Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  orangefläckig brunbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Dircaea australis
Orangefläckig brunbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 8–12 mm lång skalbagge med slank, spolformig kropp och långa ben. Svart, vardera täckvingen med två rödgula fläckar.
Utbredning
Länsvis förekomst för orangefläckig brunbagge Observationer i Sverige för orangefläckig brunbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast påträffad i östra Småland. Saknas i de övriga nordiska länderna samt i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till de östra delarna av Mellan- och Sydeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(i,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever i starkt vitrötad ved i stammar och grenar av olika lövträd, t.ex. ek, bok, björk, klibbal och rönn. I Norden endast påträffad i östra Småland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i starkt vitrötad ved i stammar och grenar av olika lövträd, t.ex. ek, bok, björk, klibbal och rönn. Framför allt i ved angripen av svampar av släktet Trametes, gärna i gallrade stammar och grövre avverkningsavfall. Under 1960-talet tycktes arten gynnas lokalt av herbicidbehandling av lövträd på hyggen. Larvutvecklingen är tvåårig. Den fullbildade skalbaggen påträffas främst i juni, ofta på stubbar av lövträd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· asp
· asp
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· rönn
· rönn
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· lädertickor
· lädertickor
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Melandryidae (brunbaggar), Släkte Dircaea, Art Dircaea australis Fairmaire, 1856 - orangefläckig brunbagge Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(i,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever i starkt vitrötad ved i stammar och grenar av olika lövträd, t.ex. ek, bok, björk, klibbal och rönn. I Norden endast påträffad i östra Småland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,iii,iv)).

Åtgärdsprogram Fastställt
En 8–12 mm lång skalbagge med slank, spolformig kropp och långa ben. Svart, vardera täckvingen med två rödgula fläckar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för orangefläckig brunbagge

Länsvis förekomst och status för orangefläckig brunbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för orangefläckig brunbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast påträffad i östra Småland. Saknas i de övriga nordiska länderna samt i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till de östra delarna av Mellan- och Sydeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Melandryidae - brunbaggar 
 • Underfamilj
  Melandryinae  
 • Tribus
  Dircaeini  
 • Släkte
  Dircaea  
 • Art
  Dircaea australisFairmaire, 1856 - orangefläckig brunbagge

Larvutvecklingen sker i starkt vitrötad ved i stammar och grenar av olika lövträd, t.ex. ek, bok, björk, klibbal och rönn. Framför allt i ved angripen av svampar av släktet Trametes, gärna i gallrade stammar och grövre avverkningsavfall. Under 1960-talet tycktes arten gynnas lokalt av herbicidbehandling av lövträd på hyggen. Larvutvecklingen är tvåårig. Den fullbildade skalbaggen påträffas främst i juni, ofta på stubbar av lövträd.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Triviallövskog, Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· asp - Populus tremula (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· lädertickor - Trametes (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas av den minskade mängden lövträd i skogsmark.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Spara lövträd vid avverkningar, öka lövinslaget.

Åtgärdsprogram Fastställt

Palm, T. 1950. Våra Dircaea-arter med särskild hänsyn till D. australis Fairm. (Col. Serropalpidae). Opusc. Ent. 15: 11–16.

Widenfalk, R. 1967. Anteckningar om svenska skalbaggar. 2. Ent. Tidskr. 88: 226–228.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Melandryidae - brunbaggar 
 • Underfamilj
  Melandryinae  
 • Tribus
  Dircaeini  
 • Släkte
  Dircaea  
 • Art
  Dircaea australis, Fairmaire, 1856 - orangefläckig brunbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005