Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Coniocleonus turbatus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Coniocleonus turbatus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 9–13 mm lång vivel med långsträckt spolformig kroppsform, kort snyte och långa, kraftiga ben. Kroppen är svart, översidan är täckt av en gråvit behåring som på framkroppen ofta har rödaktiga inslag. Nakna partier finns på halsskölden och täckvingarna, och bildar bl.a. två snedställda band över täckvingarna. Det främre bandet bildar en halvcirkelbåge i täckvingarnas främre hälft. Behåringen skavs lätt av, och äldre exemplar kan vara nästan enfärgat svarta.
Utbredning
Länsvis förekomst för Coniocleonus turbatus Observationer i Sverige för Coniocleonus turbatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Värmland (fynd saknas från Dalsland och Västmanland), och Hälsingland. Efter 2000 finns fynd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Gotland. Känd från alla våra grannländer inklusive Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på bergssyra på torra sandmarker. Känd från spridda landskap från Skåne till Hälsingland. Sentida fynd endast från Skåne, Småland, Öland och Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (50-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (200-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på bergssyra (Rumex acetosella). På torra, öppna marker med sparsam vegetation, gärna på sandiga ljunghedar men också på sandmark med borsttåtelvegetation samt i den östskånska sandstäppen. På Öland är arten också funnen på alvarmark. Larverna lever i jorden kring värdväxtens rötter (Rheinheimer et al. 2010). Fullbildade skalbaggar påträffas under sensommaren-hösten, och återigen efter övervintring under våren och försommaren då fortplantningen sker. De är marklevande och nattaktiva, och påträffas på dagen under ljung eller andra växter, nedgrävda i sanden eller under stenar (Koch 1992).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bergsyra
· bergsyra
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Coniocleonus, Art Coniocleonus turbatus (Fåhraeus, 1842) Synonymer Coniocleonus glaucus (Fabricius, 1787) nec (Scopoli, 1763), Cleonus glaucus (Fabricius, 1787) nec (Scopoli, 1763)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på bergssyra på torra sandmarker. Känd från spridda landskap från Skåne till Hälsingland. Sentida fynd endast från Skåne, Småland, Öland och Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (50-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (200-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 9–13 mm lång vivel med långsträckt spolformig kroppsform, kort snyte och långa, kraftiga ben. Kroppen är svart, översidan är täckt av en gråvit behåring som på framkroppen ofta har rödaktiga inslag. Nakna partier finns på halsskölden och täckvingarna, och bildar bl.a. två snedställda band över täckvingarna. Det främre bandet bildar en halvcirkelbåge i täckvingarnas främre hälft. Behåringen skavs lätt av, och äldre exemplar kan vara nästan enfärgat svarta.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Coniocleonus turbatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Coniocleonus turbatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Värmland (fynd saknas från Dalsland och Västmanland), och Hälsingland. Efter 2000 finns fynd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Gotland. Känd från alla våra grannländer inklusive Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Lixinae  
 • Tribus
  Cleonini  
 • Släkte
  Coniocleonus  
 • Art
  Coniocleonus turbatus(Fåhraeus, 1842)
  Synonymer
  Coniocleonus glaucus (Fabricius, 1787) nec (Scopoli, 1763)
  Cleonus glaucus (Fabricius, 1787) nec (Scopoli, 1763)

Lever på bergssyra (Rumex acetosella). På torra, öppna marker med sparsam vegetation, gärna på sandiga ljunghedar men också på sandmark med borsttåtelvegetation samt i den östskånska sandstäppen. På Öland är arten också funnen på alvarmark. Larverna lever i jorden kring värdväxtens rötter (Rheinheimer et al. 2010). Fullbildade skalbaggar påträffas under sensommaren-hösten, och återigen efter övervintring under våren och försommaren då fortplantningen sker. De är marklevande och nattaktiva, och påträffas på dagen under ljung eller andra växter, nedgrävda i sanden eller under stenar (Koch 1992).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bergsyra - Rumex acetosella (Viktig)


Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Bete, bränning eller annan störning krävs på sandiga kusthedar och inlandssandfält för att vidmakthålla tidiga successionsstadier.

Koch, K. (1992) Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Band 3. Krefeld

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Lixinae  
 • Tribus
  Cleonini  
 • Släkte
  Coniocleonus  
 • Art
  Coniocleonus turbatus, (Fåhraeus, 1842)
  Synonymer
  Coniocleonus glaucus (Fabricius, 1787) nec (Scopoli, 1763)
  Cleonus glaucus (Fabricius, 1787) nec (Scopoli, 1763)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.