Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cryptophagus fallax

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Cryptophagus fallax
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mörkbrun, knappt 3 mm lång skalbagge som är ganska kullrigt byggd. Halssköldens framhörn är utformade som en ganska kraftig bakåtvänd tand. Mitt på halssköldens sidor finns en liten vass tand. De tre sista antennlederna är breda och bildar en tydlig klubba. Cryptophagus-arterna är mycket svåra att artbestämma. Man bör därför låta en specialist göra detta.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cryptophagus fallax Observationer i Sverige för Cryptophagus fallax
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Lycksele lappmark. Närmast i de nordiska grannländerna och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa österut över Mellanöstern till Kazakstan och Uzbekistan, och arten är även uppgiven från Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Biologin är dåligt känd. Främst påträffad i murken ved eller mulm i gamla ekar som är angripna av svaveltickor, även i bokstubbar. Arten uppträder även, särskilt förr, synantropt i källare, stall och hönshus. Utbredd från Skåne till Lycksele lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (200-800). Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (800-3200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Främst påträffad i murken ved eller mulm i gamla ekar som är angripna av svaveltickor, även i bokstubbar. Arten uppträder även, särskilt förr, synantropt i källare, stall och hönshus.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Barrskog
Barrskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Inomhusmiljöer
Inomhusmiljöer
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· klibbal
· klibbal
· popplar
· popplar
· tall
· tall
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svavelticka
· svavelticka
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cryptophagidae (fuktbaggar), Släkte Cryptophagus, Art Cryptophagus fallax Balfour-Browne, 1953 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Främst påträffad i murken ved eller mulm i gamla ekar som är angripna av svaveltickor, även i bokstubbar. Arten uppträder även, särskilt förr, synantropt i källare, stall och hönshus. Utbredd från Skåne till Lycksele lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (200-800). Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (800-3200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En mörkbrun, knappt 3 mm lång skalbagge som är ganska kullrigt byggd. Halssköldens framhörn är utformade som en ganska kraftig bakåtvänd tand. Mitt på halssköldens sidor finns en liten vass tand. De tre sista antennlederna är breda och bildar en tydlig klubba. Cryptophagus-arterna är mycket svåra att artbestämma. Man bör därför låta en specialist göra detta.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cryptophagus fallax

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cryptophagus fallax

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Lycksele lappmark. Närmast i de nordiska grannländerna och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa österut över Mellanöstern till Kazakstan och Uzbekistan, och arten är även uppgiven från Nordamerika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptophaginae  
 • Tribus
  Cryptophagini  
 • Släkte
  Cryptophagus  
 • Art
  Cryptophagus fallaxBalfour-Browne, 1953

Biologin är dåligt känd. Främst påträffad i murken ved eller mulm i gamla ekar som är angripna av svaveltickor, även i bokstubbar. Arten uppträder även, särskilt förr, synantropt i källare, stall och hönshus.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog, Inomhusmiljöer

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· svavelticka - Laetiporus sulphureus (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas av att gamla, murkna lövträd försvinner och av att lämpliga synantropa förekomstbiotoper starkt minskat i antal.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Gamla lövskogsområden med grova, murkna eller ihåliga träd bör i största möjliga utsträckning undantas från avverkning.

Bruce, N. 1963. Monographie der europäischen Arten der Gattung Cryptophagus Herbst. Acta Zool. Fenn. 20.

Palm, T. 1948. Coleopterfaunan i en jämtländsk lavgranskog. II. Markfauna och flygande skalbaggar. Ent. Tidskr. 69: 72–93.

Persson, B. 1981. Nya landskapsfynd av skalbaggar. Ent. Tidskr. 102: 43–45.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptophaginae  
 • Tribus
  Cryptophagini  
 • Släkte
  Cryptophagus  
 • Art
  Cryptophagus fallax, Balfour-Browne, 1953
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.