Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Dermestoides sanguinicollis

Organismgrupp Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl. Dermestoides sanguinicollis
  Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En vackert färgad, långsmal skalbagge med en kroppslängd av c:a nio millimeter. Täckvingarna är mörkblå och halsskölden röd. Antennernas tre sista leder är kraftigt förstorade och bildar en tydlig klubba.
Utbredning
Länsvis förekomst för Dermestoides sanguinicollis Observationer i Sverige för Dermestoides sanguinicollis
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Arten påträffades på 1800-talet i Småland och på Öland. Dessa är de enda fynden i hela norra Europa. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa österut till Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Lever som rovdjur på vedlevande insektsarter i ekar med angrepp av större ekbock (Cerambyx cerdo). Uppges vara påträffad i Småland och på Öland på 1800-talet. Dessa är de enda fynden i hela norra Europa. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Lever som rovdjur på vedlevande insekter i grova ekar, gärna med angrepp av större ekbock (Cerambyx cerdo). Närmare detaljer om artens näringsekologi är ej kända. I Tjeckien uppges larver av skeppsvarvsfluga (Lymexylon navale) vara det främsta bytesdjuret.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
· skalbaggar
· skalbaggar
· skeppsvarvsfluga
· skeppsvarvsfluga
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cleridae (brokbaggar), Släkte Dermestoides, Art Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1787) Synonymer Orthopleura sanguinicollis (Fabricius, 1787)

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Lever som rovdjur på vedlevande insektsarter i ekar med angrepp av större ekbock (Cerambyx cerdo). Uppges vara påträffad i Småland och på Öland på 1800-talet. Dessa är de enda fynden i hela norra Europa. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En vackert färgad, långsmal skalbagge med en kroppslängd av c:a nio millimeter. Täckvingarna är mörkblå och halsskölden röd. Antennernas tre sista leder är kraftigt förstorade och bildar en tydlig klubba.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Dermestoides sanguinicollis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Dermestoides sanguinicollis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten påträffades på 1800-talet i Småland och på Öland. Dessa är de enda fynden i hela norra Europa. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa österut till Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cleroidea  
 • Familj
  Cleridae - brokbaggar 
 • Underfamilj
  Enopliinae  
 • Släkte
  Dermestoides  
 • Art
  Dermestoides sanguinicollis(Fabricius, 1787)
  Synonymer
  Orthopleura sanguinicollis (Fabricius, 1787)

Lever som rovdjur på vedlevande insekter i grova ekar, gärna med angrepp av större ekbock (Cerambyx cerdo). Närmare detaljer om artens näringsekologi är ej kända. I Tjeckien uppges larver av skeppsvarvsfluga (Lymexylon navale) vara det främsta bytesdjuret.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
· skalbaggar - Coleoptera (Viktig)
· skeppsvarvsfluga - Lymexylon navale (Viktig)
Den mycket stora utrensning av gamla ekar som genomfördes på vissa ställen såväl på mellersta Öland som på fastlandet i slutet av 1800- och början av 1900-talet förstörde förmodligen födobasen för denna sannolikt mycket krävande art. Många tusen gammelekar försvann bl.a. i trakten av Halltorp i början av 1900-talet, och kvar blev endast några tiotal av jätteekarna.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Skulle arten mot förmodan påträffas igen bör förutom reservatsavsättningar även speciella artinriktade vårdåtgärder komma i fråga.

Grill, C. 1896. Catalogus Coleopterorum Scandinaviae, Daniae et Fenniae. p. 241, 410. Stockholm.

Horion, A. 1953. Faunistik de mitteleuropäischen Käfer. III:162. München.

Lundberg, S. 1978. Skalbaggar som inte återfunnits. Ent. Tidskr. 99: 124.

Palm, T. 1955. Coleoptera med en isolerad nordeuropeisk förekomst i Sverige. Opusc. Ent. 20: 115.

Kolibác J. 2002: Description of the larva of Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1782). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 87: 41-45.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cleroidea  
 • Familj
  Cleridae - brokbaggar 
 • Underfamilj
  Enopliinae  
 • Släkte
  Dermestoides  
 • Art
  Dermestoides sanguinicollis, (Fabricius, 1787)
  Synonymer
  Orthopleura sanguinicollis (Fabricius, 1787)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.