Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cyllodes ater

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Cyllodes ater
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En cirka 4,5 mm lång, brett oval skalbagge med ganska starkt glänsande, kolsvart översida. Hos vissa exemplar kan dock delar av översidan, t.ex. sidokanterna, vara rödbruna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cyllodes ater Observationer i Sverige för Cyllodes ater
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare känd från Skåne, Halland, Småland och Västergötland. Nutida fynd föreligger endast från Skäralid i Skåne, där arten ibland kan uppträda i stor mängd på undersidan av levande fnösktickor. Närmast i Danmark (endast 1800-talsfynd), Finland (såväl gamla som ett sentida fynd) och Lettland. Världsutbredningen sträcker sig från östra delen av Mellaneuropa österut till östra Ryssland, Korea och Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Knuten till trädsvampar på lövträd, främst bok. Larvutvecklingen sker på Pleurotus-arter. Den fullbildade skalbaggen påträffas på fnöskticka, där den livnär sig av sporerna. Förr känd från Skåne, Halland, Småland och Västergötland. Nutida fynd föreligger endast från Skäralid i Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker på Pleurotus-arter på lövträd, främst bok. Den fullbildade skalbaggen tycks kläckas på hösten, då den kan påträffas på Pleurotus-arter. Den övervintrar och kan från mitten av maj påträffas sittande på undersidan av fnösktickor, där den livnär sig av sporerna. I Lettland har arten även påträffats på svaveltickor (Laetiporus sulphureus). Den uppträder främst nattetid, tillsammans med mycelbaggarna Anisotoma glabra och A. castanea - som den mycket liknar till utseendet - samt med mögelbaggen Latridius brevicollis. I slutet av maj påträffas dock arten även dagtid ute på tickorna.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· bok
· bok
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Pleurotus
· Pleurotus
· björkticka
· björkticka
· fnöskticka
· fnöskticka
· ostronmussling
· ostronmussling
· sprängticka
· sprängticka
· svavelticka
· svavelticka
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Nitidulidae (glansbaggar), Släkte Cyllodes, Art Cyllodes ater (Herbst, 1792) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Knuten till trädsvampar på lövträd, främst bok. Larvutvecklingen sker på Pleurotus-arter. Den fullbildade skalbaggen påträffas på fnöskticka, där den livnär sig av sporerna. Förr känd från Skåne, Halland, Småland och Västergötland. Nutida fynd föreligger endast från Skäralid i Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En cirka 4,5 mm lång, brett oval skalbagge med ganska starkt glänsande, kolsvart översida. Hos vissa exemplar kan dock delar av översidan, t.ex. sidokanterna, vara rödbruna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cyllodes ater

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cyllodes ater

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare känd från Skåne, Halland, Småland och Västergötland. Nutida fynd föreligger endast från Skäralid i Skåne, där arten ibland kan uppträda i stor mängd på undersidan av levande fnösktickor. Närmast i Danmark (endast 1800-talsfynd), Finland (såväl gamla som ett sentida fynd) och Lettland. Världsutbredningen sträcker sig från östra delen av Mellaneuropa österut till östra Ryssland, Korea och Japan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Nitidulidae - glansbaggar 
 • Underfamilj
  Nitidulinae  
 • Tribus
  Nitidulini  
 • Släkte
  Cyllodes  
 • Art
  Cyllodes ater(Herbst, 1792)

Larvutvecklingen sker på Pleurotus-arter på lövträd, främst bok. Den fullbildade skalbaggen tycks kläckas på hösten, då den kan påträffas på Pleurotus-arter. Den övervintrar och kan från mitten av maj påträffas sittande på undersidan av fnösktickor, där den livnär sig av sporerna. I Lettland har arten även påträffats på svaveltickor (Laetiporus sulphureus). Den uppträder främst nattetid, tillsammans med mycelbaggarna Anisotoma glabra och A. castanea - som den mycket liknar till utseendet - samt med mögelbaggen Latridius brevicollis. I slutet av maj påträffas dock arten även dagtid ute på tickorna.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· björkticka - Piptoporus betulinus (Har betydelse)
· fnöskticka - Fomes fomentarius (Viktig)
· ostronmussling - Pleurotus ostreatus (Viktig)
· sprängticka - Inonotus obliquus (Har betydelse)
· svavelticka - Laetiporus sulphureus (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Cyllodes ater får anses vara hotad p.g.a. sin mycket begränsade utbredning i landet. Arten är i nutid endast funnen på vissa ställen i de urskogsliknande bokbestånden i Skäralidsravinen. Den kräver några år gamla bokhögstubbar och lågor med en rik påväxt av trädsvampar. Genom att lokalen är på väg att bli nationalpark förbättras artens överlevnadsmöjligheter, men eftersom den är beroende av olika svampar under sin utvecklingscykel kan kontiniutetsbrott i tillgången på någon av dem lätt uppstå.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Skulle arten påträffas på ytterligare någon lokal i Sydsverige kan snabba skyddsåtgärder i form av reservatsbildning vara befogade. I den blivande nationalparken i Skäralid bör Cyllodes ater övervakas. Om populationerna skulle visa sig sjunka kan fällning av bokar vara aktuell för att förbättra tillgången på utvecklingssubstrat för arten.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Ent. Meddel. 33: 254.

Jakovlev, E. & Hokkanen, T. 1995. Cyllodes ater (Coleoptera, Nitidulidae) found again in Finland. Ent. Fenn. 5: 203–204.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 258.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Nitidulidae - glansbaggar 
 • Underfamilj
  Nitidulinae  
 • Tribus
  Nitidulini  
 • Släkte
  Cyllodes  
 • Art
  Cyllodes ater, (Herbst, 1792)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.