Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Chanoma vorbringeri

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Chanoma vorbringeri
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En svart, långsmal, platt skalbagge som är 2 mm lång. Benen är gulbruna och antennerna är ganska korta med breda leder. Täckvingarna täcker c:a en tredjedel av bakkroppen. C. vorbringeri är svår att skilja från flera närstående arter, varför bestämningen bör utföras av specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Chanoma vorbringeri Observationer i Sverige för Chanoma vorbringeri
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast påträffad på tre lokaler i landet, nämligen i Uppland vid Nora träsk i Danderyd och vid Båtfors vid nedre Dalälven samt i några exemplar från Torsåker (Tjärnäs) i Gästrikland. Arten är vidare påträffad på en lokal nära Oslo i Norge. Världsutbredningen är för övrigt begränsad till Tyskland, Polen och Ryssland (Kaliningrad).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Biologin är dåligt känd. Arten är funnen på översvämningsmark med Salix och al vid sjöstränder och långsamt rinnande vattendrag. Påträffas främst vid sållning under vinterhalvåret. Funnen på tre lokaler i Uppland och Gästrikland. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är funnen på översvämningsmark med Salix och al vid sjöstränder och långsamt rinnande vattendrag. I Sverige är arten funnen bl.a. under barken på en på marken liggande ekgren i ett sumpigt urskogsområde vid nedre Dalälven och längs en å kantad av klibbal, björk och videbuskage, vilken tidvis översvämmade det område med avverkad, fuktig granblandskog som den genomkorsade. I Norge är arten påträffad vid trädbaser i fuktig skog. Fullbildade skalbaggar påträffas främst vid sållning under vinterhalvåret.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Chanoma, Art Chanoma vorbringeri (Bernhauer, 1907) Synonymer Ocyusa tullgreni Palm, 1939

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten är funnen på översvämningsmark med Salix och al vid sjöstränder och långsamt rinnande vattendrag. Påträffas främst vid sållning under vinterhalvåret. Funnen på tre lokaler i Uppland och Gästrikland. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En svart, långsmal, platt skalbagge som är 2 mm lång. Benen är gulbruna och antennerna är ganska korta med breda leder. Täckvingarna täcker c:a en tredjedel av bakkroppen. C. vorbringeri är svår att skilja från flera närstående arter, varför bestämningen bör utföras av specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Chanoma vorbringeri

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Chanoma vorbringeri

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast påträffad på tre lokaler i landet, nämligen i Uppland vid Nora träsk i Danderyd och vid Båtfors vid nedre Dalälven samt i några exemplar från Torsåker (Tjärnäs) i Gästrikland. Arten är vidare påträffad på en lokal nära Oslo i Norge. Världsutbredningen är för övrigt begränsad till Tyskland, Polen och Ryssland (Kaliningrad).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Oxypodini  
 • Släkte
  Chanoma  
 • Art
  Chanoma vorbringeri(Bernhauer, 1907)
  Synonymer
  Ocyusa tullgreni Palm, 1939

Biologin är dåligt känd. Arten är funnen på översvämningsmark med Salix och al vid sjöstränder och långsamt rinnande vattendrag. I Sverige är arten funnen bl.a. under barken på en på marken liggande ekgren i ett sumpigt urskogsområde vid nedre Dalälven och längs en å kantad av klibbal, björk och videbuskage, vilken tidvis översvämmade det område med avverkad, fuktig granblandskog som den genomkorsade. I Norge är arten påträffad vid trädbaser i fuktig skog. Fullbildade skalbaggar påträffas främst vid sållning under vinterhalvåret.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog, Myrbiotoper, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten hotas av att dess livsmiljö förstörs genom utdikning och avverkningar.

Påverkan
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Spara ursprungliga, fuktiga naturskogsbestånd av blandskog med klibbal, björk, Salix och gran.

Palm, T. 1939. Ocyusa (Cousya) Tullgreni n. sp. (Coleoptera, Staphylinidae). Ent. Tidskr. 60: 151–154.

Palm, T. 1972. Svensk Insektfauna 9, Kortvingar H. 7: 362–364. Wunderle, P. 1990. Revision der mitteleuropäischen Arten der Gattung Ischnoglossa Kraatz 1856 (Coleoptera, Staphylinidar), Aleocharinae). Ent. Blätter 86: 64–66.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Oxypodini  
 • Släkte
  Chanoma  
 • Art
  Chanoma vorbringeri, (Bernhauer, 1907)
  Synonymer
  Ocyusa tullgreni Palm, 1939
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.