Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cypha apicalis

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Cypha apicalis
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1–1,3 mm lång kortvinge med droppformad, välvd kroppsform. Svart eller brun med ljusare ben, halssköldens kanter och bakkroppsspetsen ljusare. Arten är mycket svårskild från flera närstående arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cypha apicalis Observationer i Sverige för Cypha apicalis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen i spridda landskap från Skåne till Västerbotten. Närmast i Danmark och Norge. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Är påträffad dels vid gamla ihåliga ekar och bokar med myror, främst Lasius brunneus, dels i gammalt höavfall i ridstall. Funnen i spridda landskap från Skåne till Västerbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (40-240). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (160-960) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är påträffad i eller i anslutning till äldre träd; dels vid gamla ihåliga ekar och bokar med myror (främst Lasius brunneus), dels i gnagmjöl av träfjäril (Cossus cossus) på ek och poppel. Dessutom är arten både i Sverige och Danmark påträffad inomhus, i gammalt höavfall i ridstall och i sädesmagasin.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Inomhusmiljöer
Inomhusmiljöer
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· popplar
· popplar
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Cypha, Art Cypha apicalis (Brisout de Barneville, 1863) Synonymer Hypocyptus nitidus Palm, 1936, Cypha nitida (Palm, 1936)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Är påträffad dels vid gamla ihåliga ekar och bokar med myror, främst Lasius brunneus, dels i gammalt höavfall i ridstall. Funnen i spridda landskap från Skåne till Västerbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (40-240). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (160-960) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 1–1,3 mm lång kortvinge med droppformad, välvd kroppsform. Svart eller brun med ljusare ben, halssköldens kanter och bakkroppsspetsen ljusare. Arten är mycket svårskild från flera närstående arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cypha apicalis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cypha apicalis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen i spridda landskap från Skåne till Västerbotten. Närmast i Danmark och Norge. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Hypocyphtini  
 • Släkte
  Cypha  
 • Art
  Cypha apicalis(Brisout de Barneville, 1863)
  Synonymer
  Hypocyptus nitidus Palm, 1936
  Cypha nitida (Palm, 1936)

Biologin är dåligt känd. Arten är påträffad i eller i anslutning till äldre träd; dels vid gamla ihåliga ekar och bokar med myror (främst Lasius brunneus), dels i gnagmjöl av träfjäril (Cossus cossus) på ek och poppel. Dessutom är arten både i Sverige och Danmark påträffad inomhus, i gammalt höavfall i ridstall och i sädesmagasin.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog, Inomhusmiljöer

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten hotas av en minskning av äldre lövträd i skogs- och kulturlandskapet. I inomhusmiljöer är förbättrad hygien och ändrade byggnadsformer (betonggolv i stället för jordgolv i stallar o. likn.) ett hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Skydda lokaler med äldre lövträd. Om möjligt bör man undvika att sanera det fåtal inomhuslokaler där arten ännu påträffas.

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 1 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 98: 11-28.

Palm, T. 1966. Kortvingar, häfte 4. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Hypocyphtini  
 • Släkte
  Cypha  
 • Art
  Cypha apicalis, (Brisout de Barneville, 1863)
  Synonymer
  Hypocyptus nitidus Palm, 1936
  Cypha nitida (Palm, 1936)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.