, barklösa solexponerade stampartier av gamla ekar. Tidigare känd från Skåne, Småland, Öland, Östergötland, Västergötland, Södermanland, Uppland och Västmanland. Sentida fynd endast från östra Småland och Mälarlandskapen. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
En extremt långsmal art som blir ca 6 mm lång. Halsskölden är försedd med tre längsfåror och täckvingarna har tydliga längsribbor. Färgen är dominerande svart. I motsats till den likaså rödlistade arten C. elongatum är dock täckvingarnas bas hos C. filiforme alltid ljusare i färgen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Colydium filiforme

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Colydium filiforme

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare känd från Skåne, Småland, Öland, Östergötland, Västergötland, Södermanland, Uppland och Västmanland. Sentida fynd endast från östra Småland och Mälarlandskapen. Den är vidare funnen i Norge samt i Mellan- och Sydeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Zopheridae - barkbaggar 
 • Underfamilj
  Colydiinae  
 • Tribus
  Colydiini  
 • Släkte
  Colydium  
 • Art
  Colydium filiformeFabricius, 1792

Larvutvecklingen sker i gångar av vedlevande insekter, främst skeppsvarvsfluga (Lymexylon navale), i döda, barklösa solexponerade stampartier av gamla ekar. Förmodligen lever den inte som rovdjur på andra insekter som det har påståtts, utan mera som svamp- och detritusätare i de övergivna insektsgångarna. I Mellaneuropa anges att arten även skulle kunna leva hos trägnagare och att den är påträffad på bok. Detta är dock ej observerat i Sverige. Den fullbildade skalbaggen ses nästan enbart vid varmt och kvavt väder under sena eftermiddagar, huvudsakligen i juni och juli, då den kryper ut ur hålen och visar sig framme på vedytan. C. filiforme förekommer ofta tillsammans med den rödlistade skalbaggen brokig svartbagge (Corticeus fasciatus) som tycks ha en liknande biologi.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten förekommer endast i några få kvarvarande gammeleksbestånd i vårt land. På varje lokal finns den dessutom endast i några begränsade stampartier. Arten kan i och för sig överleva i flera decennier i ett och samma stamavsnitt, men risken att den slås ut av slumpartade faktorer blir givetvis stor. De mest uppenbara hoten är att den sista passande stammen i området dör eller att arten skuggas ut genom att yngre skog växer upp runt gammelekarna.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Alla gamla ekbestånd måste sparas och man bör omgående även planera för de nya ekbestånd som om några sekler skall ersätta de nuvarande gamla. I parker måste man tolerera att gamla, stamskadade ekar får stå kvar och hellre kanalisera om det rörliga friluftslivet så att ej faran med nedfallande grenar blir anledning till att träden tas bort. Det är mycket viktigt att vi kontinuerligt friställer dessa träd så att deras sol- och värmeälskande fauna överlever.

Nylander, U. 1953. Notiser om sällsynta skalbaggar. Ent. Tidskr. 74: 83–84.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 269.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Zopheridae - barkbaggar 
 • Underfamilj
  Colydiinae  
 • Tribus
  Colydiini  
 • Släkte
  Colydium  
 • Art
  Colydium filiforme, Fabricius, 1792
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.