Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Danacea nigritarsis

Organismgrupp Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl. Danacea nigritarsis
  Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal svagt glänsande art som är 4 mm lång. Grundfärgen ser normalt ut att vara gulbrun på grund av att kroppen delvis är täckt av gulbruna borst. Benen är ganska långa. Antennerna är delvis bruna samt enkelt byggda.
Utbredning
Länsvis förekomst för Danacea nigritarsis Observationer i Sverige för Danacea nigritarsis
Svensk förekomst
Påträffad, okänt om reproducerande
Endast känd genom en serie exemplar som, om etiketteringen är korrekt, är insamlade i Blekinge på 1800-talet. En feletikettering kan dock ej uteslutas. Ej funnen i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Mellan- och Östeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Larvutveckling dåligt känd, men arten utvecklas förmodligen i döda grenar. De fullbildade skalbaggarna påträffas vanligen i blommor på öppna, varma marker. Endast känd genom en serie exemplar som, om etiketteringen är korrekt, är insamlade i Blekinge på 1800-talet. En feletikettering kan dock ej uteslutas. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker förmodligen i döda grenar. De fullbildade skalbaggarna påträffas vanligen i blommor på torra, öppna marker.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Dasytidae (borstbaggar), Släkte Danacea, Art Danacea nigritarsis (Küster, 1850) Synonymer Danacaea nigritarsis (Küster, 1850)

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Larvutveckling dåligt känd, men arten utvecklas förmodligen i döda grenar. De fullbildade skalbaggarna påträffas vanligen i blommor på öppna, varma marker. Endast känd genom en serie exemplar som, om etiketteringen är korrekt, är insamlade i Blekinge på 1800-talet. En feletikettering kan dock ej uteslutas. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En långsmal svagt glänsande art som är 4 mm lång. Grundfärgen ser normalt ut att vara gulbrun på grund av att kroppen delvis är täckt av gulbruna borst. Benen är ganska långa. Antennerna är delvis bruna samt enkelt byggda.

Svensk förekomst Påträffad, okänt om reproducerande
Länsvis förekomst för Danacea nigritarsis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Danacea nigritarsis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd genom en serie exemplar som, om etiketteringen är korrekt, är insamlade i Blekinge på 1800-talet. En feletikettering kan dock ej uteslutas. Ej funnen i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Mellan- och Östeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cleroidea  
 • Familj
  Dasytidae - borstbaggar 
 • Underfamilj
  Danacaeinae  
 • Tribus
  Danacaeini  
 • Släkte
  Danacea  
 • Art
  Danacea nigritarsis(Küster, 1850)
  Synonymer
  Danacaea nigritarsis (Küster, 1850)

Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker förmodligen i döda grenar. De fullbildade skalbaggarna påträffas vanligen i blommor på torra, öppna marker.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Igenväxning av värmegynnade öppenmarker. Möjligen även klimatförsämring och hittills okända faktorer som har att göra med larvernas miljökrav.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Skydda lokaler där arten påträffas mot igenväxning och exploatering, samt förbättra om möjligt kunskaperna om dess biologi.

Koch, C. H. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologi Bd 2: 53–54. Krefeld.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cleroidea  
 • Familj
  Dasytidae - borstbaggar 
 • Underfamilj
  Danacaeinae  
 • Tribus
  Danacaeini  
 • Släkte
  Danacea  
 • Art
  Danacea nigritarsis, (Küster, 1850)
  Synonymer
  Danacaea nigritarsis (Küster, 1850)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.