Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bagous elegans

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Bagous elegans
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4,5–7,5 mm lång vivel med alldeles omisskännligt utseende. Kroppen är långsträckt cylindrisk med långa ben, täckvingarna vid spetsen utdragna i två divergerande utskott. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Halssköld och täckvingar är längsrandiga i ljusare och mörkare brunt.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bagous elegans Observationer i Sverige för Bagous elegans
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige känd genom ett fynd i Blekinge vid Mörrumsåns mynning 1940 (Palm 1943) samt ett fynd från Skåne, Vomb 1960. Inga sentida fynd är gjorda, men undanskymt levnadssätt och bristande efterforskning gör att mörkertalet kan vara högt. Närmast förekommer arten i Danmark och i Baltikum, men saknas i övriga Norden. I Danmark betraktades arten länge som en raritet, men har sedan levnadssättet utretts kunnat påträffas på flera lokaler. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Centralasien, men med en mycket fragmenterad förekomst (East-Curculio Team 2011).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Lever på vass (Phragmites australis) men är i Polen även noterad från rörflen (Phalaris arundinacea). Arten förekommer i stillaflytande vattendrag och längs vågexponerade sjöstränder på sandbotten med rent vatten. Känd genom ett fynd från Blekinge (Mörrum 1940) samt ett fynd från Skåne (Vomb, 1960-talet). Inga sentida fynd, men undanskymt levnadssätt och bristande efterforskning gör att mörkertalet kan vara högt. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på vass (Phragmites australis) men är i Polen även noterad från rörflen (Phalaris arundinacea). Arten förekommer i stillaflytande vattendrag och längs vågexponerade sjöstränder på sandbotten med rent vatten. Främst hittas den i de solexponerade yttre partierna där bestånden glesar ut. Arten saknar flygförmåga och är dessutom känslig mot föroreningar och kraftig påväxt av alger, vilket har begränsat dess förekomst i Europa till ett fåtal områden med lämpliga biotoper. Larvutveckling och förpuppning sker under vattenytan i stänglarna. Den nya generationen fullbildade skalbaggarna kan påträffas från mitten av augusti och övervintrar i vasstänglar under vattenytan. De påträffas sedan på värdväxten under fortplantningsperioden på våren (East-Curculio Team 2011, Mahler 1987).
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· vass
· vass
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Bagous, Art Bagous elegans (Fabricius, 1801) Synonymer Dicranthus elegans (Fabricius, 1801)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Lever på vass (Phragmites australis) men är i Polen även noterad från rörflen (Phalaris arundinacea). Arten förekommer i stillaflytande vattendrag och längs vågexponerade sjöstränder på sandbotten med rent vatten. Känd genom ett fynd från Blekinge (Mörrum 1940) samt ett fynd från Skåne (Vomb, 1960-talet). Inga sentida fynd, men undanskymt levnadssätt och bristande efterforskning gör att mörkertalet kan vara högt. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 4,5–7,5 mm lång vivel med alldeles omisskännligt utseende. Kroppen är långsträckt cylindrisk med långa ben, täckvingarna vid spetsen utdragna i två divergerande utskott. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Halssköld och täckvingar är längsrandiga i ljusare och mörkare brunt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bagous elegans

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bagous elegans

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige känd genom ett fynd i Blekinge vid Mörrumsåns mynning 1940 (Palm 1943) samt ett fynd från Skåne, Vomb 1960. Inga sentida fynd är gjorda, men undanskymt levnadssätt och bristande efterforskning gör att mörkertalet kan vara högt. Närmast förekommer arten i Danmark och i Baltikum, men saknas i övriga Norden. I Danmark betraktades arten länge som en raritet, men har sedan levnadssättet utretts kunnat påträffas på flera lokaler. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Centralasien, men med en mycket fragmenterad förekomst (East-Curculio Team 2011).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous elegans(Fabricius, 1801)
  Synonymer
  Dicranthus elegans (Fabricius, 1801)

Lever på vass (Phragmites australis) men är i Polen även noterad från rörflen (Phalaris arundinacea). Arten förekommer i stillaflytande vattendrag och längs vågexponerade sjöstränder på sandbotten med rent vatten. Främst hittas den i de solexponerade yttre partierna där bestånden glesar ut. Arten saknar flygförmåga och är dessutom känslig mot föroreningar och kraftig påväxt av alger, vilket har begränsat dess förekomst i Europa till ett fåtal områden med lämpliga biotoper. Larvutveckling och förpuppning sker under vattenytan i stänglarna. Den nya generationen fullbildade skalbaggarna kan påträffas från mitten av augusti och övervintrar i vasstänglar under vattenytan. De påträffas sedan på värdväxten under fortplantningsperioden på våren (East-Curculio Team 2011, Mahler 1987).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sjöar

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· vass - Phragmites australis (Viktig)
Artens utbredning och eventuella hotstatus är alldeles otillräckligt känd.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Arten behöver inventeras för att fastställa aktuell förekomst status och hotbild.

East-Curculio Team (2011) Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of West Palaearctic. Bagous. Snudebiller 12

Mahler, V. (1987) Sjette tillæg til Fortegnelse over Danmarks biller. Entomologiske Meddelelser 54 (3), s.181-235

Palm, T. 1943. För Sverige nya Coleoptera. VII. Entomologisk Tidskrift 64: 160–164.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous elegans, (Fabricius, 1801)
  Synonymer
  Dicranthus elegans (Fabricius, 1801)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.