Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Dicronychus equisetioides

Organismgrupp Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare Dicronychus equisetioides
  Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 9 mm lång, smal och spolformig, svart knäppare. Ovansidan är täckt med tydlig grå behåring. Halssköldens bakhörn är utdragna i snett bakåtriktade spetsar. Med hjälp av en hopptapp på undersidan kan baggen göra ett hopp upp i luften om den faller på rygg. Mycket svår att skilja från den närstående arten D. equiseti.
Utbredning
Länsvis förekomst för Dicronychus equisetioides Observationer i Sverige för Dicronychus equisetioides
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige endast känd från Skåne och Halland. Flertalet fynd är gjorda i östra Skåne. Arten är relativt nyligen beskriven och var tidigare sammanblandad med D. equiseti, varför dess totala utbredningsområde inte är känt. Närmast i Danmark och Baltikum (Lettland), men det är sannolikt att uppgifter om fynd av D. equiseti från t.ex. Norge åtminstone delvis härrör sig till D. equisetoides. I övrigt är arten rapporterad från Mellaneuropa, men har säkert en större utbredning.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker vid växtrötter på torra, öppna sandmarker med gles vegetation. På sandgräshedar med borsttåtel- eller sandstäppsvegetation, sandiga ljunghedar samt kustnära flygsandfält med vegetation av dyngräs eller borsttåtel. Endast påträffad på kustnära lokaler i östra Skåne och Halland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2500 (2000-3000) km² och förekomstarean (AOO) till 240 (160-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker vid växtrötter på torra, öppna sandmarker med gles vegetation. På sandgräshedar med borsttåtel- eller sandstäppsvegetation, sandiga ljunghedar samt kustnära flygsandfält med vegetation av dyngräs eller borsttåtel. Den fullbildade skalbaggen påträffas under våren och försommaren. Den kan då iakttas svärmande över vegetationen dagtid, men påträffas oftare under till exempel stenar, växtdelar eller ljung.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gräs
· gräs
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Elateridae (knäppare), Släkte Dicronychus, Art Dicronychus equisetioides Lohse, 1976 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker vid växtrötter på torra, öppna sandmarker med gles vegetation. På sandgräshedar med borsttåtel- eller sandstäppsvegetation, sandiga ljunghedar samt kustnära flygsandfält med vegetation av dyngräs eller borsttåtel. Endast påträffad på kustnära lokaler i östra Skåne och Halland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2500 (2000-3000) km² och förekomstarean (AOO) till 240 (160-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En 9 mm lång, smal och spolformig, svart knäppare. Ovansidan är täckt med tydlig grå behåring. Halssköldens bakhörn är utdragna i snett bakåtriktade spetsar. Med hjälp av en hopptapp på undersidan kan baggen göra ett hopp upp i luften om den faller på rygg. Mycket svår att skilja från den närstående arten D. equiseti.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Dicronychus equisetioides

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Dicronychus equisetioides

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige endast känd från Skåne och Halland. Flertalet fynd är gjorda i östra Skåne. Arten är relativt nyligen beskriven och var tidigare sammanblandad med D. equiseti, varför dess totala utbredningsområde inte är känt. Närmast i Danmark och Baltikum (Lettland), men det är sannolikt att uppgifter om fynd av D. equiseti från t.ex. Norge åtminstone delvis härrör sig till D. equisetoides. I övrigt är arten rapporterad från Mellaneuropa, men har säkert en större utbredning.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Cardiophorinae  
 • Tribus
  Cardiophorini  
 • Släkte
  Dicronychus  
 • Art
  Dicronychus equisetioidesLohse, 1976

Larvutvecklingen sker vid växtrötter på torra, öppna sandmarker med gles vegetation. På sandgräshedar med borsttåtel- eller sandstäppsvegetation, sandiga ljunghedar samt kustnära flygsandfält med vegetation av dyngräs eller borsttåtel. Den fullbildade skalbaggen påträffas under våren och försommaren. Den kan då iakttas svärmande över vegetationen dagtid, men påträffas oftare under till exempel stenar, växtdelar eller ljung.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gräs - Poaceae (Viktig)
Främst hotad av igenväxning av sandfält och kustdyner som följd av bland annat minskande bete och ökat kvävenedfall, samt exploatering av de aktuella områdena.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd på sandfält. Igenväxning av kusthedar och flygsanddyner p.g.a. upphörd hävd eller kvävenedfall måste motverkas med lämpliga skötselåtgärder. Slitage från det rörliga friluftslivet kan vara en negativ faktor i vissa områden.

Baranowski, R. 1980. Intressanta skalbaggsfynd 5. Ent. Tidskr. 101: 99–106.

Ljungberg, H. 2004. Skalbaggar i halländska sanddyner och kusthedar. Länsstyrelsen i Hallands län, Enheten för naturvård & miljöövervakning, meddelande 2004:6.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Cardiophorinae  
 • Tribus
  Cardiophorini  
 • Släkte
  Dicronychus  
 • Art
  Dicronychus equisetioides, Lohse, 1976
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.