Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Dacne rufifrons

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Dacne rufifrons
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En avlång, högvälvd skalbagge som blir 3 mm lång. Grundfärgen är svart, men vid täckvingarnas bas finns ett otydligt rödfärgat band och även deras sidokanter är ofta rödfärgade vid spetsen. Antenner och ben är gulröda. Antennernas tre sista leder är kraftigt utvidgade och bildar en tydlig antennklubba.
Utbredning
Länsvis förekomst för Dacne rufifrons Observationer i Sverige för Dacne rufifrons
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från Skåne. Länge var arten känd endast genom fynd från 1800-talet, men under 2016 har den återfunnits på flera lokaler i Malmö (Artportalen). Närmast i Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Västeuropa österut till östra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Är främst påträffad på trädsvampar, t.ex. fjällticka, på gamla bokar och ekar. Endast känd från Skåne. Inga fynd sedan 1800-talet. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Larvutvecklingen sker i trädsvampar på olika lövträdsarter, huvudsakligen i fjällticka (Polyporus squamosus) på t.ex. lönn, alm, ask, bok och hästkastanj, men är i Malmö även funnen på svavelticka växande på robinia (Robinia pseudoacacia). Arten förekommer nästan uteslutande på stående, ofta levande träd, bl.a. i parker och alléer. Larvutvecklingen tar endast någon månad. Den fullbildade skalbaggen tycks övervintra.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· skogslind
· skogslind
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· fjällticka
· fjällticka
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Erotylidae (trädsvampbaggar), Släkte Dacne, Art Dacne rufifrons (Fabricius, 1775) Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Är främst påträffad på trädsvampar, t.ex. fjällticka, på gamla bokar och ekar. Endast känd från Skåne. Inga fynd sedan 1800-talet. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En avlång, högvälvd skalbagge som blir 3 mm lång. Grundfärgen är svart, men vid täckvingarnas bas finns ett otydligt rödfärgat band och även deras sidokanter är ofta rödfärgade vid spetsen. Antenner och ben är gulröda. Antennernas tre sista leder är kraftigt utvidgade och bildar en tydlig antennklubba.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Dacne rufifrons

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Dacne rufifrons

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från Skåne. Länge var arten känd endast genom fynd från 1800-talet, men under 2016 har den återfunnits på flera lokaler i Malmö (Artportalen). Närmast i Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Västeuropa österut till östra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Erotylidae - trädsvampbaggar 
 • Underfamilj
  Erotylinae  
 • Tribus
  Dacnini  
 • Släkte
  Dacne  
 • Art
  Dacne rufifrons(Fabricius, 1775)

Larvutvecklingen sker i trädsvampar på olika lövträdsarter, huvudsakligen i fjällticka (Polyporus squamosus) på t.ex. lönn, alm, ask, bok och hästkastanj, men är i Malmö även funnen på svavelticka växande på robinia (Robinia pseudoacacia). Arten förekommer nästan uteslutande på stående, ofta levande träd, bl.a. i parker och alléer. Larvutvecklingen tar endast någon månad. Den fullbildade skalbaggen tycks övervintra.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· fjällticka - Polyporus squamosus (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Arten hotas i första hand av bristen på skadade gamla allé- och parkträd med rötsvampsangrepp.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddel. 33: 262.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 262.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2016. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Erotylidae - trädsvampbaggar 
 • Underfamilj
  Erotylinae  
 • Tribus
  Dacnini  
 • Släkte
  Dacne  
 • Art
  Dacne rufifrons, (Fabricius, 1775)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2016. © ArtDatabanken, SLU 2006.