Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Dasytes nigrocyaneus

Organismgrupp Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl. Dasytes nigrocyaneus
  Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal, svart skalbagge som är 4 mm lång. Översidan är svagt blåglänsande samt täckt med en snett uppstående fin behåring. Halsskölden är opunkterad och blank. Benen är ganska långa.
Utbredning
Länsvis förekomst för Dasytes nigrocyaneus Observationer i Sverige för Dasytes nigrocyaneus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, Småland och Öland. Närmast i Danmark. Utanför Norden är arten endast känd från Frankrike, Schweiz, Tyskland, Ungern och Slovakien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker i död ved, främst av ek. Knuten till gamla ädellövskogsbestånd. Känd från Skåne, Blekinge, Småland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (50-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (200-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker förmodligen i död ved. Enligt utländska uppgifter är arten kläckt ur bark och ved av ek, liksom ur trädsvamp på bok. De fullbildade skalbaggarna är i Sverige påträffade på blommande hagtorn, ofta i anslutning till äldre bestånd av ädellövträd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· ekar
· ekar
Dött träd
Dött träd
Levande träd
Levande träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Dasytidae (borstbaggar), Släkte Dasytes, Art Dasytes nigrocyaneus Mulsant & Rey, 1868 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i död ved, främst av ek. Knuten till gamla ädellövskogsbestånd. Känd från Skåne, Blekinge, Småland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (50-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (200-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En långsmal, svart skalbagge som är 4 mm lång. Översidan är svagt blåglänsande samt täckt med en snett uppstående fin behåring. Halsskölden är opunkterad och blank. Benen är ganska långa.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Dasytes nigrocyaneus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Dasytes nigrocyaneus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, Småland och Öland. Närmast i Danmark. Utanför Norden är arten endast känd från Frankrike, Schweiz, Tyskland, Ungern och Slovakien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cleroidea  
 • Familj
  Dasytidae - borstbaggar 
 • Underfamilj
  Dasytinae  
 • Tribus
  Dasytini  
 • Släkte
  Dasytes  
 • Art
  Dasytes nigrocyaneusMulsant & Rey, 1868

Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker förmodligen i död ved. Enligt utländska uppgifter är arten kläckt ur bark och ved av ek, liksom ur trädsvamp på bok. De fullbildade skalbaggarna är i Sverige påträffade på blommande hagtorn, ofta i anslutning till äldre bestånd av ädellövträd.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
På grund av våra bristfälliga kunskaper om artens biologi är det svårt att fastställa detaljerade hotorsaker, men kopplingen till äldre lövträdsbestånd gör arten känslig för skogsbruksåtgärder.


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara äldre lövträdsbestånd i sydöstra Sverige och förbättra kunskaperna om artens biologi.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rinden-Käfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. suppl. XVI.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cleroidea  
 • Familj
  Dasytidae - borstbaggar 
 • Underfamilj
  Dasytinae  
 • Tribus
  Dasytini  
 • Släkte
  Dasytes  
 • Art
  Dasytes nigrocyaneus, Mulsant & Rey, 1868
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. © ArtDatabanken, SLU 2006.