Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Deraeocoris trifasciatus

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Deraeocoris trifasciatus
  Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt stor och robust ängsskinnbagge. Kroppslängd 8,5–12,0 mm. Teckningen är mycket varierande, men är generellt vackert tecknad i lätt glänsande rött och svart med tydlig punktering. Huvudet är förhållandevis litet och oftast svart med rödaktiga ögon. Halsskölden är svart med röda sidokanter. Skutellen är röd med svart framkant. Täckvingar tecknade i rött och svart. Benen är röda och svarta med ljusare teckningar. Nästan helt röda eller helt svarta individer förekommer.
Utbredning
Länsvis förekomst för Deraeocoris trifasciatus Observationer i Sverige för Deraeocoris trifasciatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
D. trifasciatus är i Sverige funnen på fem lokaler i Uppland (Stockholmsområdet). Arten är funnen vidare söderut till Medelhavsområdet, och österut till Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten är funnen i Danmark och södra Finland och vidare söderut till Medelhavsområdet, och österut till Kaukasus. I Sverige har arten en mycket begränsad utbredning, bara funnen på 7 lokaler i Uppland (Stockholmsområdet). Förekommer i hagmarker och parker/trädgårdar. Predator på insekter på lövträd, hos oss främst äpple. Arten är uppsendeväckande så mörkertalet är relativt lågt. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (7-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (600-3000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (28-120) km². Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Ekologi
Släktet Deraeocoris skiljer sig från andra ängskinnbaggar genom att vara rovlevande. Den här arten livnär sig på små leddjur, bla bladlöss och smålarver, på lövträd och blommande fruktträd. I Sverige är arten främst funnen äpple, men är i andra länder även funnen på ek, hagtorn, oxel, och slån. Arten övervintrar i äggstadiet. Vuxna individer kan ses ifrån mitten av juni till juli.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· bladloppor
· bladloppor
· bladlöss
· bladlöss
· fjärilar
· fjärilar
· leddjur
· leddjur
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· aplar
· aplar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Miridae (ängsskinnbaggar), Släkte Deraeocoris, Art Deraeocoris trifasciatus (Linnaeus, 1767) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten är funnen i Danmark och södra Finland och vidare söderut till Medelhavsområdet, och österut till Kaukasus. I Sverige har arten en mycket begränsad utbredning, bara funnen på 7 lokaler i Uppland (Stockholmsområdet). Förekommer i hagmarker och parker/trädgårdar. Predator på insekter på lövträd, hos oss främst äpple. Arten är uppsendeväckande så mörkertalet är relativt lågt. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (7-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (600-3000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (28-120) km². Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ac(iv)+2ac(iv)).
En relativt stor och robust ängsskinnbagge. Kroppslängd 8,5–12,0 mm. Teckningen är mycket varierande, men är generellt vackert tecknad i lätt glänsande rött och svart med tydlig punktering. Huvudet är förhållandevis litet och oftast svart med rödaktiga ögon. Halsskölden är svart med röda sidokanter. Skutellen är röd med svart framkant. Täckvingar tecknade i rött och svart. Benen är röda och svarta med ljusare teckningar. Nästan helt röda eller helt svarta individer förekommer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Deraeocoris trifasciatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Deraeocoris trifasciatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.D. trifasciatus är i Sverige funnen på fem lokaler i Uppland (Stockholmsområdet). Arten är funnen vidare söderut till Medelhavsområdet, och österut till Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Deraeocorinae  
 • Släkte
  Deraeocoris  
 • Art
  Deraeocoris trifasciatus(Linnaeus, 1767)

Släktet Deraeocoris skiljer sig från andra ängskinnbaggar genom att vara rovlevande. Den här arten livnär sig på små leddjur, bla bladlöss och smålarver, på lövträd och blommande fruktträd. I Sverige är arten främst funnen äpple, men är i andra länder även funnen på ek, hagtorn, oxel, och slån. Arten övervintrar i äggstadiet. Vuxna individer kan ses ifrån mitten av juni till juli.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö, Lövskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· bladloppor - Psylloidea (Har betydelse)
· bladlöss - Aphidoidea (Har betydelse)
· fjärilar - Lepidoptera (Har betydelse)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· aplar - Malus (Viktig)
Igenväxning av lämpliga hagmarker med ek, vildapel, hagtorn mm. Arten är funnen på relativt få lokaler så effekten av fragmentering är även ett hot mot arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Miljögifter (Stor negativ effekt)
Bevara äldre ekar på hagmarker liksom äppelträd (vildapel) och hagtorn.

Gaun, S. 1974. Blomsteræger. Danmarks Fauna 81. Dansk Naturhistorisk Forening. Köpenhamn.

Wachmann, E. 1989. Wanzen. NJN Naturfürer. Verlag Neumann-Neudamm, Melsungen.Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. 2004. Wanzen 2. Die Tierwelt Deutschland 75: 1–294.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Deraeocorinae  
 • Släkte
  Deraeocoris  
 • Art
  Deraeocoris trifasciatus, (Linnaeus, 1767)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.