Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Platysoma elongatum

Organismgrupp Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar Platysoma elongatum
  Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En blanksvart, långsträckt och lätt avplattad art som är 4 mm lång. De mycket kraftigt byggda antennerna och benen är rödbruna. Skenbenen är mycket breda och försedda med tänder på utsidan. Antennerna är försedda med en tydlig klubba. De tre yttersta längsraderna på täckvingarna är långa. Innanför dessa finns tre korta rader.
Utbredning
Länsvis förekomst för Platysoma elongatum Observationer i Sverige för Platysoma elongatum
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Tidigare känd från Västergötland, Uppland, Hälsingland och Västerbotten. Ej återfunnen efter 1940. Den huvudsakliga värdarten Ips sexdentatus var tidigare utbredd över en stor del av landet, men har minskat starkt och är efter 1990 endast känd från ett begränsat område i Pite lappmark. Närmast i Finland, ryska Karelen och Baltikum (Lettland, Litauen). Även i Finland anses arten vara försvunnen. Världsutbredningen sträcker sig från Mellan- och Sydeuropa till östra Sibirien och Mongoliet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Lever som rovdjur på andra skalbaggar under död barrträdsbark. Påträffades fram till 1930-talet i flera landskap från Västergötland till Västerbotten. Inga sentida fynd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Lever som rovdjur i gångarna av barkborrar på barrträd. Främst knuten till Ips sexdentatus på tall, hos vilken äggläggning och larvutveckling har konstaterats (Vienna, 1980), men även Tomicus piniperda har angivits som bytesdjur. I södra Europa även påträffad under bark av lövträd, t.ex. ek och bok. Ett fynd på 1800-talet i Västergötland gjordes under barrträdsbark, i övrigt saknas närmare detaljer om artens levnadssätt i Sverige.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· större märgborre
· större märgborre
· tolvtandad barkborre
· tolvtandad barkborre
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Histeridae (stumpbaggar), Släkte Platysoma, Art Platysoma elongatum (Thunberg, 1787) Synonymer Cylister oblongus (Fabricius, 1792), Platysoma oblongum (Fabricius, 1792)

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Lever som rovdjur på andra skalbaggar under död barrträdsbark. Påträffades fram till 1930-talet i flera landskap från Västergötland till Västerbotten. Inga sentida fynd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En blanksvart, långsträckt och lätt avplattad art som är 4 mm lång. De mycket kraftigt byggda antennerna och benen är rödbruna. Skenbenen är mycket breda och försedda med tänder på utsidan. Antennerna är försedda med en tydlig klubba. De tre yttersta längsraderna på täckvingarna är långa. Innanför dessa finns tre korta rader.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Platysoma elongatum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Platysoma elongatum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare känd från Västergötland, Uppland, Hälsingland och Västerbotten. Ej återfunnen efter 1940. Den huvudsakliga värdarten Ips sexdentatus var tidigare utbredd över en stor del av landet, men har minskat starkt och är efter 1990 endast känd från ett begränsat område i Pite lappmark. Närmast i Finland, ryska Karelen och Baltikum (Lettland, Litauen). Även i Finland anses arten vara försvunnen. Världsutbredningen sträcker sig från Mellan- och Sydeuropa till östra Sibirien och Mongoliet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Histerinae  
 • Tribus
  Platysomatini  
 • Släkte
  Platysoma  
 • Art
  Platysoma elongatum(Thunberg, 1787)
  Synonymer
  Cylister oblongus (Fabricius, 1792)
  Platysoma oblongum (Fabricius, 1792)

Lever som rovdjur i gångarna av barkborrar på barrträd. Främst knuten till Ips sexdentatus på tall, hos vilken äggläggning och larvutveckling har konstaterats (Vienna, 1980), men även Tomicus piniperda har angivits som bytesdjur. I södra Europa även påträffad under bark av lövträd, t.ex. ek och bok. Ett fynd på 1800-talet i Västergötland gjordes under barrträdsbark, i övrigt saknas närmare detaljer om artens levnadssätt i Sverige.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· större märgborre - Tomicus piniperda (Har betydelse)
· tolvtandad barkborre - Ips sexdentatus (Viktig)
Främsta anledningen till artens försvinnande är troligen den starka minskningen hos den huvudsakliga värdarten Ips sexdentatus, som i sin kan relateras till brist på lämpliga livsmiljöer. Tänkbara anledningar till detta är skogsbrandsbekämpning, en minskad areal äldre tallbestånd och minskad mängd döda och döende tallar med tillräcklig barktjocklek.


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Urskogsliknande bestånd med barrträd måste undantas från avverkning.

Koch, C. H. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologi Bd 1: 159. Krefeld.

Vienna, P. 1980. Coleoptera, Histeridae. Fauna D’Italia XVI. Bologna.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2018. © ArtDatabanken, SLU 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Histerinae  
 • Tribus
  Platysomatini  
 • Släkte
  Platysoma  
 • Art
  Platysoma elongatum, (Thunberg, 1787)
  Synonymer
  Cylister oblongus (Fabricius, 1792)
  Platysoma oblongum (Fabricius, 1792)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2018. © ArtDatabanken, SLU 2018.