Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  björkpraktbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Praktbaggar Dicerca furcata
Björkpraktbagge Skalbaggar, Praktbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
14–22 mm. Kropp långsträckt med täckvingarnas spetsar utdragna i ett smalt, cirka 2 mm långt utskott. Grundfärgen är brunsvart (ibland med metallgrön lyster), med starkt bronsfärgade partier, som på täckvingarna bildar nästan kvadratiska glänsande fläckar. Benen är kraftigt byggda och antennerna är förhållandevis korta.
Utbredning
Länsvis förekomst för björkpraktbagge Observationer i Sverige för björkpraktbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare utbredd från Småland till Lule lappmark med vissa luckor. Artens status i den södra delen av landet är osäker, möjligen finns fortfarande en individfattig population i Kalmar län. Fynd efter 1990 finns från norra Värmland, nordöstra Dalarna och nordvästra Hälsingland, med en mer sammanhängande utbredning främst i Västerbottens och Norrbottens inland. Närmast i Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från östra Mellaneuropa till Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutvecklingen sker i hård och torr björkved, i stående torrträd och högstubbar. Påträffad från Småland till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (60-400). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (240-1600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i hård och torr ved på stående torrträd och högstubbar av björk. Arten har även konstaterats i asp.
Främst på snabbt barkfallna ytor med silvervit ved, ofta där björksplintborre förut angripit kambiet, eller efter att trädet dött av brand. Larvgnagen kan fortgå i åtskilliga år i samma träd. De breda, platta larvgångarna påträffas främst i gränszonen mellan mycket hård, soltorkad ved och lite mjukare, vitrötad ved. Kläckhålen är spetsvinkligt ovala och mycket karaktäristiska. Larvutvecklingen tar minst tre år och den fullbildade insekten kläcks på eftersommaren eller tidig höst. Den övervintrar och visar sig framme på solexponerade, gärna branddödade björkar i juni och början av juli.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
Dött träd
Dött träd
· björkar
· björkar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Buprestidae (praktbaggar), Släkte Dicerca, Art Dicerca furcata (Thunberg, 1787) - björkpraktbagge Synonymer Dicerca acuminata (Pallas, 1782) nec (De Geer, 1774)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i hård och torr björkved, i stående torrträd och högstubbar. Påträffad från Småland till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (60-400). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (240-1600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
14–22 mm. Kropp långsträckt med täckvingarnas spetsar utdragna i ett smalt, cirka 2 mm långt utskott. Grundfärgen är brunsvart (ibland med metallgrön lyster), med starkt bronsfärgade partier, som på täckvingarna bildar nästan kvadratiska glänsande fläckar. Benen är kraftigt byggda och antennerna är förhållandevis korta.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för björkpraktbagge

Länsvis förekomst och status för björkpraktbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för björkpraktbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare utbredd från Småland till Lule lappmark med vissa luckor. Artens status i den södra delen av landet är osäker, möjligen finns fortfarande en individfattig population i Kalmar län. Fynd efter 1990 finns från norra Värmland, nordöstra Dalarna och nordvästra Hälsingland, med en mer sammanhängande utbredning främst i Västerbottens och Norrbottens inland. Närmast i Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från östra Mellaneuropa till Japan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Buprestoidea  
 • Familj
  Buprestidae - praktbaggar 
 • Underfamilj
  Chrysochroinae  
 • Tribus
  Dicercini  
 • Släkte
  Dicerca  
 • Art
  Dicerca furcata(Thunberg, 1787) - björkpraktbagge
  Synonymer
  Dicerca acuminata (Pallas, 1782) nec (De Geer, 1774)

Larvutvecklingen sker i hård och torr ved på stående torrträd och högstubbar av björk. Arten har även konstaterats i asp.
Främst på snabbt barkfallna ytor med silvervit ved, ofta där björksplintborre förut angripit kambiet, eller efter att trädet dött av brand. Larvgnagen kan fortgå i åtskilliga år i samma träd. De breda, platta larvgångarna påträffas främst i gränszonen mellan mycket hård, soltorkad ved och lite mjukare, vitrötad ved. Kläckhålen är spetsvinkligt ovala och mycket karaktäristiska. Larvutvecklingen tar minst tre år och den fullbildade insekten kläcks på eftersommaren eller tidig höst. Den övervintrar och visar sig framme på solexponerade, gärna branddödade björkar i juni och början av juli.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Barrskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
Björkpraktbaggen hotas av att mängden grova björkar minskat genom flera decenniers aktiv lövbekämpning i det boreala skogslandskapet, samt uteblivna bränder.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Björkpraktbaggen gynnas av såväl naturvårdsbränning i björkrika bestånd som lämnande av grova björkar efter slutavverkning. Avblåsta björkar på hyggen har visat sig utnyttjas av arten. Björk bör tillåtas växa upp till grova dimensioner i den brukade skogen.

Bilý, S. 1982. The Buprestidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 10: 37–38.

Ehnström, B. & Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken, Uppsala.

Palm, T. 1951. Die Holz- und Rindenkäfer der nordschwedischen Laubbäume. Medd. fr. Statens skogsforskn. Inst. Bd. 40(2): 161–164.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. Rev. Lars-Ove Wikars 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Buprestoidea  
 • Familj
  Buprestidae - praktbaggar 
 • Underfamilj
  Chrysochroinae  
 • Tribus
  Dicercini  
 • Släkte
  Dicerca  
 • Art
  Dicerca furcata, (Thunberg, 1787) - björkpraktbagge
  Synonymer
  Dicerca acuminata (Pallas, 1782) nec (De Geer, 1774)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. Rev. Lars-Ove Wikars 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.