Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cryptolestes duplicatus

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Cryptolestes duplicatus
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal och påfallande platt, cirka 2 mm lång rödbrun skalbagge. Arten har långa antenner utan klubbor längst ut. Halsskölden är långsträckt och har ett par tunna längsfåror på ovansidan nära kanten.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cryptolestes duplicatus Observationer i Sverige för Cryptolestes duplicatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från östra Småland och Öland. I Halland, liksom i Danmark och Finland har den påträffats som införd. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa österut till östra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Arten lever i den yttersta delen av svampangripen bark på stubbar och stockar av ek. Endast känd från östra Småland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-90). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-360) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i den yttersta delen av svampangripen bark på stubbar och stockar av ek.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Laemophloeidae (ritsplattbaggar), Släkte Cryptolestes, Art Cryptolestes duplicatus (Waltl, 1839) Synonymer Laemophloeus duplicatus (Waltl, 1839)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Arten lever i den yttersta delen av svampangripen bark på stubbar och stockar av ek. Endast känd från östra Småland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-90). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-360) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En långsmal och påfallande platt, cirka 2 mm lång rödbrun skalbagge. Arten har långa antenner utan klubbor längst ut. Halsskölden är långsträckt och har ett par tunna längsfåror på ovansidan nära kanten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cryptolestes duplicatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cryptolestes duplicatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från östra Småland och Öland. I Halland, liksom i Danmark och Finland har den påträffats som införd. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa österut till östra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Laemophloeidae - ritsplattbaggar 
 • Underfamilj
  Laemophloeinae  
 • Släkte
  Cryptolestes  
 • Art
  Cryptolestes duplicatus(Waltl, 1839)
  Synonymer
  Laemophloeus duplicatus (Waltl, 1839)

Larvutvecklingen sker i den yttersta delen av svampangripen bark på stubbar och stockar av ek.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Ersättande av ek- och ekblandskogar med ren barrskog.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Skydda den enda säkra svenska lokalen, och bibehåll generellt ekskogsområden i största möjliga utsträckning. Lämna kvar nyligen död, grövre ekved vid till exempel vindfällen.

Andersson, B. 1981. Notiser om svenska skalbaggar 3. Ent. Tidskr. 102: 141–146.

Lundberg, S. 1993. Sällsynta och hotade skalbaggar i Hornsö- och Strömsrumstrakten i östra Småland. Ent. Tidskr. 114: 83–96.

Palm, T. 1957. Anteckningar om svenska skalbaggar. XII. Ent. Tidskr. 78: 41–47.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Laemophloeidae - ritsplattbaggar 
 • Underfamilj
  Laemophloeinae  
 • Släkte
  Cryptolestes  
 • Art
  Cryptolestes duplicatus, (Waltl, 1839)
  Synonymer
  Laemophloeus duplicatus (Waltl, 1839)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.