Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Colydium filiforme

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Colydium filiforme
  Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 4-6 mm. Kropp cylindrisk, mycket smal och parallellsidig, ben och antenner korta. Färgen är brunsvart till svart, täckvingarna med ljusare, rödbrun bas. Halssköld med tre skarpa längsfåror, täckvingarna med längsgående upphöjda ribbor. Halssköld något avsmalnande bakåt, täckvingarna i spetsen avrundade separat. Kan förväxlas med C. elongatum, som är enfärgat svart eller med diffust ljus täckvingebas, har halsskölden mer parallellsidig och täckvingarnas spetsar avrundade gemensamt.
Utbredning
Länsvis förekomst för Colydium filiforme Observationer i Sverige för Colydium filiforme
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från spridda landskap från Skåne till Mälardalen. Efter 2000 saknas fynd från Skåne och Västergötland. Närmast i Norge och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Västeuropa österut till Ryssland och Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Knuten till gångar av andra insekter, främst skeppsvarvsflugan, i döda, barklösa solexponerade stampartier av gamla ekar. Tidigare känd från Skåne, Småland, Öland, Östergötland, Västergötland, Södermanland, Uppland och Västmanland. Sentida fynd endast från östra Småland och Mälarlandskapen. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i gångar av vedlevande insekter i gamla lövträd. I Sverige främst i gångar av skeppsvarvsfluga (Lymexylon navale) i döda, barklösa solexponerade stampartier på gamla ekar. I Mellaneuropa även funnen i gångar av trägnagare och på bok. Arten har antagits vara ett rovdjur, men lever troligen huvudsakligen som svamp- och detritusätare i de övergivna insektsgångarna. Den fullbildade skalbaggen ses huvudsakligen i juni och juli, oftast vid varmt och kvavt väder under sena eftermiddagar, då den kryper ut ur hålen och visar sig framme på vedytan. C. filiforme förekommer ofta tillsammans med Corticeus fasciatus, som tycks ha en liknande biologi.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Zopheridae (barkbaggar), Släkte Colydium, Art Colydium filiforme Fabricius, 1792 Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Knuten till gångar av andra insekter, främst skeppsvarvsflugan, i döda, barklösa solexponerade stampartier av gamla ekar. Tidigare känd från Skåne, Småland, Öland, Östergötland, Västergötland, Södermanland, Uppland och Västmanland. Sentida fynd endast från östra Småland och Mälarlandskapen. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Längd 4-6 mm. Kropp cylindrisk, mycket smal och parallellsidig, ben och antenner korta. Färgen är brunsvart till svart, täckvingarna med ljusare, rödbrun bas. Halssköld med tre skarpa längsfåror, täckvingarna med längsgående upphöjda ribbor. Halssköld något avsmalnande bakåt, täckvingarna i spetsen avrundade separat. Kan förväxlas med C. elongatum, som är enfärgat svart eller med diffust ljus täckvingebas, har halsskölden mer parallellsidig och täckvingarnas spetsar avrundade gemensamt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Colydium filiforme

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Colydium filiforme

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från spridda landskap från Skåne till Mälardalen. Efter 2000 saknas fynd från Skåne och Västergötland. Närmast i Norge och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Västeuropa österut till Ryssland och Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Zopheridae - barkbaggar 
 • Underfamilj
  Colydiinae  
 • Tribus
  Colydiini  
 • Släkte
  Colydium  
 • Art
  Colydium filiformeFabricius, 1792

Larvutvecklingen sker i gångar av vedlevande insekter i gamla lövträd. I Sverige främst i gångar av skeppsvarvsfluga (Lymexylon navale) i döda, barklösa solexponerade stampartier på gamla ekar. I Mellaneuropa även funnen i gångar av trägnagare och på bok. Arten har antagits vara ett rovdjur, men lever troligen huvudsakligen som svamp- och detritusätare i de övergivna insektsgångarna. Den fullbildade skalbaggen ses huvudsakligen i juni och juli, oftast vid varmt och kvavt väder under sena eftermiddagar, då den kryper ut ur hålen och visar sig framme på vedytan. C. filiforme förekommer ofta tillsammans med Corticeus fasciatus, som tycks ha en liknande biologi.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Arten hotas av igenväxning där lämpliga träd skuggas ut, och av att kontinuitetsglapp i trädbeståndet gör att rekryteringsträd i framtiden saknas på vissa lokaler. I stadsnära miljöer riskerar äldre, skadade träd att rensas bort av säkerhetsskäl.


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara gamla ekbestånd och säkerställ en framtida kontinuitet av lämpliga träd. Friställ ekar i igenväxande hagmarker. I parker måste man tolerera att gamla, stamskadade ekar får stå kvar och hellre kanalisera om det rörliga friluftslivet så att ej faran med nedfallande grenar blir anledning till att träden tas bort.

Nylander, U. 1953. Notiser om sällsynta skalbaggar. Ent. Tidskr. 74: 83–84.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 269.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Zopheridae - barkbaggar 
 • Underfamilj
  Colydiinae  
 • Tribus
  Colydiini  
 • Släkte
  Colydium  
 • Art
  Colydium filiforme, Fabricius, 1792
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2018.