Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Danacea pallipes

Organismgrupp Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl. Danacea pallipes
  Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal, svagt grönglänsande art som blir 4 mm lång. Grundfärgen är gulbrun genom att kroppen är delvis täckt av gulbruna borst. Benne är ganska långa. Antennerna är delvis bruna samt enkelt byggda.
Utbredning
Länsvis förekomst för Danacea pallipes Observationer i Sverige för Danacea pallipes
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
I Sverige är arten endast funnen vid Kullen i Skåne (1851 och 1953). Inga sentida fynd är kända. Närmast funnen i Estland samt, som införd, i Danmark. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker förmodligen i döda grenar. Utomlands är arten uppgiven från bok och fläder. De fullbildade skalbaggarna påträffas vanligen i blommor på öppna, varma marker. Endast påträffad på Kullen (1851 och 1953). Inga sentida fynd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker förmodligen i döda grenar. Utomlands är arten uppgiven från bok och fläder. De fullbildade skalbaggarna påträffas vanligen i blommor på öppna, varma marker.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Buskmark
Buskmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Dasytidae (borstbaggar), Släkte Danacea, Art Danacea pallipes (Panzer, 1793) Synonymer Danacaea pallipes (Panzer, 1793)

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker förmodligen i döda grenar. Utomlands är arten uppgiven från bok och fläder. De fullbildade skalbaggarna påträffas vanligen i blommor på öppna, varma marker. Endast påträffad på Kullen (1851 och 1953). Inga sentida fynd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En långsmal, svagt grönglänsande art som blir 4 mm lång. Grundfärgen är gulbrun genom att kroppen är delvis täckt av gulbruna borst. Benne är ganska långa. Antennerna är delvis bruna samt enkelt byggda.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Danacea pallipes

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Danacea pallipes

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten endast funnen vid Kullen i Skåne (1851 och 1953). Inga sentida fynd är kända. Närmast funnen i Estland samt, som införd, i Danmark. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cleroidea  
 • Familj
  Dasytidae - borstbaggar 
 • Underfamilj
  Danacaeinae  
 • Tribus
  Danacaeini  
 • Släkte
  Danacea  
 • Art
  Danacea pallipes(Panzer, 1793)
  Synonymer
  Danacaea pallipes (Panzer, 1793)

Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker förmodligen i döda grenar. Utomlands är arten uppgiven från bok och fläder. De fullbildade skalbaggarna påträffas vanligen i blommor på öppna, varma marker.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Igenväxning av värmegynnade öppenmarker. Möjligen även klimatförsämring och hittills okända faktorer som har att göra med artens larvutveckling.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Skydda de lokaler där arten påträffas från igenväxning och exploatering. Försök om möjligt utöka kunskapen om dess biologi.

Palm, T. 1955. Coleoptera med isolerad nordeuropeisk förekomst i Sverige. En sammanställning och kritisk granskning av i Cat. Col. 1939 upptagna eller senare meddelade arter. Opusc. Ent. 20: 114–115.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cleroidea  
 • Familj
  Dasytidae - borstbaggar 
 • Underfamilj
  Danacaeinae  
 • Tribus
  Danacaeini  
 • Släkte
  Danacea  
 • Art
  Danacea pallipes, (Panzer, 1793)
  Synonymer
  Danacaea pallipes (Panzer, 1793)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.