Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cryptophagus fuscicornis

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Cryptophagus fuscicornis
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En rödbrun, ganska glänsande, cirka 2 mm lång skalbagge. Arten är ganska välvd och på halssköldens sidor finns en tandformad utvidgning vid framhörnen samt en liten tand nära mitten på halsskölden. De tre sista antennlederna bildar en tydlig klubba. Cryptophagus-arterna är mycket svåra att artbestämma. Man bör därför anlita en specialist för detta.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cryptophagus fuscicornis Observationer i Sverige för Cryptophagus fuscicornis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen i spridda landskap från Skåne till Gästrikland, huvudsakligen i landets östra del. Närmast i Norge och Finland och i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten lever i murken ved eller mulm i ihåliga lövträd och är i Sverige känd från bok, lind, björk och asp. Den förekommer troligen alltid i anslutning till myr- eller fågelbon. Ibland påträffas den högt upp i träden i små håligheter. Funnen i spridda landskap från Skåne till Gästrikland. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (120-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (480-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker i murken ved eller mulm i ihåliga lövträd, troligen alltid i anslutning till myr- eller fågelbon. Arten är i Sverige känd från bok, lind, björk och asp. Ibland påträffas den högt upp i träden i små håligheter.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· klibbal
· klibbal
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· fnöskticka
· fnöskticka
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cryptophagidae (fuktbaggar), Släkte Cryptophagus, Art Cryptophagus fuscicornis Sturm, 1845 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten lever i murken ved eller mulm i ihåliga lövträd och är i Sverige känd från bok, lind, björk och asp. Den förekommer troligen alltid i anslutning till myr- eller fågelbon. Ibland påträffas den högt upp i träden i små håligheter. Funnen i spridda landskap från Skåne till Gästrikland. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (120-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (480-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En rödbrun, ganska glänsande, cirka 2 mm lång skalbagge. Arten är ganska välvd och på halssköldens sidor finns en tandformad utvidgning vid framhörnen samt en liten tand nära mitten på halsskölden. De tre sista antennlederna bildar en tydlig klubba. Cryptophagus-arterna är mycket svåra att artbestämma. Man bör därför anlita en specialist för detta.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cryptophagus fuscicornis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cryptophagus fuscicornis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen i spridda landskap från Skåne till Gästrikland, huvudsakligen i landets östra del. Närmast i Norge och Finland och i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptophaginae  
 • Tribus
  Cryptophagini  
 • Släkte
  Cryptophagus  
 • Art
  Cryptophagus fuscicornisSturm, 1845

Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker i murken ved eller mulm i ihåliga lövträd, troligen alltid i anslutning till myr- eller fågelbon. Arten är i Sverige känd från bok, lind, björk och asp. Ibland påträffas den högt upp i träden i små håligheter.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Ädellövskog, Löv-/barrblandskog, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Viktig)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· fnöskticka - Fomes fomentarius (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Tillhör de hålträdskrävande arterna och hotas av att lämpliga träd blir allt sällsyntare.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Gamla lövträdsbestånd med ihåliga träd, även enstaka träd i hagmarker och alléer bör sparas.

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 2 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 98: 133–140.

Baranowski, R. 1977. Natur vid nedre Dalälven. 2. Insektsinventering. Statens Naturvårdsverk PM 849.

Lundberg, S. 1963. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 7. Ent. Tidskr. 84: 242–246.

Palm, T. 1944. För Sverige nya Coleoptera. VIII. Ent. Tidskr. 65: 166–172.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rinden-Käfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. suppl. XVI.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptophaginae  
 • Tribus
  Cryptophagini  
 • Släkte
  Cryptophagus  
 • Art
  Cryptophagus fuscicornis, Sturm, 1845
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. © ArtDatabanken, SLU 2006.