Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cryptocephalus exiguus

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Cryptocephalus exiguus
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2–2,5 mm lång bladbagge med en långsträckt cylindrisk, starkt välvd kroppsform. Grundfärgen är svart, ben och antennernas bas gula. Huvudet är starkt nedåtböjt och ovanifrån knappt synligt (detta är ett släktkännetecken för de s.k. fallbaggarna, Cryptocephalus). Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cryptocephalus exiguus Observationer i Sverige för Cryptocephalus exiguus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från Skåne, Öland, Östergötland, Södermanland, Uppland, Hälsingland, Jämtland och Ångermanland. Arten tycks alltid ha varit sällsynt, men förefaller ha minskat tydligt under de senaste decennierna. Efter 1985 finns bara ett par fynd från Öland och Blekinge. Närmast är arten känd från Norge, där den är klassad som starkt hotad, Finland, där den anses sårbar och Baltikum. Den är inte känd från Danmark. Arten är vitt utbredd i Palearktis
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Den fullbildade skalbaggen påträffas främst på Salix-arter (i Mellaneuropa gråvide) och björkbuskar på myrar och fuktängar. I andra länder är Rumex acetosa och R. acetosella angivna som födoplantor. Larvutvecklingen sker sannolikt på marken. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända. Känd från Skåne, Öland, Östergötland, Södermanland, Uppland, Hälsingland, Jämtland och Ångermanland. Få sentida fynd. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-90). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-360) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Den fullbildade skalbaggen påträffas främst på videbuskar, i Mellaneuropa på gråvide Salix cinerea och björkbuskar. I andra länder är ängssyra Rumex acetosa och bergsyra R. acetosella angivna som födoplantor. Främst på myrar och fuktängar. Larvutvecklingen sker sannolikt på marken. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bergsyra
· bergsyra
· björkar
· björkar
· gråvide (aggregat)
· gråvide (aggregat)
· viden
· viden
· ängssyra
· ängssyra
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Cryptocephalus, Art Cryptocephalus exiguus Schneider, 1792 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Den fullbildade skalbaggen påträffas främst på Salix-arter (i Mellaneuropa gråvide) och björkbuskar på myrar och fuktängar. I andra länder är Rumex acetosa och R. acetosella angivna som födoplantor. Larvutvecklingen sker sannolikt på marken. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända. Känd från Skåne, Öland, Östergötland, Södermanland, Uppland, Hälsingland, Jämtland och Ångermanland. Få sentida fynd. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-90). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-360) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 2–2,5 mm lång bladbagge med en långsträckt cylindrisk, starkt välvd kroppsform. Grundfärgen är svart, ben och antennernas bas gula. Huvudet är starkt nedåtböjt och ovanifrån knappt synligt (detta är ett släktkännetecken för de s.k. fallbaggarna, Cryptocephalus). Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cryptocephalus exiguus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cryptocephalus exiguus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från Skåne, Öland, Östergötland, Södermanland, Uppland, Hälsingland, Jämtland och Ångermanland. Arten tycks alltid ha varit sällsynt, men förefaller ha minskat tydligt under de senaste decennierna. Efter 1985 finns bara ett par fynd från Öland och Blekinge. Närmast är arten känd från Norge, där den är klassad som starkt hotad, Finland, där den anses sårbar och Baltikum. Den är inte känd från Danmark. Arten är vitt utbredd i Palearktis
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptocephalinae  
 • Tribus
  Cryptocephalini  
 • Släkte
  Cryptocephalus  
 • Art
  Cryptocephalus exiguusSchneider, 1792

Den fullbildade skalbaggen påträffas främst på videbuskar, i Mellaneuropa på gråvide Salix cinerea och björkbuskar. I andra länder är ängssyra Rumex acetosa och bergsyra R. acetosella angivna som födoplantor. Främst på myrar och fuktängar. Larvutvecklingen sker sannolikt på marken. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Sötvattensstrand, Buskmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bergsyra - Rumex acetosella (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gråvide (aggregat) - Salix cinerea agg. (Viktig)
· viden - Salix (Har betydelse)
· ängssyra - Rumex acetosa (Viktig)
Nuvarande status och eventuella hot är otillräckligt utredda. Arten kan dock misstänkas vara missgynnad av igenväxning av fuktiga slåtter- och naturbetesmarker.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras och dess biologi, status och hotbild bör klarläggas.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptocephalinae  
 • Tribus
  Cryptocephalini  
 • Släkte
  Cryptocephalus  
 • Art
  Cryptocephalus exiguus, Schneider, 1792
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012.