Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödbandad ristbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Cyrtanaspis phalerata
Rödbandad ristbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En spolformig svartbrun art som är 3,7 mm lång. Huvud, halssköld och ben är gulröda. Strax bakom skuldrorna finns på vardera täckvingen en stor röd fläck. Längre bak går ett brett rött band över bägge täckvingarna. Benen är kraftigt byggda.
Utbredning
Länsvis förekomst för rödbandad ristbagge Observationer i Sverige för rödbandad ristbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige endast känd från Öland. Närmast i Finland, Karelen och Estland. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Utvecklas sannolikt i lövved. I Mellaneuropa främst funnen på hassel, men även bok, lind, ek, ädelgran och lärk. Svenska fynd är gjorda på blommor, men också på enbuskar samt kvistar och grenar från rishögar. Endast i Mittlandsskogen på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (4-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (250-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 32 (16-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker sannolikt i död ved. I Mellaneuropa främst funnen på hassel, men även bok, lind, ek, ädelgran och lärk. Svenska fynd är gjorda på blommor, men också på enbuskar samt kvistar och grenar från rishögar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· hassel
· hassel
Dött träd
Dött träd
Levande träd
Levande träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Scraptiidae (ristbaggar), Släkte Cyrtanaspis, Art Cyrtanaspis phalerata (Germar, 1847) - rödbandad ristbagge Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Utvecklas sannolikt i lövved. I Mellaneuropa främst funnen på hassel, men även bok, lind, ek, ädelgran och lärk. Svenska fynd är gjorda på blommor, men också på enbuskar samt kvistar och grenar från rishögar. Endast i Mittlandsskogen på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (4-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (250-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 32 (16-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En spolformig svartbrun art som är 3,7 mm lång. Huvud, halssköld och ben är gulröda. Strax bakom skuldrorna finns på vardera täckvingen en stor röd fläck. Längre bak går ett brett rött band över bägge täckvingarna. Benen är kraftigt byggda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rödbandad ristbagge

Länsvis förekomst och status för rödbandad ristbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rödbandad ristbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige endast känd från Öland. Närmast i Finland, Karelen och Estland. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Scraptiidae - ristbaggar 
 • Underfamilj
  Anaspidinae  
 • Tribus
  Anaspidini  
 • Släkte
  Cyrtanaspis  
 • Art
  Cyrtanaspis phalerata(Germar, 1847) - rödbandad ristbagge

Larvutvecklingen sker sannolikt i död ved. I Mellaneuropa främst funnen på hassel, men även bok, lind, ek, ädelgran och lärk. Svenska fynd är gjorda på blommor, men också på enbuskar samt kvistar och grenar från rishögar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Avverkning av lövskog och eventuell omföring till barrskog.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Avverkningsskydd för de lokaler där arten påträffas.

Lindroth, C. H. 1933. Olikfotade skalbaggar, Heteromera. Svensk Insektfauna Nr. 27.

Lundberg, S. 1981. Sällsynta skalbaggar i Halltorps hage. Ent. Tidskr. 102: 135–137.

Palm , T. 1956. Anteckningar om svenska skalbaggar. Ent Tidskr. 77: 56–63.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. suppl. XVI: 300.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Scraptiidae - ristbaggar 
 • Underfamilj
  Anaspidinae  
 • Tribus
  Anaspidini  
 • Släkte
  Cyrtanaspis  
 • Art
  Cyrtanaspis phalerata, (Germar, 1847) - rödbandad ristbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.