Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skogsklövervecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Grapholita caecana
Skogsklövervecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för skogsklövervecklare Observationer i Sverige för skogsklövervecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten endast funnen runt Mälaren i Södermanland, Uppland och Västmanland, mestadels ganska sällsynt och lokalt. I övriga Norden förekommer den endast lokalt i Finland, men är i övrigt väl utbredd över större delen av Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer endast i Mälardalen och främst på några Mälaröar. Arten förekommer på ängsmarker med skogsklöver (Trifolium medium) som möjligen är fjärilens värdväxt. Slåtter- och betesbruket är starkt minskande på dessa öar, vilket sannolikt krymper artens förekomstområde. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1400 (400-10300) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)).
Ekologi
Fjärilen påträffas i juni på naturbetesmarker och vägslänter där den flyger i solnedgången över bestånd av skogsklöver, Trifolium medium, som i Sverige uppenbarligen är näringsväxten. Från utlandet anges andra ärtväxter som inte förekommer på de svenska lokalerna. Larven uppges utvecklas och övervintra i värdväxtens stjälk.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· luserner
· luserner
· puktörnen
· puktörnen
· skogsklöver
· skogsklöver
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Grapholita, Art Grapholita caecana (Schläger, 1847) - skogsklövervecklare Synonymer Cydia caecana (Schläger, 1847)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer endast i Mälardalen och främst på några Mälaröar. Arten förekommer på ängsmarker med skogsklöver (Trifolium medium) som möjligen är fjärilens värdväxt. Slåtter- och betesbruket är starkt minskande på dessa öar, vilket sannolikt krymper artens förekomstområde. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1400 (400-10300) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skogsklövervecklare

Länsvis förekomst och status för skogsklövervecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skogsklövervecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten endast funnen runt Mälaren i Södermanland, Uppland och Västmanland, mestadels ganska sällsynt och lokalt. I övriga Norden förekommer den endast lokalt i Finland, men är i övrigt väl utbredd över större delen av Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Grapholita  
 • Art
  Grapholita caecana(Schläger, 1847) - skogsklövervecklare
  Synonymer
  Cydia caecana (Schläger, 1847)

Fjärilen påträffas i juni på naturbetesmarker och vägslänter där den flyger i solnedgången över bestånd av skogsklöver, Trifolium medium, som i Sverige uppenbarligen är näringsväxten. Från utlandet anges andra ärtväxter som inte förekommer på de svenska lokalerna. Larven uppges utvecklas och övervintra i värdväxtens stjälk.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· luserner - Medicago (Har betydelse)
· puktörnen - Ononis (Har betydelse)
· skogsklöver - Trifolium medium (Viktig)
Igenväxning av och skogsplantering på, samt sannolikt även konstgödsling av betesmarker. Gräsinsåning i vägslänter.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
I dagsläget känner vi arten från en handfull lokaler spridda runt Mälaren. En inventering av arten bör genomföras för att fastställa den aktuella statusen. Där arten hittas bör skogsklöverbestånden gynnas med lämplig skötsel, slyröjning med påföljande slåtter eller extensivt bete kan vara lämpliga åtgärder. Det är också av största vikt att slentrianmässig slutbehandling med tallplantering av lämpliga grustag som hyser en örtrik flora upphör.

Bradley, J. D., Tremewan, W. G. & Smith, A. 1979. British Tortricoid Moths. Tortricidae: Olethreutinae.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Grapholita  
 • Art
  Grapholita caecana, (Schläger, 1847) - skogsklövervecklare
  Synonymer
  Cydia caecana (Schläger, 1847)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.