Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Lopheros rubens

Organismgrupp Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl. Lopheros rubens
  Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket vacker, platt skalbagge som är svart men med skarpt blodröda täckvingar, blodröd halssköld och kraftigt utvecklade antenner. Kroppslängden är 10 mm. Halsskölden är försedd med en längs- och en tvärlist vilka korsar varandra mitt på halsskölden. Täckvingarnas skulptur består av skarpa, längsgående ribbor och talrika, fyrkantiga gropar ordnade i rader i mellanrummen mellan dessa.
Utbredning
Länsvis förekomst för Lopheros rubens Observationer i Sverige för Lopheros rubens
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen i några landskap från Östergötland till Västerbotten. Mycket få sentida fynd. Närmast utanför Sverige är arten funnen i Norge och Finland samt i Estland och Lettland. Den är även påträffad i Mellaneuropas bergstrakter.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Larvutvecklingen sker i äldre död ved, främst i grova barrträdsstammar, särskilt av gran, men även i bok och ek. Funnen i några landskap från Östergötland till Västerbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i rödmurken, starkt nedbruten ved i döda träd, främst granArten är påträffad flygande i gammal granskog med inslag av gamla högstubbar samt i anslutning till gamla sågspånshögar, där den troligen också har utvecklats. Den har även påträffats i en död bokstubbe. Larverna är tröga och lever möjligen som rovdjur på andra insektslarver och små daggmaskar. Larvutvecklingen är ettårig och den fullbildade skalbaggen visar sig i juni, då den kryper på döda trädstammar eller kan ses sakta flygande i solskenet.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Lycidae (rödvingebaggar), Släkte Lopheros, Art Lopheros rubens (Gyllenhal, 1817) Synonymer Dictyopterus rubens (Gyllenhal, 1817)

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i äldre död ved, främst i grova barrträdsstammar, särskilt av gran, men även i bok och ek. Funnen i några landskap från Östergötland till Västerbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
En mycket vacker, platt skalbagge som är svart men med skarpt blodröda täckvingar, blodröd halssköld och kraftigt utvecklade antenner. Kroppslängden är 10 mm. Halsskölden är försedd med en längs- och en tvärlist vilka korsar varandra mitt på halsskölden. Täckvingarnas skulptur består av skarpa, längsgående ribbor och talrika, fyrkantiga gropar ordnade i rader i mellanrummen mellan dessa.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Lopheros rubens

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Lopheros rubens

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen i några landskap från Östergötland till Västerbotten. Mycket få sentida fynd. Närmast utanför Sverige är arten funnen i Norge och Finland samt i Estland och Lettland. Den är även påträffad i Mellaneuropas bergstrakter.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cantharoidea  
 • Familj
  Lycidae - rödvingebaggar 
 • Underfamilj
  Erotinae  
 • Tribus
  Erotini  
 • Släkte
  Lopheros  
 • Art
  Lopheros rubens(Gyllenhal, 1817)
  Synonymer
  Dictyopterus rubens (Gyllenhal, 1817)

Larvutvecklingen sker i rödmurken, starkt nedbruten ved i döda träd, främst granArten är påträffad flygande i gammal granskog med inslag av gamla högstubbar samt i anslutning till gamla sågspånshögar, där den troligen också har utvecklats. Den har även påträffats i en död bokstubbe. Larverna är tröga och lever möjligen som rovdjur på andra insektslarver och små daggmaskar. Larvutvecklingen är ettårig och den fullbildade skalbaggen visar sig i juni, då den kryper på döda trädstammar eller kan ses sakta flygande i solskenet.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
L. rubens hotas främst av bristen på sådana gamla barrträdsbestånd med större mängder av död, rödmurken ved som utgör dess livsmiljö. Arten verkar snabbt ha blivit alltmera sällsynt, och genom den fragmentering av naturskogsliknande delar som vi har i barrskogslandskapet drabbas den lätt av kontinuitetsbrott i substrattillgång och försvinner från hela regioner.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara alla urskogsliknande granbestånd som ännu finns kvar. Detta gäller främst inlands- och kusttrakterna i de mellersta delarna av landet. Undvik att köra sönder gamla rödmurkna granlågor i bestånden. Spar alltid en del vindfällen i samband med stormskador.

Ehnström, B. 2008. Åtgärdsprogram för rönnpraktbagge, 2008–2010. Naturvårdsverket, Rapport 5818.

Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. 1979. Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 6: 12.

Horion, A. 1953. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. III: 2–3.

Palm, T. 1931. Om Coleopterfunan i Ombergstrakten. Ent. Tidskr. 52: 68.

Palm, T. 1938. Några skalbaggslokaler vid Norrlands sydgräns. Ent. Tidskr. 59: 112–122.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 236.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cantharoidea  
 • Familj
  Lycidae - rödvingebaggar 
 • Underfamilj
  Erotinae  
 • Tribus
  Erotini  
 • Släkte
  Lopheros  
 • Art
  Lopheros rubens, (Gyllenhal, 1817)
  Synonymer
  Dictyopterus rubens (Gyllenhal, 1817)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.