Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Corticaria alleni

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Corticaria alleni
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ganska välvd brun skalbagge som blir cirka 2 mm lång. Halsskölden är påfallande liten och rund. På halssköldens sidor finns många små vassa taggar. Antennernas yttersta tre leder är förlängda och bredare än de andra och bildar en lös klubba. Corticaria-arterna är mycket lika varandra och artbestämningen bör utföras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Corticaria alleni Observationer i Sverige för Corticaria alleni
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast funnen inom nedre Dalälvsområdet i Uppland. Närmast i Finland. Världsutbredningen är begränsad till Europa, och sträcker sig från England till Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Troligen knuten till trädsvampar. I Sverige funnen under bark på döda ekar och tallar i ursprungliga skogsbestånd, utomlands påträffad på ek och avenbok. Endast funnen inom nedre Dalälvsområdet i Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är troligen knuten till trädsvampar. I Sverige är den funnen under barken på döda ekar och tallar i ursprungliga skogsbestånd. Utomlands har arten påträffats på ek och avenbok.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp
· asp
· björkar
· björkar
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· popplar
· popplar
· sälg
· sälg
· tall
· tall
· viden
· viden
Dött träd
Dött träd
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Eumycetozoa
· Eumycetozoa
· svavelticka
· svavelticka
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Latridiidae (mögelbaggar), Släkte Corticaria, Art Corticaria alleni Johnson, 1974 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Troligen knuten till trädsvampar. I Sverige funnen under bark på döda ekar och tallar i ursprungliga skogsbestånd, utomlands påträffad på ek och avenbok. Endast funnen inom nedre Dalälvsområdet i Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En ganska välvd brun skalbagge som blir cirka 2 mm lång. Halsskölden är påfallande liten och rund. På halssköldens sidor finns många små vassa taggar. Antennernas yttersta tre leder är förlängda och bredare än de andra och bildar en lös klubba. Corticaria-arterna är mycket lika varandra och artbestämningen bör utföras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Corticaria alleni

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Corticaria alleni

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast funnen inom nedre Dalälvsområdet i Uppland. Närmast i Finland. Världsutbredningen är begränsad till Europa, och sträcker sig från England till Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Latridiidae - mögelbaggar 
 • Underfamilj
  Corticariinae  
 • Tribus
  Corticariini  
 • Släkte
  Corticaria  
 • Art
  Corticaria alleniJohnson, 1974

Biologin är dåligt känd. Arten är troligen knuten till trädsvampar. I Sverige är den funnen under barken på döda ekar och tallar i ursprungliga skogsbestånd. Utomlands har arten påträffats på ek och avenbok.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Barrskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Svampar och lavar (Har betydelse)
· svavelticka - Laetiporus sulphureus (Har betydelse)
Arten är sannolikt knuten till naturskogsbestånd, och hotas av avverkning.


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Skogsbestånd med naturskogskvaliteter bör skyddas från avverkning.

Baranowski, R. 1982. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 3. Ent. Tidskr.

103: 65–70 Johnson, C. 1974. Studies on the genus Corticaria Marsham (Col. Lathridiidae). Part 1. Ann. Ent. Fenn. 40: 97–107.

Lundberg, S. 1978. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar. 17 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 99: 31–34.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Latridiidae - mögelbaggar 
 • Underfamilj
  Corticariinae  
 • Tribus
  Corticariini  
 • Släkte
  Corticaria  
 • Art
  Corticaria alleni, Johnson, 1974
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. © ArtDatabanken, SLU 2006.