Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Platysoma elongatum

Organismgrupp Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar Platysoma elongatum
  Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En blanksvart, långsträckt och lätt avplattad art som är 4 mm lång. De mycket kraftigt byggda antennerna och benen är rödbruna. Skenbenen är mycket breda och försedda med tänder på utsidan. Antennerna är försedda med en tydlig klubba. De tre yttersta längsraderna på täckvingarna är långa. Innanför dessa finns tre korta rader.
Utbredning
Länsvis förekomst för Platysoma elongatum Observationer i Sverige för Platysoma elongatum
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Tidigare känd från Västergötland, Uppland, Hälsingland och Västerbotten. Ej återfunnen efter 1940. Närmast i Finland, ryska Karelen och Baltikum (Lettland, Litauen). Världsutbredningen sträcker sig från Mellan- och Sydeuropa till östra Sibirien och Mongoliet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Lever som rovdjur på andra skalbaggar under död barrträdsbark. Påträffades fram till 1930-talet i flera landskap från Västergötland till Västerbotten. Inga sentida fynd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Ett rovdjur som lever på andra skalbaggar under död barrträdsbark. Förutom att ett fynd på 1800-talet i Västergötland gjordes under barrträdsbark, saknas närmare detaljer om artens levnadssätt i Sverige. Utomlands lever den under barken av tall och gran som angripits av långhorningar och troligen även barkborrar, samt någon gång även under lövträdsbark.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Histeridae (stumpbaggar), Släkte Platysoma, Art Platysoma elongatum (Thunberg, 1787) Synonymer Cylister oblongus (Fabricius, 1792), Platysoma oblongum (Fabricius, 1792)

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Lever som rovdjur på andra skalbaggar under död barrträdsbark. Påträffades fram till 1930-talet i flera landskap från Västergötland till Västerbotten. Inga sentida fynd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En blanksvart, långsträckt och lätt avplattad art som är 4 mm lång. De mycket kraftigt byggda antennerna och benen är rödbruna. Skenbenen är mycket breda och försedda med tänder på utsidan. Antennerna är försedda med en tydlig klubba. De tre yttersta längsraderna på täckvingarna är långa. Innanför dessa finns tre korta rader.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Platysoma elongatum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Platysoma elongatum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare känd från Västergötland, Uppland, Hälsingland och Västerbotten. Ej återfunnen efter 1940. Närmast i Finland, ryska Karelen och Baltikum (Lettland, Litauen). Världsutbredningen sträcker sig från Mellan- och Sydeuropa till östra Sibirien och Mongoliet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Histerinae  
 • Tribus
  Platysomatini  
 • Släkte
  Platysoma  
 • Art
  Platysoma elongatum(Thunberg, 1787)
  Synonymer
  Cylister oblongus (Fabricius, 1792)
  Platysoma oblongum (Fabricius, 1792)

Ett rovdjur som lever på andra skalbaggar under död barrträdsbark. Förutom att ett fynd på 1800-talet i Västergötland gjordes under barrträdsbark, saknas närmare detaljer om artens levnadssätt i Sverige. Utomlands lever den under barken av tall och gran som angripits av långhorningar och troligen även barkborrar, samt någon gång även under lövträdsbark.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Brist på lämpliga livsmiljöer.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Urskogsliknande bestånd med barrträd bör i görligaste mån undantas från avverkning. Om arten skulle återfinnas inom ett lämpligt bestånd bör dessutom ett större område runt fyndplatsen fredas.

Koch, C. H. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologi Bd 1: 159. Krefeld.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Histerinae  
 • Tribus
  Platysomatini  
 • Släkte
  Platysoma  
 • Art
  Platysoma elongatum, (Thunberg, 1787)
  Synonymer
  Cylister oblongus (Fabricius, 1792)
  Platysoma oblongum (Fabricius, 1792)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.